Toila valla hanked

 

Toila valla hankekord

 

Informatsiooni Toila Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta saab Riigihangete Registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/, kirjutades otsinguväjale "hankija nimi" Toila Vallavalitsus.

Toila valla hankekord on leitav aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/429052015014

Toila valla 2019. aasta HANKEPLAAN kajastab liht- ja avatud hankeid.

Toila valla 2020.aasta HANKEPLAAN

Toila valla 2021.aasta HANKEPLAAN

Toila valla 2022.aasta HANKEPLAAN

 

VÄLJAKUULUTATUD HANKED

***************************************************************************************************************

Toila vallavalitsus kutsub ülesse esitama hinnapakkumust Toila vallamaja invatõstukile koos konstruktsioonidega ja paigaldusega aadressile Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald Ida-Viru maakond.

 

Soovitav tööde valmimise tähtaeg: 01.03.2023 a.

 

Täiendav tehnilise vajaduse informatsioon ja objektiga tutvumine, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017, hannes.lumiste@toila.ee

 

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 27. detsember 2023.a. kell 08.00 aadressile toilavv@toila.ee kirja märksõnaga "Invatõstuki paigaldamise pakkumus".

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke "Automaatse parkimissüsteemi rajamine Toila sadama- ja rannaalale II", mis viiakse läbi Riigihangete registris (RHR-is), viitenumber 255495. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.10.2022 kell 10:00. Pakkumused esitatakse ning hankija poolt menetletakse RHR-is.

Töid kaasrahastatakse Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) vahenditest.

Link väikehankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5035180/general-info

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Toila valla mobiilse noortekeskuse ehitamine", mis viiakse läbi Riigihangete registris (RHR-is), viitenumber 255745. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.11.2022 kell 11:00. Pakkumused esitatakse ning hankija poolt menetletakse RHR-is.

Töid kaasrahastatakse PRIA Leader toetusmeetmest, projekti nr 19202101561.

Link lihthankele: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5056840/general-info

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsuse hallatav asutus Toila Sadam rakendab PRIA projekti "Sadamatankla rajamine Toila sadamasse ning statsionaarse mereilmajaama soetamine ja paigaldamine", mistõttu kuulutab välja väikehanke "Meteojaama paigaldamiseks Toila sadamasse".

Väikehanke lähteülesanne.

Pakkumus esitada hilemalt 30.08.2022 aadressile sadam@toila.ee märksõnaga "Meteojaama pakkumus"

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsuse hallatav asutus Toila Gümnaasium kuulutab välja väikehanke "Toila Gümnaasiumi koolihoone karniiside taastamine", asukohaga Lossiplatsi tn 3, Pühajõe küla, Toila vald.

Lisadokumendid:

Pakkumus esitada kirjalikult töömahtude tabelina (Lisa 1), saates selle elektrooniliselt Toila Vallavalitsusele e-posti aadressile toilavv@toila.ee hiljemalt 22.08.2022 kell 09:00 märksõnaga "Toila Gümnaasiumi hanke pakkumus".

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust murutraktori soetamiseks.

Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange asjade ostmiseks, mille eeldatav maksumus on 5 000-30 000 eurot (ilma käibemaksuta). Pakkumus esitada kirjalikult e-posti aadressile toilavv@toila.ee hiljemalt 12. augustiks 2022 kell 10:00 märksõnaga "Murutraktori pakkumus".

Täiendavad küsimused: Signe Müür, tel +372 5333 0425, e-post signe.myyr@toila.ee

***************************************************************************************************************

Lihthange Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla ühendamine Kohtla-Järve Ehitajate tee kergliiklusteega ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis.

Hankija ootab hanke läbiviimisest ehituslikku põhiprojekti, mis käsitleb Kohtla-Nõmme alevi ja Kohtla küla ühendamist Kohtla-Järve Ehitajate tee kergliiklusteega, kogupikkusega ca 3800m. Teekoridor on toodud hanke dokumentides. Tegemist on ühe osaga Ida-Viru maakonna KOVide kergliiklusteede ühisprojektist, mida rahastatakse Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (RTK) ning mis keskendub kõige suuremate kitsaskohtade lahendamisele maakonna kergliiklusteede võrgustikus.

Lihthange viiakse läbi Riigihangete Registris, leitav lingilt https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4733460/notices/notice/3112142/general-info

Hanke kohta käivad küsimused-vastused esitatakse RHR-is. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02.08.2022.

* Töövõtuleping nr 2-13/109 sõlmitud Roadplan OÜ-ga.

***************************************************************************************************************

Väikehange Voka staadionile tartaankatte paigaldamine

Toila Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva väikehanke Voka staadionile tartaankatte paigaldamiseks. Toila vald teostas 2021. aastal Voka staadionil töid, mille tulemusena asfalteeriti jooksurajad selliselt, et sinna oleks võimalik järgmise etapina paigaldada tartaankate.

Väikehange viiakse läbi Riigihangete Registris, leitav lingilt:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4584422/general-info

Hanke kohta käivad küsimused-vastused esitatakse RHR-is.

* Töövõtuleping nr 2-13/84 sõlmitud ProFloors OÜ-ga.

***************************************************************************************************************

Väikehange Toila sadama sissesõidutee ja akvatooriumi puhastamiseks setetest.

Hanke objektiks on Toila sadama sissesõidutee ja akvatooriumi puhastamine setetest, hanke alusdokumendiks on süvendusala kaart. Süvendusala suurus on hinnanguliselt 840,12m2 ning väljakaevatava pinnase maht ligikaudu 490m3.

Olulised tingimused:

 • süvendustöid tuleb teostada ujuvekskavaatoriga, pakkumise juurde lisada tehnika kirjeldus;
 • süvendatud pinnas tuleb kantida Pühajõe suudmeala paremkaldale, sadama idamuuli tagusele alale;
 • töid tuleb teostada vastavalt vee erikasutusloa nr L.VV/331286 alusel;
 • tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 14.04.2022, misjärel algab Pühajões kalade kudemisaeg ja lõheiste noorjärkude laskumine jõest merre.

Pakkumine esitada hiljemalt 18.03.2022 kell 13:00 aadressile toilavv@toila.ee ning lisada pealkirjaks "Toila sadama puhastamise hinnapakkumus".

Töid rahastatakse osaliselt Virumaa Väikesadamate Ühendus projekti "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" (projekti nr RE.2.01.21-0348) raames Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme alt. Samuti riigikogu liikme poolt esitatava regionaalsete investeeringute andmise toetusmehhanismist.

Täiendav info kirjalikult aadressilt sadam@toila.ee

***************************************************************************************************************

Väikehange (alla lihthanke piirmäära jääv hange) Toila sadama kai rekonstrueerimise, s.o. kaldtee ala konstruktsioonide projekteerimine ja ehitustööd II

Hanke objektiks on Toila sadama kai rekonstrueerimine, s.o. kaldtee ala konstruktsioonide projekteerimine ning sellega kaasnevad ehitus- ja taastamistööd vastavalt koostatud projektile ja sõlmitud lepingule, sh ehitusloa taotlemine ja selleks vajalikud kooskõlastused. Detailsemalt on töövõtja ülesanded määratud tehnilises kirjelduses, s.o. punktis 3.

Objekti aadress on Ida-Viru maakond, Toila vald, Toila alevik, Mere pst 20. Katastritunnus 80201:001:0513. Ehitustöid rahastatakse Virumaa Väikesadamate Ühenduse projekti "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" (projekti nr RE.2.01.21-0348) raames Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme alt.

Pakkumused tuleb esitada Toila valla e-postile toilavv@toila.ee hiljemalt 21.03.2022 kell 15:00 märksõnaga "Sadamakai väikehanke pakkumus".

Täiendavad küsimused ja objektiga tutvumine: Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, 520 9403 või sadamakapten Veiko Simm, veiko.simm@toila.ee, 5666 3590.

***************************************************************************************************************

Kohtla-Nõmmel Pargi 3 kinnistu metsaala raietööd

Hanke eesmärgiks on Kohtla-Nõmmel Pargi 3 kinnistu metsaalal teostada puistu korrastustööd raieõiguse võõrandamise läbi. Töid teostatakse väljastatud metsateatiste alusel: parkmetsa osa 14,03 ha korrastada sanitaarraiega, ning metsaala, 8,8 ha, osas teostada lage-, harvendus- ja valikraie tööd. Korrastada parkmetsa alal põõsarinne, eemaldada mittesobivad põõsa- ja puuliigid, avada vaateid. Kõikide tööde käigus tekkinud raiematerjali väljaveo ning nõuetekohase käitlemise ja/või utiliseerimisega.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile toilavv@toila.ee hiljemalt 28. märtsiks 2022 kell 9:00

Täiendavad küsimused: Signe Müür, tel. +372 53330425, e-post: signe.myyr@toila.ee

***************************************************************************************************************

Toila Gümnaasiumi valgustite vahetus LED valgustite vastu a kohtvalgustite ost

Pakkumine esitada kirjalikult, saates elektrooniliselt Toila Gümnaasiumi e-posti aadressile kool@toila.edu.ee hiljemalt 01.11.2021 kell 09:00.

***************************************************************************************************************

Päikesepaneelide paigaldamine Toila sadama kaptenimaja (Mere pst 20 Toila) katusele

Toila Vallavalitsus rakendab MATA programmi projekti "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil".

Palun saata hiljemalt 05.10.2021 (tähtaeg pikendatud kuni 11.10.2021) aadressile toilavv@toila.ee pakkumus kirja pealkirjaga "Toila sadama päikesepaneelide pakkumus", mis vastab järgmistele tingimustele:

 • süsteemi andmed 3 x 400V
 • paneelide võimsus 9,125 kWp
 • paneel min 380W (toodetud Euroopas)
 • inverteri aktiivvõimsus 10 kW
 • paneelide tootlikus lõuna suunal peaks olema min 9000 kWh
 • katusekatte materjal on bituumen sindel

Garantiitingimused:

 • inventerile 10 aastat
 • päikesepaneelidele 30 aastat
 • konstruktsioonile 10 aastat
 • paneelide võimsuse kahanemisele 25 aastat +/- 20%
 • paigaldustöödele 5 aastat

Pakkuja peab tagama töötava täislahenduse ka juhul, kui kõik vajalikud lähteandmed pakkumuskutses ei ole esitatud. Tööde lõpetamise tähtaeg on 31.12.2021. Hind peab sisaldama vajalikku dokumentatsiooni (sh eelprojekti) ja kooskõlastust Elektrilevi OÜ ning Elering AS-iga. Pakkumuses tuleb arvestada ka olemasoleva 3 paneeli demontaaži ja teostusdokumentatsiooniga.

Pilt sadama kaptenimajast asub siin. Pakkumuste eeldatav maksumus on 7 700 eurot ilma käibemaksuta.

Pakkumused saata hiljemalt 05.10.2021 (tähtaeg pikendatud kuni 11.10.2021) aadressile toilavv@toila.ee ja koopia aadressile sadam@toila.ee. Küsi lisa siit!

***************************************************************************************************************

Väikehange Toila sadama sissesõidutee ja akvatooriumi puhastamiseks setetest.

Hanke objektiks on Toila sadama sissesõidutee ja akvatooriumi puhastamine setetest, hanke alusdokumendiks on süvendusala kaart. Süvendusala suurus on hinnanguliselt 840,12m2 ning väljakaevatava pinnase maht ligikaudu 490m3.

Olulised tingimused:

 • süvendustöid tuleb teostada ujuvekskavaatoriga, pakkumise juurde lisada tehnika kirjeldus;
 • süvendatud pinnas tuleb kantida Pühajõe suudmeala paremkaldale, sadama idamuuli tagusele alale;
 • töid tuleb teostada vastavalt vee erikasutusloa nr L.VV/331286 alusel;
 • tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 30.09.2021.

Pakkumine esitada hiljemalt 15.06.2021 kell 10:00 aadressile toilavv@toila.ee ning lisada pealkirjaks "Toila sadama puhastamise hinnapakkumus".

Töid rahastatakse osaliselt Virumaa Väikesadamate Ühendus projekti "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" (projekti nr RE.2.01.21-0348) raames Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme alt. Samuti riigikogu liikme poolt esitatava regionaalsete investeeringute andmise toetusmehhanismist.

Täiendav info kirjalikult aadressilt sadam@toila.ee

***************************************************************************************************************

Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine II

Avatud hankemenetlus RHR-s:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3279676/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2021 kell 15:00
Lisainfo: Arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee

***************************************************************************************************************

Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Avatud hankemenetlus RHR-s:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2927012/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg 06.05.2021 kell 12:00
Lisainfo: Arendusnõunik Mehis Luus,
mehis.luus@toila.ee

***************************************************************************************************************

Päite vaateplatvormi projekteerimine

Toila Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke Päite panga vaateplatvormi projekteerimiseks.

Hinnapakkumise koostamisel palume võtta aluseks juuresolev lähteülesanne. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.02.2021 aadressil toilavv@toila.ee, kirja pealkirjaga "Päite vaateplatvormi projekteerimise pakkumus".

Lisainfo: Arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee

Avaldatud 08.02.2021

Küsimused/vastused:

Küsimus 09.02: Kas pakkuja peab arvestama ka geoaluse koostamisega ning vajadusel geotehniliste uuringutega?
Vastus: Jah, vallal vajalikud alusmaterjalid puuduvad.

Küsimus 12.02: Kui on vaja arvestada geoaluse ja pinnase uuringuga, siis pole 1 kuu projekteerimiseks reaalne. Kas hankja on nõus lepingu tähtaega pikendama?
Vastus: Jah, oleme projekteerimise töövõtulepingu pikendamisega kuni 1 kuu nõus, jääb kehtima tingimus lepingu kehtivuse kohta 2 kuud.

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsus kuulutab välja väikehanke projekti "Kohtla-Nõmme Kooli staadioni jooksuradade ja spordialade katete rekonstrueerimine" omanikujärelvalve teenuse osutaja leidmiseks.

Hinnapakkumise koostamisel palume võtta aluseks riigihangeteregistris lihthanke 229698 alusdokumendid, vt https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2574752/general-info

Toila Vallavalitsus on sõlminud töövõtulepingu nr 2-13/129 tööde teostaja Kivipartner OÜ-ga, kus tööde teostamise hilisemaks tähtajaks on 10. juuli 2021. aastal.

Nõuded pakkujale:

 • Vastavate litsentside olemasolu;
 • Sarnaste tööde/objektide omanikujärelvalve teenuse osutamise kogemus (eraldi esitatava dokumendiga välja tuua objekti nimetus, tellija (koos kontaktandmetega), tööde teostamise aasta ja maksumus);
 • Hinnapakkumus (vabas vormis). Teenuse eest tasutakse proportsionaalselt vastavalt ehitustööde teostaja vaheaktide mahtudele.

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 31.01.2021 aadressile toilavv@toila.ee, pealkirjas märkida "Omanikujärelvalve pakkumus: K-N staadion".

Lisainfo arendusnõunikult: mehis.luus@toila.ee

***************************************************************************************************************

Toila Oru parki läbiva Mere pst kergliiklustee ehitamine

Lihthanke viitenumber: 229029
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2509452/general-info

Pakkumuste esitamse tähtaeg: 06.11.2020 kell 09:00

***************************************************************************************************************

Kohtla-Nõmme Kooli staadioni jooksuradade ja spordialade katete rekonstrueerimine

Lihthanke viitenumber: 228609
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2474193/general-info

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 29.10.2020 kell 12:00

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust Valaste oja puhkeala korrastamiseks (betoonvundamendi utiliseerimine orust) Valaste külas Toila vallas.

Tööde sisuks on:

1. Valaste joa orus oleva betoonvundamendi utiliseerimine.
Eeldatav tööde teostamise planeeritud kuni 15.12.2020.a.

Hinnapakkumusi koos lisatud tööde teostamise kirjeldusega ootame hiljemalt 07. oktoober 2020.a. kell 12:00 aadressile toilavv@toila.ee

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsuse hallatav asutus Toila Sadam rakendab Virumaa kalanduspiirkonna strateegia 2015 - 2022 projekti "Toila sadama laoplatsi rajamine ning videovalvesüsteemide täiustamine" ning kuulutab välja väikehanke "Murukivist laoplatsi rajamine Toila sadamas".

Dokumendid:

Väikehanke eeldatav maksumus on 14 764.60 eurot (ilma km-ta). Pakkumuse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada maksumustabel ning saata see hiljemalt 27.09.2020 aadressile sadam@toila.ee Pakkumusele palume juurde lisada konkreetse murukivi kasutamise näide (pilt)!

Lisaküsimused aadressil mehis.luus@toila.ee


***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste sõidukite GPS-seadmete paigaldamise väikehange

Toila Vallavalitsus kuulutab käesolevaga välja väikehanke Toila Vallavalitsuse sõidukipargi varustamiseks GPS-seadmetega, et lihtsustada ametisõidukite pidamisega seotud toiminguid ning parandada läbipaistvust sõidukite kasutamisega seonduvalt.

Palume esitada pakkumus, mis arvestab alljärgnevaga:

 • Seadmed soovitakse paigaldada 9-le sõiduautole;
 • Haldussüsteem peab:
  • võimaldama juhituvastust plastkaardiga - juhituvastus ei saa olema isikuline vaid seotud asutustega, kes sõidukeid ristkasutavad. Juhituvastuskaarte on vaja järgmiselt: Toila Vallavalitsus - 6 (eraldi jaotus: sotsiaal - 2, majandus - 3, kantselei - 1), Spordi- ja Kultuurikeskus - 3, Toila Gümnaasium - 2, Kohtla-Nõmme Kol - 2, Toila Sadam - 1;
  • siduma ära kütuse tankimised, Toila Vallavalitsuse partner on Alexela;
  • võimaldama GPS-jälgimist;
  • võimaldama koostada erinevaid raporteid - vastavalt vajadusele, automaatsed perioodilised raportid, automaatne GPS-sõidupäevik, kütusekulu raport jm;
  • sisaldama sõidukite broneerimise ja kulude moodulit;
  • sisaldama hoolduspäevikut.
 • Lisavõimalused tulevad kasuks sobiva pakkuja määramisel;
 • Mobiilirakendus haldussüsteemi mugavamaks haldamiseks nutiseadmes;
 • Automaatne sõidupäevik, sõidueesmärgi kiirvalikud, sõidu tüüp vaikimisi ametisõit.

Hinnapakkumuses tuua välja:

 • Ühe sõiduauto seadme kuutasu;
 • Ühe sõiduauto seadme paigaldustasu.

Hindamiskriteeriumid:

 • Hind ühele sõiduautole kuus (90%);
 • Lisateenused (10%).

Pakkumused esitada hiljemalt 25.09.2020 aadressile toilavv@toila.ee märksõnaga "GPS-seadmte pakkumine vallavalitsuse sõidukitele". Täiendavad küsimused kirjalikult mehis.luus@toila.ee

***************************************************************************************************************

Treeneripaadi soetamine Toila valla noorte purjetreeningute läbiviimiseks

Toila Vallavalitsuse hallatav asutus Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskus kuulutab välja väikehanke uue või uueväärse (alates 2015. aastast) RIB-tüüpi mootorpaadi soetamiseks Toila valla noorte purjetreenigute läbiviimiseks, et tõsta treeningute läbiviimisega seotud ohutust ning korraldamise taset.

Nõuded soetatavale alusele:

 • pikkus: 4,5-5,5m
 • tüüp: RIB
 • mootori võimsus: 40-60hj (4-takti)
 • distantsjuhtimine keskkonsoolilt
 • elektrooniline käivitamine
 • pukkiste või -istmed
 • kütusepaak konsoolis või integreeritud
 • inimesi pardal min 6
 • koos treileriga/haagiseg
 • eeldatav maksumus 10 000 eurot
 • seisukord: uus või uueväärne (alates 2015, mootori töötunnid max 50h). Kui pakutakse uueväärset, siis selle uueväärsust ja vastavust hindab hankekomisjon.

Lisaküsimused purjetreener Veiko Simm, veiko.simm@toila.ee.
Pakkumused esitada hiljemalt 25.09.2020 aadressile
toilavv@toila.ee märksõnaga "Treeneripaat".

***************************************************************************************************************

WiFi4EU rakendamine Toila Gümnaasiumis

Toila Vallavalitsus soovib hinnapakkumist ja tehnilise lahenduse kirjeldust WiFi4EU projekti vautšeri rakendamiseks, kogumaksumusega 15 000 eurot koos käibemaksuga. Soovime pakkumust vastavalt käesolevale terviklahenduse hinnapäringule, kus pakkumus peab vastama WiFi4EU projektis kehtestatud üldistele ja tehnilistele nõuetele.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.08.2020 kell 09:00 e-posti aadressil toilavv@toila.ee, märkides teemaks "WiFi4EU". Väikehanke täitmise tähtaeg on 31.10.2020. Tähtaeg pikendatud kuni R 28.08 kell 12:00.

Info pakkumuse esitamise kohta: Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, 5209403
Info tehnilistes küsimustes: Avar Pentel,
avar@toila.edu.ee, 51907739

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumus Toila Gümnaasiumi WC-de ümberehitustööde teostamiseks Pühajõe külas Toila vallas. Planeeritavate tööde kirjeldus on lisatud Tehnilises kirjelduses.

Soovitav tööde valmimise tähtaeg on 01.10.2020.a.

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel +372 5361 1017, e-post hannes.lumiste@toila.ee

Hinnapakkumisi ootame hiljemalt 19. august 2020.a. kell 12:00 aadressile toilavv@toila.ee

NB! Pakkumusel peavad olema välja toodud maksumused ka töö osade kaupa vastavalt tehnilise kirjelduse numeratsioonile (vabas vormis).

***************************************************************************************************************

Toila Vallavalitsus kutsub ülesse esitama hinnapakkumust Toila valla tolmuvaba kattega teede säilituspindamistööde teostamiseks Toila vallas Ida-Viru maakonnas.

Planeeritavate tööde mahud koos selgitustega on lisatud kululoendis, vt siit!

Soovitav tööde valmimise tähtaeg on 01.10.2020.a.

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel +372 5361 1017, e-post hannes.lumiste@toila.ee

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 10. august 2020.a. kell 13:00 aadressile toilavv@toila.ee

***************************************************************************************************************

Väikehange: Toila Oru pargis Mere pst kergtee projekteerimine

Väikehanke eesmärk on koostada põhiprojekti staadiumis Oru parki läbiva Mere pst kergtee projekt. Kergtee projekteerimine saab alguse Mere pst 11 (Oru pargi kohvik) kinnistult ühendades tee olemasoleva kergteega ning lõpeb Toila rannaala parkimisplatsil.

Hanke eest vastutav isik: Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 31.05.2020
Pakkumused tuleb tähtaegselt esitada aadressil toilavv@toila.ee kirja pealkirjaga "Mere pst kergtee projekteerimise väikehanke pakkumus"
Väikehanke eeldatav maksumus on 10 000.- (sh km)

Töö valmimise tähtaeg on 30.09.2020

***************************************************************************************************************

Mootorsaani ost

Hankemenetluse liik: 
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke asjade ostmine mille eeldatav  maksumus on  5 000- 30000 € (ilma käibemaksuta)

Hanke eesmärk:
Osta mootorsaan

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Pakkumine esitada kirjalikult, saates elektrooniliselt Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskusele meili aadressile
peeter.soot@toila.ee hiljemalt 17.10.2019 a. kell 15.00

Pakkumise hindamise kriteerium:
Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.

Hanke tingimused:
Mootorsaan on uus, tüüp-töösaan,kubatuur alates 800 ccm või rohkem, 4 takti, vedelikjahutus,  elektri ja käsistart.
Käigukast kiire, aeglane, vaba, revers. Lülitus mehaaniline.
Roomiku laius 60cm või rohkem, naelte paneku võimalus.
Kahekohaline, kärukonks

Hanke eest vastutav isik ja informatsioon:
Peeter Sööt Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhataja
Metsa 2, 41701 Voka tel.+37253068323 e-post
peeter.soot@toila.ee

**************************************************************************************************************

Toila aleviku ja Valaste puhkeala heakorratööde teostamine

Hanke eesmärgiks on:
Toila aleviku ja Valaste puhkeala heakorratööde teostamine 01.11.2019 – 31.03.2020 Toila vallas Ida-Viru maakonnas.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Planeeritavate tööde kirjelduse väljastamiseks palume esitada lihtkirjalik taotlus elektronposti aadressil
signe.myyr@toila.ee hiljemalt 10.10.2019 kell 12.00

Pakkumuse juurde lisada vabas vormis kirjeldus sarnaste tööde kogemuse osas.

Tööde teostamise ajavahemik on: 01.11.2019 – 31.03.2020 a

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 11. oktoober 2019.a. kell 13.00 aadressile toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon:
Täiendav informatsioon tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Signe Müür, tel. +372 5333 0425,
signe.myyr@toila.ee

**************************************************************************************************************

Toila vallamaja välisuste vahetamine

Hanke eesmärgiks on:
Toila vallamaja välisuste vahetamine koos valmistamise ja paigaldusega Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald Ida-Viru maakond.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Planeeritavate tööde tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume esitada lihtkirjalik taotlus elektronposti aadressil
hannes.lumiste@toila.ee hiljemalt 18.09.2019 kell 10.00

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 18. september 2019.a. kell 15.00 aadressile toilavv@toila.ee

Soovitav tööde valmimise tähtaeg: 01.12.2019 a

Täiendav informatsioon:
Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017,
hannes.lumiste@toila.ee

**************************************************************************************************************

Kahe 20 m³ konteineri multilift/konkslift tüüpi konteineri ost

Toila vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist kahe 20 m³ konteineri multilift/konkslift tüüpi konteineri ostmiseks koos kohaletoimetamisega Toila vald, Järve küla, Jäätme maaüksus (jäätmejaam).
Konteineri tehnilised parameetrid
 SIIN

Pakkumuste esitamise koht ja aeg:
Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 10. septembriks 2019.a. aadressile
toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon:
Täiendav informatsioon Margit Juuse +372 5302 4111
margit.juuse@toila.ee

**************************************************************************************************************

Toila Gümnaasiumi jalgteede ehitamine

Hanke eesmärgiks on:
Toila Gümnaasiumi jalgteede ehitamine projekteerimis-ehitustöövõtu meetodil Pühajõe külas  Toila vallas Ida-Viru maakonnas.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Planeeritavate tööde tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume esitada lihtkirjalik taotlus elektronposti aadressil
hannes.lumiste@toila.ee hiljemalt 06.09.2019 kell 10.00

Pakkumuse juurde lisada vabas vormis kirjeldus sarnaste tööde kogemuse osas.

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 09. september 2019.a. kell 13.00 aadressile toilavv@toila.ee

Soovitav tööde valmimise tähtaeg: 01.12.2019 a

Täiendav informatsioon
Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017,
hannes.lumiste@toila.ee

**************************************************************************************************************

Voka aleviku jalgteede ehitamine

Hanke eesmärgiks on:
Voka aleviku jalgteede ehitamine projekteerimis-ehitustöövõtu meetodil Voka alevikus Toila vallas Ida-Viru maakonnas.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Planeeritavate tööde tehnilise kirjelduse väljastamiseks palume esitada lihtkirjalik taotlus elektronposti aadressil
hannes.lumiste@toila.ee hiljemalt 06.09.2019 kell 10.00

Pakkumuse juurde lisada vabas vormis kirjeldus sarnaste tööde kogemuse osas.

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 09. september 2019.a. kell 13.00 aadressile toilavv@toila.ee

Soovitav tööde valmimise tähtaeg: 01.12.2019 a

Täiendav informatsioon
Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017,
hannes.lumiste@toila.ee

**************************************************************************************************************

Kohtla-Nõmme Remondi ja Mehaanika töökoja lammutustööd

Hanke eesmärgiks on: remondi-mehhaanika töökoja lammutamine
aadress:   Jaama tn 100, Kohtla-Nõmme alev, Toila vald, Ida-Viru maakond;
ehitisregistri kood: 102023180;
kasutusotstarve: 12519 Muu tööstusharu tootmishoone;
Ehitusalune pind: 1 680 m2
Korruselisus:  2
Hoone maht:  10 130 m3

Tööde sisuks on:
* nõuetekohase lammutusprojekti koostamine koos lammutusmahtude ühikulise arvestusega;
* projekti kooskõlastamine seadusega nõutavas mahus;
* ehitusloa taotluse esitamine ehitisregistri elektroonses keskkonnas.

Soovitav töö valmimise aeg hiljemalt 31.10.2019 a.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 30. augustil 2019.a. aadressile
toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon
Täiendav informatsioon ja objektiga tutvumine leppida kokku ehitusspetsialistiga
Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017,
hannes.lumiste@toila.ee 

**************************************************************************************************************

Toila Gümnaasiumi loodusainete labori sisustus

Hanke eesmärgiks on Toila Gümnaasiumi (Lossiplatsi 3, Pühajõe külas Toila vallas)   loodusainete labori sisustuse tarnimine ja paigaldus.

Tarne tähtaeg 10.08.2019 a.

Paigalduse tähtaeg 15.08.2019 a.

Pakutav sisustus ja seadmed peavad vastama labori seadmetele kehtestatud nõuetele.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:

Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 19. juuni 2019.a. aadressile toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku objekti kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017, hannes.lumiste@toila.ee

**************************************************************************************************************

Saka Rahvamaja välimise veevõrgu ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd Saka külas Toila vallas.

Hanke eesmärgiks on:
1. Olemasoleva amortiseerunud kanalisatsioonimahuti likvideerimine ja utiliseerimine;
2. Uue 5 m3 (näiteks Strong) kanalisatsioonimahuti paigaldamine ja ühendamine hoonega;
3. Uue veetoru (näiteks PEM 25 mm) paigaldamine kaevust hooneni ning ühendamine;
4. Tööde käigus rikutud katete taastamine.

Nõutud kogemus sarnaste tööde teostamisel.

Eeldatav tööde teostamine käesoleva aasta juuni-juulikuus.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 17. juuni 2019.a. aadressile toilavv@toila.ee

Täiendav informatsioon teostatava lahenduse, tööde mahtude ja objektiga tutvumise osas, leppida kokku kontaktisikuga Hannes Lumiste, tel. +372 5361 1017, hannes.lumiste@toila.ee

**************************************************************************************************************

Voka olmehoone akende vahetus (Alla lihthanke piirmäära jääv hange)

Toila valla allasutus Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskus kuulutab välja akende vahetuse hanke.
Hanke eesmärgiks on akende vahetamine Voka olmehoonel  aadressil Narva mnt 2, 41701, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:
Pakkumine esitada kirjalikult saates elektrooniliselt Toila valla Spordi-ja Kultuurikeskusele meili aadressile peeter.soot@toila.ee hiljemalt 29.mai  2019 a.

Pakkumise hindamise kriteerium:
Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga, eelnevalt vastavaks tunnistatud pakkumus.

Hanke tingimused:
Aknad PVC (kahekordne klaaspakett) 21 tk, veeplekk 21 tk, nurgaliistud, PVC aknalauad 21 tk, aknapõskede siseviimistlus, vanade akende utiliseerimine.

Teostatavate tööde valmimistähtaeg aeg on 31.juuli  2019 a.

Hanke eest vastutav isik ja informatsioon:
Peeter Sööt Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhataja
Metsa 2, 41701 Voka tel.+37253068323 e-post peeter.soot@toila.ee

**************************************************************************************************************

Toila Gümnaasiumi loodusainete labori ümberehitus 

Hanke eesmärk: kahe vaheseina lammutus, uue vaheseina ehitus, põranda lammutus ja uue põranda ehitus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus. Elekter-nõrkvool ja valgustus. Viimistlus tööd.

Pakkumuste esitamise koht ja tähtaeg:

Pakkumine esitada kirjalikult, saates elektrooniliselt Toila vallavalitsuse meili aadressile toilavv@toila.ee hiljemalt 27. mai 2019.a.

Lisainfo: Urmas Aunap, e-post urmas.aunap@toila.ee, tel +372 336 96 20, +372 588 72 100

**************************************************************************************************************

Järve küla jäätmejaama laiendamine

Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.04.2019 kell 12:00
Pakkumuse esitamisel  aluseks võtta Jäätmejaama laienduse eelprojekt: 
1) tehniline kirjeldus
2) asendiplaan,
3) piirdeaia fragment,  

4) tiibvärava fragment joonis
5) kontor soojaku põhimõtteline näidis

Lisainfo: Margit Juuse, e-post margit.juuse@toila.eetel 53024111

**************************************************************************************************************