Toila vallas Martsa külas Meelespea, Kaku, Sõnajala ja selle lähiala detailplaneering 

Toila vallas Martsa külas Meelespea, Kaku, Sõnajala ja selle lähiala detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine

Toila Vallavalitsus teatab Toila vallas Martsa külas Meelespea (4297 m2, 80201:001:0329, maatulundusmaa 100%), Kaku (101800 m2, 80201:001:0216, maatulundusmaa 100%), Sõnajala (16391 m2, 80201:001:0327, maatulundusmaa 100%) kinnistute ja selle lähialade detailplaneeringu algatamisest.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistutele sobivaima ehitusõiguse ja vajadusel krundistruktuuri välja selgitamine, arhitektuursete ja ehituslike tingimuste ning haljastuse, liiklus- ja parkimislahenduse määramine, taristu kavandamine ning servituudialade määramine. Krundi kasutamise sihtotstarbed ja nende osakaalud täpsustuvad planeeringu koostamise käigus.

Detailplaneeringu koostamisel tuleb järgida menetlusreegleid, mis on ette nähtud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu puhul.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise korraldamise vajaduse kaalumiseks on vajalik teostada eelhinnang.

Detailplaneeringu korraldaja on Toila Vallavalitsus ja kehtestaja Toila Vallavolikogu.

 

**************************************************************************************************************

Peeri külas VISSI kinnistu ja Amula külas PIIMA kinnistu detailplaneering (DP)

DP algatamise teade 

DP algatamise korraldus nr 117 VISSI kinnistu

DP algatamise korraldus nr 118 PIIMA kinnistu

 

*************************************************************************************************************

Kabelimetsa külas TUULE KINNISTU detailplaneering

Detailplaneeringu algatamine

DP algatamise korraldus

Teade DP algatamise kohta

Avalik väljapanek

Situatsiooniskeem

Olemasolevad rajatised

Põhijoonis tehnovõrkudega

Seletuskiri

DP vastuvõtmine

DP kehtestamine

 

***********************************************************************************************************

LOSSIPLATSI 6 DETAILPLANEERING UUS!

Teade DP algatamise kohta

DP algatamise korraldus

 

 

LOSSIPLATSI 6 DETAILPLANEERING

Avalik väljapanek

Detailplaneering

DP olemasolev olukord
DP põhijoonis
DP seletuskiri
DP situatsiooniskeem
DP tehnovõrgud

Lossiplatsi tn 6 DP algatamine 
Algatamise teade
Algatamise kirjad
Algatamise teadaanne
KSH algatamata jätmise teadaanne
Lossiplatsi tn 6 DP vastuvõtmine 
Avalikustamise teade
Avalikustamise kirjad
Avalikust arutelust osavõtjate nimekiri

Kooskõlastused:

Maa-amet
Keskkonnaamet
Päästeamet 
RMK
Elektrilevi
ELASA
Telia
Toila V.V.

 

 

VALASTE KÜLA KALDA KINNISTU DETAILPLANEERING (KEHTESTATUD 25.08.2011)

Kalda mü DP 3d vaated

Kalda mü DP etapid

Kalda mu DP lisad (18,3 MB)

Kalda mü DP olemasolev olukord

Kalda mü DP põhijoonis

Kalda mü DP seletuskiri

Kalda mü DP situatsiooniskeem

Kalda mü DP tehno

Kalda KSH aruanne (heakskiidetud 22.04.2008) 

Kalda DP KMH eksperthinnang 19.05.2011

 

 

ROODU KÜLA TARUMIPESA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Algatatud Kohtla Vallavaolikogu 04.05.2016 otsusega nr 92

Lähteülesanne

Tarumipesa DP lähteseisukohad

DP seletuskiri (eelnõu)

Olemasolev olukord

Põhijoonis tehnovõrkudega

Koormatava riigimaa asendiplaan

Mäetööde plaan DP hoonestusalaga

Administratiivhoone eskiislahendus

Majutushoone eskiislahendus

Tehnilised tingimused

DP lähteseisukohtade ja eelnõu avaliku väljapaneku teade

Avalikul väljapanekul esitatud arvamused ja seisukohad DP lähteseisukohtade ja eelnõu kohta

Avaliku arutelu 27.12.2017 protokoll

Avaliku arutelu 13.03.2018 protokoll

 

ONTIKA KÜLA PINGI MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING (Kehtestatud 27.09.2017)

Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsus 03.12.2015

Pingi lähteseisukohad

DP Seletuskiri

DP asukohaskeem

DP tugijoonis

DP Põhijoonis

DP tehnovõrkude koondplaan

DP illustratsioon

DP lähteseisukohtade ja eelnõu avaliku arutelu protokoll 21.12.2016

Kooskõlastuste tabel

Arvamuste tabel

Pingi DP vastuvõtmise korraldus 31.05.2017 nr 129

Esitatud ettepanekud DP lähteseisukohale:

Tehnilised tingimused

 DP pass : http://gofile.me/30jqW/zwI314Nz8

Üldplaneeringut muutva Ontika küla Pingi kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsus

 Üldplaneeringut muutva Ontika küla Pingi kinnistu detailplaneeringu kehtestamise teade

 

Kohtla-Nõmme Vallavolikogu otsus 25.02.2016.a. nr.  5 – Klubi tn 10 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõigus määramine kuni 4 tootmishoone ehitamiseks. Ehitatavate hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast 12 m. määramine Planeeringualal määratakse liiklus- ja parkimiskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehniliste kommunikatsioonide lahendused ning ettepanekute tegemine servituutide seadmiseks.

Detailplaneering on vastavuses Kohtla-Nõmme valla üldplaneeringuga.

Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse 30.11.2015 korraldusega nr 205 on vastu võetud Klubi tn 10 (katastritunnus 32301:002:0109) kinnistu detailplaneering (OÜ Kirde Projekt töö nr 2014-11). Planeeritava Klubi tn 10 kinnistu suuruseks on 8000 m2.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 18.01 kuni 31.01.2016.

Planeeringu seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

 

Lossiplatsi tn 6 detailplaneeringu algatamine

Toila Vallavalitsuse   19.09.2017 korraldusega nr 145  „Toila vallas, Pühajõe külas, Lossiplatsi tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati  Toila vallas, Pühajõe külas, Lossiplatsi tn 6 kinnistu (katastritunnus 80201:001:0660, reg nr 917408, maa sihtotstarve ärimaa 100%, pindala 5396 m2) detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala on  osaliselt hoonestatud. Koostatav detailplaneering muudab  Toila valla üldplaneeringut, mis on kehtestatud Toila Vallavolikogu  28.10.2005.a. määrusega nr 1.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmine, elamute  hoonestusalade määramine, krundi ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine ja haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramine.

Keskkonnamõju strateegilist hindamist Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes ei algatata, sest  kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju keskkonnale ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara, planeeringuga ei kavandata tegevusi mis avaldavad negatiivset mõju olemasolevale küla keskkonnale, planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte.

Detailplaneeringu korraldaja on Toila Vallavalitsus ja kehtestaja Toila Vallavolikogu.

Informatsioon detailplaneeringu kohta: Toila  valla veebilehel www.toila.ee ja Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel 3369 546, 59191117, E-post: hannes.kohtring@toila.ee

___________________________________________________________

Jõe tn 7 ja 7a detailplaneering

Toila Vallavalitsus kehtestas 06.02.2018 korraldusega nr 36 Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 7 ja 7a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Toila Vallavalitsuse 04.10.2016 korraldusega nr 171. Keskonna mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lg 1  alusel  keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud. Planeering hõlmab Toila alevikus Jõe tn 7  kinnistut (katastritunnus 80206:001:0317, reg. nr 3644208  , maa sihtotstarve ärimaa 100%,  pindala 15939 m2 )  ja Jõe tn 7a kinnistut  (katastritunnus 80206:001:0318 , reg. nr 5036308, maa sihtotstarve ärimaa 100%,  pindala 6047 m2)  ning lähiümbrust.

Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Toila Vallavolikogu  28.10.2005.a. määrusega nr 1. kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.  Planeeringuala on  osaliselt hoonestatud.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 09.11.2016 Toila vallamajas.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus Jõe tn 7 ja 7a kinnistutele puhkeküla hoonekompleksi rajamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringuala ruumiline terviklahendus koos  liikluskorralduse, parkimise, taristute ja haljastuse rajamiseks. Detailplaneeringuga liidetakse Jõe tn 7 ja 7a. Moodustatakse uus kinnistu Jõe tn 7, ärimaa 100% (002;Ä)

Detailplaneeringu on koostanud AIT Projekt OÜ. Töö nr DP-2017-1.

Detailplaneeringu korraldaja ja kehtestaja on Toila Vallavalitsus.

Toila Vallavalitsuse 28.11.2017  korraldusega  nr 190 on detailplaneering vastu võetud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.12.2017 kuni 02.01.2018. Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila  valla veebilehel   www.toila.ee

Dokumendid:

___________________________________________________________

Jõe tn 12 detailplaneeringu kehtestamine

Toila Vallavalitsus kestestas 01.11.2016 korraldusega nr 189 Toila vallas, Toila alevikus, Jõe tn 12 detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Toila Vallavalitsuse 10.11.2014 korraldusega nr 222. Planeering hõlmab Jõe tn 12 kinnistut (katastritunnus 80206:001:0215, reg nr 2340408, maa sihtotstarve - 100% tootmismaa, pindala 69 364 m2). Toetudes Alkranel OÜ poolt koostatud Jõe tn 12 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangule, keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneering on kooskõlas Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga on lahendatud tootmise laiendamine, krundile ehitusõiguse määramine, uute hoonestusalade määramine, liikluskorraldus ja parkimise määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, ehitise olulisemate arhidektuurinõuete seadmine ja keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.

Toila Vallavalitsuse 03.11.2015 korraldusega nr 193 on Jõe tn 12 detailplaneering vastu võetud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 30.11.2015 - 14.12.2015. Avaliku väljapaneku käigus esitatud vastuväited ja ettepanekud on lahendatud.

Informatsioon detailplaneeringu kohta: maakorraldaja Hannes Kohtring, hannes.kohtring@toila.ee

___________________________________________________________

Ranna tn 12 detailplaneeringu kehtestamine

Toila Vallavalitsuse 27.10.2014 korraldusega nr 210 "Toila aleviku Ranna tn 12 krundi detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Ranna tn 12 detailplaneering.

Toila Vallavalitsuse 10.03.2014 korraldusega nr 47 "Toila vallas, Toila alevikus, Ranna tn 12 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati Toila vallas, Toila alevikus Ranna tn 12 kinnistu- ja detailplaneering.

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks on kinnitatud Toila Vallavalitsuse 24.03.2014 korraldusega nr 64. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimus 16.04.2014 Toila vallamajas aadressil Pikk 13a. Toila Vallavalitsus võttis 18.08.2014 korraldusega nr 165 detailplaneeringu vastu ning suunas avalikule väljapanekule. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Detailplaneering on kooskõlas Toila vallavolikogu 28.10.2005 määrusega nr 1 kehtestatud valla üldplaneeringuga. OÜ Ait Projekt`i poolt koostatud detailplaneeringus on lahendatud Ranna tn 12 kinnistul ehitusõiguse määramine, uute hoonestusalade paiknemine, liikluskorraldus ja parkimine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine ning ehitiste olulisemad arhidektuurinõuded.

Informatsioon detailplaneeringu kohta: maakorraldaja Hannes Kohtring, hannes.kohtring@toila.ee

___________________________________________________________

Altküla külas Viljamaa ja Viljatalu maaüksuste detailplaneering

Toila Vallavolikogu kehtestas 30.11.2016 otsusega nr 91 Toila vallas Altküla külas Viljamaa  ja Viljatalu maaüksuste detailplaneeringu.

Detailplaneering algatati Toila Vallavolikogu 24.09.2014 otsusega nr 39. Detailplaneering hõlmabToila vallas, Altkülas Viljatalu (elamumaa, katastritunnus 80201:001:0465, kinnistu nr 4169608, pindala 15929 m²) ja Viljamaa  (maatulundusmaa, katastritunnus 80201:001:0520, kinnistu nr 3282208, pindala 13383 m²) kinnistuid.

Kristi Jõemetsa poolt 15.08.2014 poolt koostatud Viljamaa ja Viljatalu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu tulemusena detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatatud.

Detailplaneering on edasiarendus Toila Vallavolikogu 18.10.2006.a. otsusega nr 63 kehtestatud Viljatalu maaüksuse detailplaneeringule. Detailplaneering muudab Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla Üldplaneeringut.

Detailplaneeringuga on lahendatud eramute rajamine, maa sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, arhitektuurinõuete seadmine, keskkonna- ja riskialaste aspektide, servituutide ja muude kitsenduste määramine.

Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.

Toila Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 129 on detailplaneering vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 18.07.2015 – 12.08.2016. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud.

 

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila Valla veebilehel.

 

Informatsioon detailplaneeringu kohta:

Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel 3369 546 hannes.kohtring@toila.ee

 

___________________________________________________________

Toila SPA puhkekeskuse detailplaneering

Toila Vallavalitsus kehtestas 17.03.2016 korraldusega nr 45  Toila SPA puhkekeskuse detailplaneeringu. Detailplaneering on kooskõlas Toila Vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.
Detailplaneering algatati Toila Vallavalitsuse 29.04.2013 korraldusega nr 124. Planeering hõlmab Toila vallas Toila alevikus  Ranna tn13 (katastritunnus 80206:001:0134, reg nr 3696608, maa sihtotstarve Ärimaa 100%,  pindala 13987 m²), Ranna tn 15 (katastritunnus 80206:001:0334, reg nr 4607308, maa sihtotstarve Riigikaitsemaa 100%,  pindala 14683 m²), Ranna tn 21 (katastritunnus 80206:001:0335, reg nr 4607408, maa sihtotstarve Riigikaitsemaa 100%,  pindala 15433 m²), Ranna tn 21a (katastritunnus 80206:001:0336, reg nr 4607208, maa sihtotstarve Elamumaa100%,  pindala 2700m²),  ja Sadama tee L1 (katastritunnus 80206:001:0338, reg nr 1212108, maa sihtotstarve Transpordimaa 100%,  pindala 5204m²) kokku 5,2 ha.. Detailplaneeringu eesmärgiks on puhkeküla rajamine, maa sihtotstarvete muutmine, uute katastriüksuste moodustamine, hoonestusalade määramine, liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha määramine, ehitise olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, servituutide vajaduse määramine ja keskonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Toila SPA puhkekeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud kuna planeeringu elluviimisega ei kaasne keskkonnamõju Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks on kinnitatud Toila Vallavalitsuse 20.05.2013.a. korraldusega nr 130.
Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Toila Vallavalitsuse19.01.2016 korraldusega nr 13 on Toila SPA puhkekeskuse detailplaneering vastu võetud. Detailplanneeringu avalik väljapanek toimus 15.02.2016 – 29.02.2013. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

___________________________________________________________

Tiigi 5 Voka detailplaneering

___________________________________________________________

Vahtra kinnistu detailplaneering

Toila vallas Vaivina külas Vahtra kinnistu detailplaneering kehtestati Toila Vallavalitsuse 27.10.2014 korraldusega nr 211 „Vahtra kinnistu detailplaneeringu kehtestamine"
Toila Vallavalitsus  algatas 30.10.2006 korraldusega nr 534 "Detailplaneeringu koostamise algatamine lihtsustatud korras" Toila vallas Vaivina külas Vahtra kinnistul (katastritunnus 80201:002:0081, reg nr 1827808, pindala 9598 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa) lihtsustatud korras detailplaneeringu koostamise. OÜ TGK GEO poolt koostatud detailplaneeringuga on lahendatud  kinnistu jagamine kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, hoonestusalad ja  juurdepääsuteede paigutus. 23.04.2014 esitas kinnistu uus omanik avalduse planeeringu menetluse jätkamiseks ja muudatuste tegemiseks.  
Detailplaneering on kooskõlas Toila vallavolikogu 28.10.2005.a. määrusega nr 1 kehtestatud Toila valla üldplaneeringuga.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila Valla veebikehel.

___________________________________________________________

Teade kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest

Toila Vallavolikogu 26. veebruari 2014.a. otsusega nr 27 "Jõe tn 12 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" tunnistati kehtetuks Toila Vallavolikogu 21.09.2011 otsusega nr 75 kehtestatud Jõe tn 12 kinnistu detailplaneering.

___________________________________________________________

Pikk tn 41 Toila detailplaneering

___________________________________________________________

Metsapargi (Voka) detailplaneering

___________________________________________________________

Kivi tn (Toila) detailplaneering

___________________________________________________________

Vellole:

1

2