TEGEVUSTOETUSE ANDMISE KORD

Tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 01. detsember.

Vastavalt Toila Vallavolikogu 28.10.2020 määrusele nr 87 ja 88 on vallas kehtestatud kaks tegevustoetuse andmise korda - 1) sporditegevuse toetamise kord ja 2) mittetulundusliku tegevuse toetamise kord. Valla poolt kolmandale sektorile antava toetuse eesmärgiks on kultuuri- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiseks ning muude kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamine ja korraldamine.

 

1) Toila valla sporditegevuse toetamise kord
(https://www.riigiteataja.ee/akt/430102020010)

Toetuse andmise eesmärk on laiendada Toila valla kooliealistele (kuni 19 eluaastat) suunatud sporditegevuse võimalusi. Käesolev kord loob eelduse, et sporditegevused oleksid kõikidele Toila valla kooliealistele senisest paremini kättesaadavamad. Kord näeb ette õpilase pearaha süsteemi kehtestamist. Pearaha summa kinnitatakse igaks eelarve aastaks vallavalitsuse poolt.

Spordiürituse toetus on suunatud nii kooliealiste kui ka täiskasvanute spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks. Ürituse toetuse andmisel lähtutakse korraldaja enda rahalisest panusest, mis tähendab, et ürituse toetust eraldatakse kuni 30% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.

Toila vald soovib spordivaldkonnas oma noori tegijaid toetada ning seetõttu peame vajalikuks võistlustel osalemise ja tippsportlase tegevustoetust eraldi tuua välja.

Peame oluliseks spordiklubi ja sealsete treenerite kvaliteeti, seetõttu on vajalik spordiklubi tegevustoetuse taotlemisel esitada ka kirjalik kinnitus atesteeritud treenerite kohta. Lisaks on vajalik kirjeldada kahe lähima aasta spordiklubi eesmärgid.

Taotluse juurde on vajalik esitada lisaks õppurite nimekirjale ka õppuri seadusliku esindaja allkiri, mis kinnitab õppetöös osalemist. Sellega me vähendame juhtumeid, kus spordiklubi esitab nimekirjas õpilase, kes tegelikult spordiklubi õppetöös ei osale.

2) Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
(https://www.riigiteataja.ee/akt/403112020015)

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

Avalkes huvides tegutsemine tähendab, et vabaühenduse eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond.

Mittetulunduslikku tegevust toetatakse vastavalt volikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele ning toetus jaguneb kolmeks eri liigiks: 1) tegevustoetus, 2) projektitoetus ja 3) ürituste toetus. Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:

  • tegevustoetust eraldatakse üldjuhul kuni 1000 eurot taotleja kohta;
  • projektitoetust eraldatakse kuni 15% (projekti omafinantseeringu ulatuses) taotletava projekti kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot projekti kohta;
  • ürituse toetust eraldatakse kuni 30% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot ürituse kohta.

 

Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

Toetuse saaja on kohustatud esitama etteantud vormil aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada 1. detsembriks.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb saata digitaalselt allkirjastatult Toila Vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@toila.ee või tuua paberkandjal aadressile Pikk 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald hiljemalt käesoleva aasta 01. detsembriks.