Kohaliku omavalitsuse eriplaneering  Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvalik ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne                          

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks koostatakse Ida-Virumaal Toila vallas Peeri külas asuva Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise raames mäe ümberpaigutamiseks sobivaima asukoha leidmiseks ja detailse lahenduse koostamiseks.

Kukruse aherainemäe korrastamise üldisem eesmärk on:

·    tagada selle keskkonnaohutus, piirata edasist keskkonna (pinnas, põhja- ja pinnavesi, välisõhk jm) reostamist ning lõpetada ühtlasi lähipiirkonna elanike tervise jätkuv kahjustamine;

·    välistada aheraineladestu iseeneslik süttimine lähtuvalt aherainemäe sees toimuvatest protsessidest (utmine, termooksüdatsioon).

Tutvuda eriplaneeringuga seonduvate materjalidega on võimalik SIIN

Toila Vallavolikogu 24.01.2018 otsus nr 22 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu  Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande vastuvõtmine   

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse eelnõu VASTUVÕTMISEKS: 

http://gofile.me/30jqW/Fyl8xOoKc

 

 

 Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse eelnõu põhijoonis VASTUVÕTMISEKS:

 

 Kohaliku omavalitsuse eriplaneering Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne

VASTUVÕTMISEKS: http://gofile.me/30jqW/RZfBCFtgx

 

 Avaliku väljapaneku käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad

 Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande avalikustamise tulemuste teade

 

asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande kooskõlastused, saabunud arvamused  ning vastuskirjad".

 

Teade KOV eriplaneeringu Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks  asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikust väljapanekust ja arutelust. 

Kohtla Vallavolikogu 29.06.2016 otsusega nr 95 on algatatud Kukruse aherainemäe ümberpaigaldamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning keskkonnamõju strateegilne hindamine

Kukruse aherainemäe korrastamise tööprojekt   http://gofile.me/30jqW/CKwSVtNYq

Kukruse aherainemäe ümberpaigutamise KMH aruanne:   http://pilv.kobras.ee/index.php/s/zNtiqLzOwsCbOGl

KMH menetlus ja uuringud: https://toila.kovtp.ee/et/keskkonnamojude-hindamine