Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
1) sünnitoetus
2) matusetoetus

3) lasteaia kohatasu hüvitamine
4) hooldajatoetus
5) kooli alustamise toetus
6) koolisõidutoetus

 

 

SÜNNITOETUS  500eurot

Sünnitoetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni puhul, kui mõlema lapsevanema (sh üksikvanem) ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on lapse sünni hetkel Toila vald. Sünnitoetust makstakse 50% ulatuses, kui ühe lapsevanema ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on lapse sünni hetkel Toila vald. Lapse vanemal on õigus toetusele kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.
Toetuse maksmise aluseks on sünnitõend ja rahvastikuregistri andmed.

Avaldus

 

 

MATUSETOETUS 300 eurot

Matusetoetus makstakse inimesele, kes korraldab matust isikule, kelle viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistri andmetel Toila vald. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus koos kuludokumentidega. Matusetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

Avaldus

 

 

LASTEAIA KOHATASU HÜVITIS

Lasteaia kohatasu hüvitatakse lapsevanemale 100% ulatuses kui peres on kaks ja enam last, kes käivad lasteaias ja nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Toila vald lapsevanema poolt esitatud avalduse alusel. Lasteaia kohatasu hüvitamiseks on õigus esitada taotlus korraga kuni kahe viimase kuu tasutud kohatasu eest.

Avaldus

 

 

HOOLDAJATOETUS

Hooldajatoetus on Toila valla eelarvest raske või sügava puudega isiku hooldamise toetamiseks makstav perioodiline toetus.

Hooldajatoetust määratakse puudega lapse hooldajale, mis on igakuine sotsiaaltoetus kuni 18-aastase suure hooldusvajadusega lapse hooldamise eest.
Hooldajatoetust määratakse raske ja sügava puudega isiku hooldajale, kes on määratud hooldajaks.
Hooldus seatakse, hooldaja ja hooldajatoetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt.
 

 

 

KOOLI ALUSTAMISE TOETUS 
100 eurot

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus makstakse taotluse alusel ühele vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Toila valla elanikud.
Toetus on ühekordne ning määratakse kooli õpilaste kinnitatud nimekirjade alusel. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada 2 kuu jooksul alates õppeaasta algusest. 
Taotlust on võimalik esitada ka Toila valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

 

 

 

KOOLISÕIDU KULUDE HÜVITIS

Koolisõiduga seotud kulutused hüvitatakse Ida-Virumaal üldhariduskoolides alg-, põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele õppetöö perioodil täies ulatuses. Hüvitatakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. 

Koolisõidu kulude avaldus

 

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale kirjaliku avalduse või digiallkirjastatuna e-posti teel aadressile kersti.tammesaar@toila.ee.

 

VASTUTAJA Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar, tel 336 9855 või 53316693

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaalhüvitiste piirmäärad alates 01.02.2022

 

Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine alates 09.10.2020