Toila vald ootab tegevustoetusi 1.detsembriks.

Toetust antakse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamistes ning muude kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

Vastavalt 28.10.2020 toimunud Toila Volikogu otsusele on kehtestatud kaks tegevustoetuse andmise korda:

*Toila valla sporditegevuse toetamise kord:*
https://www.riigiteataja.ee/akt/430102020010

Taotluse vorm

Toetuse andmise eesmärk on laiendada Toila valla kooliealistele (kuni 19 eluaastat) suunatud sporditegevuse võimalusi. Käesolev kord loob eelduse, et sporditegevused oleksid kõikidele Toila valla kooliealistele senisest paremini kättesaadavamad. Kord näeb ette õpilase pearaha süsteemi kehtestamist. Pearaha summa kinnitatakse igaks eelarve aastaks vallavalitsuse poolt.

Spordiürituse toetus on suunatud nii kooliealiste kui ka täiskasvanute spordivõistluste ja rahvaspordiürituste läbiviimiseks. Ürituse toetuse andmisel lähtutakse korraldaja enda rahalisest panusest, mis tähendab, et ürituse toetust eraldatakse kuni 30% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.

Toila vald soovib spordivaldkonnas oma noori tegijaid toetada ning seetõttu peame vajalikuks võistlustel osalemise ja tippsportlase tegevustoetust eraldi tuua välja.

Peame oluliseks spordiklubi ja sealsete treenerite kvaliteeti, seetõttu on vajalik spordiklubi tegevustoetuse taotlemisel esitada ka kirjalik kinnitus atesteeritud treenerite kohta. Lisaks on vajalik kirjeldada kahe lähima aasta spordiklubi eesmärgid.

Taotluse juurde on vajalik esitada lisaks õppurite nimekirjale ka õppuri seadusliku esindaja allkiri, mis kinnitab õppetöös osalemist. Sellega me vähendame juhtumeid, kus spordiklubi esitab nimekirjas õpilase, kes tegelikult spordiklubi õppetöös ei osale.


*Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord*
https://www.riigiteataja.ee/akt/403112020015

Taotluse vorm

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

Mittetulunduslikku tegevust toetatakse vastavalt volikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele ning toetus jaguneb kolmeks eri liigiks: 1) tegevustoetus, 2) projektitoetus ja 3) ürituste toetus.

 

***************************************************************************************************************

 

Mittetulundusliku tegevuste toetuse taotlemise kord ja vormid

31. oktoobril 2018. aastal kinnitas Toila Vallavolikogu Toila valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise korra. Toetust antakse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse, keskkonnakaitse, turvalisuse, religiooni ja tervise edendamiskes ning muude kogukonna jaoks vajalike teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on valla avalikes huvides tegutsevate ja valla elanikele suunatud vabaühenduste tegevuse toetamine ning erinevate huvigruppide vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.

Mittetulunduslikku tegevust toetatakse vastavalt volikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele ning toetus jaguneb kolmeks eri liigiks: 1) tegevustoetus, 2) projektitoetus ja 3) ürituste toetus.

Toila Vallavolikogu määrus 31. oktoober 2018 nr 30
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Tegevustoetuse ja ürituste toetuse taotlused tuleb Toila Vallavalitsusele esitada 1. detsembriks. Projektitoetuse taotlusi saab esitada jooksvalt, kui on olemas rahastaja poolt kinnitatud toetuse eraldamise otsus, mis tuleb kindlasti taotlusele lisada.

Toetuse taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatult Toila Vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@toila.ee või tuua paberkandjal aadressile Pikk 13a, 41702 Toila, Toila vald. 

 

Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

Toetuse saaja on kohustatud esitama etteantud vormil aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada 1. detsembriks.

Toetuse kasutamise aruanne tuleb saata digitaalselt allkirjastatult Toila Vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@toila.ee või tuua paberkandjal aadressile Pikk 13a, 41702 Toila, Toila vald.