Huvihariduse toetamise kord huvikoolides

Toila valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2024 - 31.12.2024 leiab SIIT

Toila valla huvigariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2023 - 31.12.2023 leaib SIIT

Toila valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2022 - 31.12.2022 leiab SIIT

Toila vallas reguleerib  huvihariduse toetamist Toila Vallavolikogu 26.05.2021 määrus nr 95 " Huvihariduse toetamise kord huvikoolides".

 
Toila vallas elavate üldhariduskoolides õppivate õpilaste huvihariduse toetamist teise kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja/või erakoolis.
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 nõuab läbipaistvate reeglite kehtestamist ka selle tõttu, et tegemist on maksumaksja raha arvel antava toetusega, mida tuleb anda selgetel võrdsetel alustel.
 
Määruses kasutatakse mõistet õpilane üldhariduskoolides õppivate 7 – 19 aastaste õpilaste huvihariduse toetamist.
 
Lähtudes määrusest on huviharidus mida omandatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikoolis huvialasid õppekavapõhise õppena vastavalt huvikooli seadusele ja selle alusel kehtestatud huviharidusstandardile.
 
Huvikoolis õppeaasta koosneb samuti õppeperioodist ja õppevaheaegadest.
 
Määruse kohaselt toetatakse õpilase kahe õpilaskoha tegevuskulu maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikirja alusel.
 
Taotluse garantiikirja väljastamiseks esitab lapsevanem Toila Vallavalitsusele hiljemalt 30 septembriks.  Taotluse garantiikirja väljastamiseks leiab SIIT.
 
Garantiikirja väljastamisel kontrollitakse lapse kuuluvust teise omavalitsuse huvikooli nimekirjades. Laps saab osaleda maksimaalselt kuni kahes teise omavalitsuse või era huvikooli õppetöös.
 
Kui õpilane soovib kasutada väljaspool valda rohkem kui kahte huvitegevusena pakutavat teenust, otsustab lapsevanem (või seaduslik esindaja), missuguse huvitegevuse tasu kompenseerimises osaleb vald. Kooli õppetasu maksab lapsevanem.
 
Makstava toetuse maksimaalne suurus on:
1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
2) erahuvikooli puhul kuni 25 eurot kuus lapse kohta.
 
Vallaeelarvest ei toetata eelkooliealiste laste ja täiskasvanute huvihariduse omandamist.