Tuule kinnistu (Kabelimetsa külas) detailplaneeringu kehtestamise teave

Toila Vallavalitsuse 02.04.2018 korraldusega nr 80  „Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule  kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine" algatati  OÜ Eramu Ekspert 04.12.2018 taotluse alusel  Toila vallas,  Kabelimetsa külas, Tuule kinnistul (katastritunnus 32002:004:0041, reg nr 4644908  , maa sihtotstarve maatulundusmaa,  pindala 3,18 ha )  detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritaval alal neli elamumaa sihtotstarbega krunti ja nende hoonestustingimused ning kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti.
Toila Vallavalitsuse 13.10.2020  korraldusega  nr 300 on detailplaneering vastu võetud. Avaliku valjapaneku käigus detailplaneeringule ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. 

Toila Vallavalitsuse 15.12.2020 korraldusega nr 365 on Toila vallas, Kabelimetsa külas, Tuule  kinnistu detailplaneering kehtestatud.
Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Toila valla veebilehel: https://toila.kovtp.ee/et/detailplaneeringud