Toila valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035

Toila Vallavalitsus algatas 15. juuni 2023 korraldusega nr 161 Toila valla haridusvaldkonna arengukava koostamise. Arengukava koostamist reguleerib Toila valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord § 5 lg 1, § 6 ja § 8.

 

Haridusvaldkonna arengukava koostamiseks kaasati konsultant Mihkel Laan Cumulus Consulting OÜ-st, kes on üle Eesti sarnaseid kavasid koostanud ning analüüsinud paralleelselt gümnaasiumihariduse perspektiivi ja demograafiat Toila vallas.

 

Kava koostamiseks moodustati vallavanema Eve East käskkirjaga arengukava koostamise juhtgrupp, kuhu kuulusid vallavanem, abivallavanem, Kohtla-Nõmme Kooli direktor, Toila Gümnaasiumi direktor, Voka lasteaed Naksitrallid direktor, Toila Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees ja aseesimees. Toila Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees, Toila Vallavolikogu esimees ja aseesimees.

 

Arengukava koostamise raames viidi läbi 2 avalikku kaasamisseminari, millest

 

1) toimus 29. augustil 2023 Toila Seltsimajas. Seminari ettekanne on leitav Toila valla veebilehelt: https://toila.kovtp.ee/documents/1433808/38675822/Toila+kaasamisseminar_29.08.2023.pdf/c756a2a7-813c-4163-bb2f-cfc19f87ad1c

 

2) toimus 09. oktoobril 2023 Kukruse Polaarmõisas. Seminari materjalid on leitavad Toila valla veebilehelt:

 

Toila valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 koosneb kolmest dokumendist:

  1. Toila valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035, mis koosneb lähteolukorra kirjeldusest strateegiliste suundumuste määramisest;

  2. Lisa 1 – Toila valla haridusvaldkonna arengukava taustaanalüüsist, mis koosneb rahvastikuarengutest vallas ja piirkondades, hariduskorraldusest, teenusvajaduse prognoosist ja finantsvõimekusest.

  3. Lisa 2 – Toila valla haridusvaldkonna arengukava tegevuskavast aastateks 2024-2028, mis toob välja tegevused tegevusprogrammide lõikes – 1) Õpikeskkonna arendamise programm, 2) Õpikäsitluse arendamise programm, 3) Järelkasvu programm ja 4) Juhtimise ja koostöö programm.

 

Perioodil 30.11 - 13.12.2023 toimus Toila valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2035 avalik väljapanek. Sel perioodil oli võimalik teha arengukavasse ja seotud dokumentidesse ettepanekud, mis tuli saata aadressile toilavv@toila.ee

 

 

Vastavalt Toila valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra § 5 lg 5 punktidele 1-5 peavad tehtavad ettepanekud vastama järgmistele nõuetele:

  1. muudatus- ja täiendusettepanekud peab esitama määratud tähtajaks vastava veebikeskkonna kaudu. Juhul, kui selline võimalus esitajal puudub, peab vorminõuetele vastav ettepanek olema esitatud samaks tähtajaks valla üld e-posti aadressile või toimetatud paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse;
  2. muudatus- ja täiendusettepanek peab sisaldama selget viidet sättele, mida muuta või täiendada soovitakse;
  3. ettepanek peab olema selge ja üheselt arusaadav ning sisaldama vastava sätte osas konkreetset sõnastusettepanekut;
  4. rahalist kulu kaasa toova ettepaneku puhul tuleb ära näidata eeldatav maksumus ning katteallikas, arvestades seejuures eelarvestrateegia tulu- ja kuluprognoosi tasakaalu;
  5. muudatusettepanekute puhul, millega kaasneb pikaajaline eelarveaastaid ületav püsikulu, tuleb vastav kulu kirjeldada ettepaneku juures ja arvestada hinnangulist prognoosmaksumust.