KOOSTAMISEL ON TOILA VALLA UUS ÜLDPLANEERING

Toila Vallavolikogu 30.03.2022 otsusega nr 16 võeti vastu Toila valla üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne. Planeeringu ja KSH dokumendid on toodud järgnevalt:

Toila valla üldplaneeringu avalik arutelu (PlanS § 88) toimub 15. augustil 2022 kell 16:00 Toila vallavalitsuses aadressil Pikk 13a Toila alevik, Toila vald.

Järelejäänud etapid üldplaneeringu menetluses:

 • PlanS § 87 kohane üldplaneeringu avalik väljapanek koos eelneva teavitusega;
 • PlanS § 88 kohane avalik arutelu (korraldatakse 45 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist);
 • PlanS § 89 kohane üldplaneeringu paranduse sisse viimine ja info avaldamine;
 • PlanS § 90 kohane üldplaneeringu heakskiitmine ja üldplaneeringu vallale kehtestamiseks esitamine;
 • PlanS § 91 kohane üldplaneeringu kehtestamine.

____________________________________________

Toila valla üldplaneeringu eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuste avaldamiseks:

_______________________________________________________________________

Toila valla korrigeeritud üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Toila valla korrigeeritud üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 16. novembrist kuni 15. detsembrini 2020.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla territoorium.
Toila valla üldplaneeringu eesmärk on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Toila valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/et/uldplaneering  ning esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00-15.00 Toila Vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik)

Avaliku väljapaneku ajal (16.11-15.12.2020) saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi Toila Vallavalitsuse aadressile toilavv@toila.ee  või  Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald  41702.

Avalik arutelu toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2021 10.00-12.00 Toila seltsimajas (Pikk tn 41 Toila alevik )
 

Üldplaneeringu korrigeeritud eskiiside dokumendid:

Toila valla üldplaneeringu eelnõu

Legend

Toila valla üldplaneeringu eskiisjoonis

Toila valla üldplaneering - Kohtla-Nõmme alev

Toila valla üldplaneering - Toila alevik

Toila valla üldplaneering - Voka alevik

Transpordivõrgustik

Altkaevandatud alade teemakaart

Toila valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Arvamused ja vallapoolsed seisukohad Toila valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruandele

 

 

 

 

Toila valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Koostöös Toila valla üldplaneeringu koostaja AB Artes Terrae OÜ-ga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostaja Alkranel OÜ-ga on valminud Toila valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK).

 

Planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

23.05.2018 otsusega nr 37 algatas Toila Vallavolikogu Toila valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Üldplaneeringu eesmärgiks on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Koostatud on planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu, millega on võimalik tutvuda SIIN.

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta saab esitada ettepanekuid kuni 30. augustini 2019.

Ettepanekud palun esitada kirjalikult Toila vallavalitsuse e-posti aadressile: toilavv@toila.ee

 

 

Toila valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 13. juulist kuni 14. augustini 2020.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla territoorium.

Toila valla üldplaneeringu eesmärk on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Materjalidega on võimalik tutvuda Toila valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/et/uldplaneering  ning tööpäevadel 9.00-15.00 Toila Vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik) ja Kohtla-Nõmme teenuskeskuses (Kooli 6, Kohtla-Nõmme alev).

Avaliku väljapaneku ajal (13.07-14.08) saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi Toila Vallavalitsuse aadressile toilavv@toila.ee  või  Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald  41702.

Avalik arutelu toimub kolmapäeval, 16. septembril 2020 alljärgnevalt:

 • 10.00-12.00 Toila seltsimajas (Pikk tn 41 Toila alevik )
 • 13.30-15.30 Saka rahvamajas (Saka küla)
 • 16.00-17.30 Kohtla-Nõmme rahvamajas, (Kooli tn 10 Kohtla-Nõmme alev)

 

Ettepanekud ja seisukohad Toila valla üldplaneeringu eelnõu ja KSH aruandele

 

ÜLDPLANEERING

Toila valla üldplaneeringu eelnõu  (üldplaneeringu eelnõu lk 33, 34 korrigeeriti 15.07.2020 tabeli vormistust)

Põhikaart

Kohtla-Nõmme alev
Toila alevik
Voka alevik

 

TOILA VALLA ÜLDPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE

KSH hindamise aruande eelnõu
Lisa 1 Planeeringu lähteseisukohad 
 

 **********************************************************************************************************

Toila valla üldplaneering

Toila valla üldplaneeringu eesmärgiks on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustustega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu kaaseesmärgiks on koondada ja täpsustada Toila valla erinevaid eluvaldkondi kajastav digitaalne kaardi- ja kohtteabematerjal, mis on pädevaks aluseks maakasutuse jt ressursside säästvaks juhtimiseks ja haldamiseks ning edasiste planeeringute koostamiseks.

Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Selle koostamise käigus üritati leida parim lahendus vastuoludele, mis eksisteerivad näiteks riigi, valla üldsuse ja erinevate huvigruppide vahel.

Üldplaneeringu aktuaalsuse säilitamiseks peab kehtivat üldplaneeringut perioodiliselt üle vaatama ja vastavalt elu käigule läbi uute detailplaneeringute.

Koostatud üldplaneering täpsustab seadustest ja keskkonna väärtustest lähtuvad piirangud, seab keskkonnatingimused ning näitab valla elanikkonnale realistlike arenguprognooside alusel maakasutuslikud eeldused:

 • atraktiivse, turvalise ja tervisliku elukeskkonna loomiseks püsielanikkonna kinnitamiseks ning avalike teenuste kättesaadavuse võimaldamiseks;
 • elamuehituseks valla territooriumil koos elukeskkonna väärtuste säilitamise ja arendamise ning teiste maakasutusliikide tasakaalustatud arenguga;
 • ettevõtluse arengu soodustamiseks tootmisettevõtete võimalike asukohtade esitamisega;
 • detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste koostamiseks.

                             

 

 

 

Toila valla üldplaneeringu materjalid

Üldplaneeringu ülevaatamine

Endise Kohtla valla üldplaneering

Endise Kohtla valla üldplaneeringu dokumendid asuvad järgmistel linkidel:

 

Endise Kohtla-Nõmme valla üldplaneering