Korraldus Kukruse aherainemäe KMH algatamise kohta

Teade KMH algatamise kohta

Programmi avalikustamise teade

Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamine (KMH)  programmi eelnõu (02.02.2015)

 

Kukruse A-kategooria jäätmehoidla KMH aruande eelnõu avalikustamine

Kohtla Vallavalitsus teatab Kukruse A-kategooria jäätmehoidla korrastamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande eelnõu valmimisest, antud dokumendi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

KMH algatati Kohta Vallavalitsuse 11.12.2014 korraldusega nr 193. KMH aruande eelnõu koostaja on Alkranel OÜ koostöös OÜ-ga IPT Projektijuhtimine ja AS-ga Infragate Eesti. Projekti eesmärgiks on töötada välja lahendus Kukruse jäätmehoidla (aherainemäe) ala keskkonnasäästlikuks korrastamiseks, välistades aherainemäe taassüttimise ohu ning täiendava õhu, pinnase ja põhjavee saastamise. Olemasoleva info põhjal ei ole kavandatava tegevuse näol ette näha riigipiiriülest mõju.

Tegevuse arendaja: Keskkonnaministeerium (Aadress: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn; Tel: 6262 802; E-post:keskkonnaministeerium@envir.ee). Otsustaja: Kohtla Vallavalitsus (Aadress: Järve küla 2-10, Kohtla vald 30331; Kontaktisik: Margit Juuse; Tel: 337 3348, 523 3912; E-post: margit.juuse@kohtlavv.ee). KMH järelevalvaja: Keskkonnaameti Viru regioon (Aadress: Pargi 15, 41537 Jõhvi; Tel: 332 4401; E-post: ida-viru@keskkonnaamet.ee). KMH koostaja: Alkranel OÜ (Aadress: Riia 15b, 51010 Tartu; Kontaktisik: Alar Noorvee, Tel: 554 0579; E-post: alar@alkranel.ee).

KMH aruande eelnõud tutvustav avalik väljapanek kestab 17. augustist kuni 31. augustini 2015. KMH aruande eelnõuga on võimalik avaliku väljapaneku kestel tutvuda Kohtla Vallavalitsuses (aadress: Järve küla 2-10, Kohtla vald 30331, Ida-Virumaa) tööpäevadel E - N 8.00 – 16.00, R 8.00 – 15.00 ja elektrooniliselt Kohtla valla kodulehel www.kohtlavv.ee.

KMH aruande eelnõu kohta võib esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 31. augustini 2015 Kohtla Vallavalitsusele lihtkirjaga aadressil Järve küla 2-10, Kohtla vald 30331, Ida-Virumaa; e-posti aadressil margit.juuse@kohtlavv.eevõi Alkranel OÜ-le e-posti aadressilalar@alkranel.ee.

KMH aruande avalik arutelu toimub 03. septembril 2015 algusega kell 15:00 Kukruse mõisahoones (Mõisa, Kukruse küla, Kohtla vald).

KMH aruanne

KMH aruande lisad:

Lisa 1- Kukruse jäätmehoidla KMH programm

Lisa 2 - Programmi heakskiitmise otsus

Lisa 3 - Geoloogiliste uuringute aruanne

Lisa 4 - Teostatavusuuringu aruanne