Toila valla arengukava 2018 - 2030

Toila valla arengukava on peamine alus valla kui kohaliku omavalitsuse ühiselu korraldamisel. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 37 lõige 1 järgi peab vallal olema arengukava vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks. Juhul kui vallal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi või neid planeeritakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema kavandatud selleks perioodiks.

Arengukava on põhiline valla arengut strateegilisel tasandil suunav dokument, mis on aluseks valla poolt tehtavatele investeerimisotsustele ning rakendatavatele arengusuundadele. Valla eelarve vastuvõtmine peab olema kooskõlas valla arengukavaga samuti kui laenukohustuste võtmine valla poolt.

     

 

 

Toila valla arengukava 2018 - 2030 ülevaatamine 2022. aastal

Toila Vallavolikogu vaatab iga-aastaselt valla arengukava üle ning teeb sellesse vastavalt vajadusele täiendusi-parandusi. Arengukavasse täienduste tegemiseks on avatud veebiküsimustik, mida on võimalik täita kõikidel vallakodanikel, tuues välja elukeskkonda muutvad investeeringud või tegevused, mida arengukava hetkel ei käsitle. Küsitlus asub aadressil: https://forms.gle/hNYAHzj2Vs9iq73m6 ning ettepanekuid saab teha kuni 07.11.2022.

Toila Vallavolikogu kavandab täiendusettepanekud läbi vaadata novembrikuu komisjonides ning vajadusel kinnitada arengukava täiendused järgmisel volikogu istungil.

 

 

Toila valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava

 

Toila valla terviseprofiil

Toila valla terviseprofiili koostamise eesmärgiks on anda ülevaade vallas elavate inimeste tervise hetkeolukorrast ja tervisemõjuritest, mis võimaldaks planeerida edasisi rahvatervise arendamiseks tehtavaid investeeringuid, sh nii inimestesse kui füüsilisse elukeskkonda tehtavad investeeringud.

Haldusreformi toimumise järgselt ei ole ühinemise käigus moodustunud Toila vald asunud veel ühtset valla terviseprofiili koostama, kuid kuni selle kinnitamiseni kehtivad kõik varasemad endiste valdade poolt kinnitatud terviseprofiilid.