Mittetulundusliku tegevuste toetuse taotlemise kord ja vormid

31. oktoobril 2018. aastal kinnitas Toila Vallavolikogu Toila valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise korra. Toetust antakse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiskes ning muude kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

Mittetulunduslikku tegevust toetatakse vastavalt volikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele ning toetus jaguneb kolmeks eri liigiks: 1) tegevustoetus, 2) projektitoetus ja 3) ürituste toetus.

Toila Vallavolikogu määrus 31. oktoober 2018 nr 30
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Tegevustoetuse ja ürituste toetuse taotlused tuleb Toila Vallavalitsusele esitada 1. detsembriks. Projektitoetuse taotlusi saab esitada jooksvalt, kui on olemas rahastaja poolt kinnitatud toetuse eraldamise otsus, mis tuleb kindlasti taotlusele lisada.

Toetuse taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatult Toila Vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@toila.ee või tuua paberkandjal aadressile Pikk 13a, 41702 Toila, Toila vald. Taotluste esitamisega seonduvate küsimustega tegeleb Kersti Tammesaar, kersti.tammesaar@toila.ee, +372 5331 6693.

 

Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

Toetuse saaja on kohustatud esitama etteantud vormil aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada 1. detsembriks.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb saata digitaalselt allkirjastatult Toila Vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@toila.ee või tuua paberkandjal aadressile Pikk 13a, 41702 Toila, Toila vald.