Ehitus- ja kasutuslubade riigilõiv

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute riigilõivud ja kontode numbrid:

riigilõivu suurus vt. riigilõivuseadus 16. peatükk https://www.riigiteataja.ee/akt/130122014001?leiaKehtiv#jg42

Riigilõiv ehitus- ja kasutusloa taotluse läbivaatamise ning riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamise eest tasutakse Toila Vallavalitsuse kontole:

EE272200001120230979 (Swedbank AS)

Tasumisel märkida selgitusse toimingu ja ehitise nimetus ning täpne aadress.

 

Ehitusregister

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitusregister.

Ehitusregistriga seotud küsimustega tegelevad Toila Vallavalitsuses:

abivallavanem Urmas Aunap - urmas.aunap@toila.ee; 336 9620, 58872100

ehitusspetsialist Hannes Lumiste - 5361 1017

Ehitusregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015 kehtestati uued vorminõuded teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele.

Ehitusseadustiku sätteid pädevale asutusele dokumentide elektrooniliselt ehitusregistri kaudu esitamisele ning lubade menetlemisele ehitusregistri vahendusel ja andmisele ehitusregistrisse kohaldatakse alates 2016. aasta 1. aprillist.

Kuni 2016. aasta 1. aprillini esitatakse ehitus- ja kasutusteatis, projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusloa taotlus ning seonduvad dokumendid pädevale asutusele. Pädev asutus kannab esitatud ehitus- ja kasutusloa taotluste, ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade andmed ehitusregistrisse.

Ehitisregistri kommentaar seoses andmete korrastamise nõudega 1. jaanuariks 2020

 

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid