* TOILA VALLA ARENGUKAVA AASTATEKS 2023 - 2030

Toila Vallavolikogu 25.10.2023 määrusega nr 28 on Toila valla arengukava aastateks 2023 - 2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2023 - 2027 vastu võetud.

 

* TOILA VALLA ÜHISVEEVÄRGI ja KANALISATSIOONI ARENGUKAVA

 

* VOKA ALEVIKU SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA

Soojusmajanduse arengukava üldiseks eesmärgiks on vaadelda komplektselt Voka aleviku soojusvarustuse võimalikke lahendusi küttekulude leevendamiseks. Arengukava koostamist rahastati Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi meetme 6.2.3 vahenditest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendusel. Arengukava koostas volitatud soojusenergeetika (tase 8) insener Tiit Taimistu (kutsetunnistuse nr 086077).

Voka aleviku soojusmajanduse arengukava kehtestati Toila Vallavolikogu 03.05.2023 määrusega nr 20.

 

* IDA-VIRU MAAKONNA ARENGUSTRATEEGIA 2023 - 2035

Ida-Viru maakonna arengustrateegia on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhtimisel koostatud Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ühine strateegiadokument, mis kirjeldab maakonna arengusuundumusi kuni 2035. aastani. Arengustrateegia koostamisel osalesid lisaks omavalitsustele ka teiste oluliste huvigruppide esindajad.

Arengustrateegia pakub raamistiku maakonnas kokku lepitud sektoraalsetele arendusdokumentidele ja -initsiatiividele, milleks on maakonna roheplaan (plaan G), maakonna äriplaan (plaan B), maakonna süsinikuplaan (plaan C), õiglase ülemineku põhijooned, haridusvaldkonna arenguplaan (plaan E), turismiklastri turunduse ja tootearenduse strateegia.

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023 - 2035 kehtestati Toila Vallavolikogu 03.05.2023 määrusega nr 19.

 

* TOILA VALLA TERVISEPROFIIL

Toila valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on anda ülevaade vallas elavate inimeste tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, mis võimaldaks planeerida edasisi rahvatervise arendamiseks tehtavaid investeeringuid, sh nii inimestesse kui füüsilisse elukeskkonda tehtavad investeeringud.

Juunis 2020 käivitus Tervise Arengu Instituudi ning  Norra Rahvatervise Instituudi koostöös projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes". Projekti eesmärk on suurendada kohalikes omavalitsustes rahvatervise valdkonna tähtsust ja oskusi tõenduspõhise praktika kasutamiseks. Toila vald otsustas antud projektiga liituda, kuna soov on suurendada meie KOVis rahvatervise valdkonna tähtsust, sest hea tervis on eeldus sotsiaalse heaolu kasvuks. Projekti tulemusel on plaanis koostada kasuliku töövahendi - uue  tervise- ja heaoluprofiili (THP) ning sellest tuleneva tegevuskava, mille järgi tulevasi otsuseid/tegevusi planeerida. Seni kehtivad eelpool väljatoodud terviseprofiilid.

Toila valla tervise- ja heaoluprofiil 2022 ja tegevuskava aastateks 2023-2026