Sporditegevuse toetamise kord
 

Toila Vallavolikogu 28.06.2023 määrus nr 22 
https://www.riigiteataja.ee/akt/405072023001 


Taotlused ja aruande vormid siin


Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/403112020015

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

Avalkes huvides tegutsemine tähendab, et vabaühenduse eesmärgid ja tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond.

Mittetulunduslikku tegevust toetatakse vastavalt volikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele ning toetus jaguneb kolmeks eri liigiks: 1) tegevustoetus, 2) projektitoetus ja 3) ürituste toetus. Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:

  • tegevustoetust eraldatakse üldjuhul kuni 1000 eurot taotleja kohta;
  • projektitoetust eraldatakse kuni 15% (projekti omafinantseeringu ulatuses) taotletava projekti kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot projekti kohta;
  • ürituse toetust eraldatakse kuni 30% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot ürituse kohta.

 

Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

Toetuse saaja on kohustatud esitama etteantud vormil aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada järgneva aasta 31. jaanuariks.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb saata digitaalselt allkirjastatult Toila Vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@toila.ee või tuua paberkandjal aadressile Pikk 13a, 41702 Toila alevik, Toila vald hiljemalt järgneva aasta 31. jaanuariks.