KOOSTAMISEL ON TOILA VALLA UUS ÜLDPLANEERING

Toila Vallavolikogu algatas 23.05.2018 otsusega nr 37 Toila valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Toila valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on Toila valla territooriumil valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning ruumilise arenguga kaasneda võivate majnaduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine järgnevateks aastateks. Üldplaneerinu koostamise käigus on toimunud 3 avalikku väljapanekut (13.07-14.08.2020, 16.11-15.12.2020 ja 30.05-01.07.202) ning korraldatud 4 avalikku arutelu (16.09.2020 Toila seltsimajas, Saka rahvamajas ja Kohtla-Nõmme rahvamajas, 27.01.2021 Toila seltsimajas ning 15.08.2022 Toila vallavalitsuses).

Toila Vallavolikogu 30.03.2022 otsusega nr 16 võeti vastu Toila valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne. Planeeringu ja KSH dokumendid on toodud järgnevalt:

Järelejäänud etapid üldplaneeringu menetluses:

  • PlanS § 90 kohane üldplaneeringu heakskiitmine ja üldplaneeringu vallale kehtestamiseks esitamine;
  • PlanS § 91 kohane üldplaneeringu kehtestamine.

 

Avaldatud 13.05.2022

____________________________________________

Toila valla üldplaneeringu eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuste avaldamiseks:

_______________________________________________________________________

Toila valla korrigeeritud üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Toila valla korrigeeritud üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 16. novembrist kuni 15. detsembrini 2020.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla territoorium.
Toila valla üldplaneeringu eesmärk on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Toila valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/et/uldplaneering  ning esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00-15.00 Toila Vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik)

Avaliku väljapaneku ajal (16.11-15.12.2020) saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi Toila Vallavalitsuse aadressile toilavv@toila.ee  või  Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald  41702.

Avalik arutelu toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2021 10.00-12.00 Toila seltsimajas (Pikk tn 41 Toila alevik )
 

Üldplaneeringu korrigeeritud eskiiside dokumendid:

Toila valla üldplaneeringu eelnõu

Legend

Toila valla üldplaneeringu eskiisjoonis

Toila valla üldplaneering - Kohtla-Nõmme alev

Toila valla üldplaneering - Toila alevik

Toila valla üldplaneering - Voka alevik

Transpordivõrgustik

Altkaevandatud alade teemakaart

Toila valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Arvamused ja vallapoolsed seisukohad Toila valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruandele

 

 

 

 

Toila valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Koostöös Toila valla üldplaneeringu koostaja AB Artes Terrae OÜ-ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostaja Alkranel OÜ-ga on valminud Toila valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK).

 

Planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

23.05.2018 otsusega nr 37 algatas Toila Vallavolikogu Toila valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Üldplaneeringu eesmärgiks on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Koostatud on planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu, millega on võimalik tutvuda SIIN.

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta saab esitada ettepanekuid kuni 30. augustini 2019.

Ettepanekud palun esitada kirjalikult Toila vallavalitsuse e-posti aadressile: toilavv@toila.ee

 

Toila valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsusele avalikul väljapanekul laekunud arvamused ja valla seisukoht arvamuse osas.

_______________________________________________________________________

Toila valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist kuni 14. augustini 2020.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla territoorium.

Toila valla üldplaneeringu eesmärk on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Materjalidega on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/et/uldplaneering  ning tööpäevadel 9.00-15.00 Toila Vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik) ja Kohtla-Nõmme teenuskeskuses (Kooli 6, Kohtla-Nõmme alev).

Avaliku väljapaneku ajal (13.07-14.08) saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi Toila Vallavalitsuse aadressile toilavv@toila.ee  või  Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald  41702.

Avalik arutelu toimub kolmapäeval, 16. septembril 2020 alljärgnevalt:

  • 10.00-12.00 Toila seltsimajas (Pikk tn 41 Toila alevik )
  • 13.30-15.30 Saka rahvamajas (Saka küla)
  • 16.00-17.30 Kohtla-Nõmme rahvamajas, (Kooli tn 10 Kohtla-Nõmme alev)

 

Avaldatud 20.06.2020

_______________________________________________________________________

 

 

Ettepanekud ja seisukohad Toila valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruandele

 

_______________________________________________________________________

ÜLDPLANEERING

Toila valla üldplaneeringu eelnõu  (üldplaneeringu eelnõu lk 33, 34 korrigeeriti 15.07.2020 tabeli vormistust)

Põhikaart

Kohtla-Nõmme alev
Toila alevik
Voka alevik

 

TOILA VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE

KSH hindamise aruande eelnõu
Lisa 1 Planeeringu lähteseisukohad 
____________________________

TOILA VALLA  ÜLDPLANEERINGU JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Toila Vallavalitsus teatab, et Toila Vallavolikogu 23.05.2018 otsusega nr 37 algatati Toila valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Toila valla üldplaneeringu eesmärgiks on uue valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine. Oluline on soodustada väljakujunenud asustusmustri säilimist. Uute elamualade planeerimisel lähtuda sellest, et uued kinnistud tekiksid aladele, kus on optimaalsed võimalused teeninduseks ja olemasoleva infrastruktuuriga ühinemiseks. Uute tootmisalade planeerimisel tuleb lähtuda olemasolevate lähedusest, et võimaldada ühtsete komplekside tekkimist ning vältida maastiku killustamist. Eelistada tuleb madala viljakusega muldasid. Tootmisalad peavad paiknema eemal senistest/planeeritavatest rekreatsiooni/elamualadest, et vältida inimesi häirida võivat müra ja õhusaastet ning visuaalset reostust, samuti vähendada negatiivset keskkonnamõju. Ettevõtlusalaseks eelistuseks on olemasolevate tootmisalade kasutusevõtmise kõrval kohaliku väikeettevõtluse ja sellega seonduvate teenuste osutamine ja arendamine. See eeldab üldist keskkonnasäästlikkust nii maakasutuses kui ehitamises ja looduskeskkonna väärtustamist.

Toila valla üldplaneeringu koostamisel lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesanded. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõige 1 punkt 2 kohaselt tuleb algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine, kui strateegiline planeerimisdokument on üldplaneering.

Toila valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Toila Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise korraldaja on Toila Vallavalitsus

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Toila valla võrgulehel http://toila.kovtp.ee ja tööpäevadel Toila Vallavalitsuses aadressil Pikk tn 13a Toila alevik Toila vald 71402 Ida-Virumaa.

 

Avaldatud 01.06.2018

____________________________

Endise Toila valla üldplaneeringu materjalid (kuni uue üldplaneeringu vastuvõtmiseni on endise Toila valla üldplaneering endistes piirides kehtiv)

Üldplaneeringu ülevaatamine

____________________________

Endise Kohtla valla üldplaneering  (kuni uue üldplaneeringu vastuvõtmiseni on endise Kohtla valla üldplaneering endistes piirides kehtiv)

____________________________

Endise Kohtla-Nõmme valla üldplaneering  (kuni uue üldplaneeringu vastuvõtmiseni on endise Kohtla-Nõmme valla üldplaneering endistes piirides kehtiv)