Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
1) sünnitoetus
2) matusetoetus

3) täisealise sügava puudega inimese hooldaja – kahekordne riikliku puuetega inimese sotsiaaltoetuse määr;
4) täisealise raske puudega inimese hooldaja – 60% riikliku puuetega inimese sotsiaaltoetuse kahekordsest määrast.

5) lasteaia kohatasu hüvitamine

 

6) koolisõidutoetus

 

 

SÜNNITOETUS 320 eurot

Sünnitoetust makstakse 100% ulatuses lapse sünni puhul, kui mõlema lapsevanema (sh üksikvanem) ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on lapse sünni hetkel Toila vald. Sünnitoetust makstakse 50% ulatuses, kui ühe lapsevanema ning sündinud lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on lapse sünni hetkel Toila vald. Lapse vanemal on õigus toetusele kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.
Toetuse maksmise aluseks on sünnitõend ja rahvastikuregistri andmed.

Avaldus

 

 

MATUSETOETUS 300 eurot

Matusetoetus makstakse inimesele, kes korraldab matust isikule, kelle viimaseks elukohaks oli rahvastikuregistri andmetel Toila vald. Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele avaldus koos kuludokumentidega. Matusetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

Avaldus

 

LASTEAIA KOHATASU HÜVITIS

Lasteaia kohatasu hüvitatakse lapsevanemale 100% ulatuses kui peres on kaks ja enam last, kes käivad lasteaias ja nii vanema kui ka laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Toila vald lapsevanema poolt esitatud avalduse alusel. Lasteaia kohatasu hüvitamiseks on õigus esitada taotlus korraga kuni kahe viimase kuu tasutud kohatasu eest.

Avaldus

 

KOOLISÕIDU KULUDE HÜVITIS

Koolisõiduga seotud kulutused hüvitatakse Ida-Virumaal üldhariduskoolides alg-, põhi- või keskharidust omandavatele õpilastele õppetöö perioodil täies ulatuses. Hüvitatakse kahel viimasel kuul kooli ja sealt tagasi alalisse elukohta sõitmiseks kasutatud sõidupiletid, arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas. 

Koolisõidu kulude avaldus

 

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale kirjaliku avalduse või digiallkirjastatuna e-posti teel aadressile kersti.tammesaar@toila.ee.

 

VASTUTAJA Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar, tel 336 9501 või 53316693

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaalhüvitiste piirmäärad alates 01.04.2021

 

Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine alates 09.10.2020