Austatud Toila valla elanik!

Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla sotsiaalspetsialisti poole.

Sotsiaaltoetusi ja teenuseid saavad taotleda valla elanikud, kes ise või kelle pereliikmed on toimetulekuraskustes. Pöörduda ja avaldusi võib esitada vallavalitsuse sotsiaalspetsialistile. vaatame iga juhtumi eraldi läbi, sest pole olemas kahte ühesugust inimest, peret ega muret. Töötame juhtumikorraldusliku metoodika alusel. Meil on olemas informatsioon ja ülevaade ka teistest avalikest teenustest, mis saavad toetada toimetulekut ning asutustest, kus osutatakse sotsiaalteenuseid nii meie maakonnas kui ka mujal riigis.

Sotsiaaltoetused

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on abi osutamine isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord alates 01.04.2021

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaalhüvitiste piirmäärad alates 01.04.2021

 

Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused
1) sünnitoetus
2) matusetoetus
3) täisealise sügava puudega inimese hooldaja – kahekordne riikliku puuetega inimese sotsiaaltoetuse määr;
4) täisealise raske puudega inimese hooldaja – 60% riikliku puuetega inimese sotsiaaltoetuse kahekordsest määrast.

5) lasteaia kohatasu hüvitamine

 

6) koolisõidutoetus

 


Lasteaia kohatasu hüvitamine

Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

 

Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:
1) toetus lasteaia kulude (kohamaks, osalustasu, toidupäev) osaliseks hüvitamiseks;
2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste (koolitarbed, spordiriided ja -jalanõud jm) osaliseks hüvitamiseks õpilastele kuni 19. eluaastani (k.a.). Toetuse avaldusi võetakse vastu kuni 31. oktoobrini;
3) toetus retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks;
4) toetus raviteenuste (visiiditasud, voodipäeva maksumus, hambaravi) osaliseks hüvitamiseks;
5) toetus invaabivahendite soetamise või rendi maksumuse osaliseks hüvitamiseks;
6) küttetoetuse osaliseks hüvitamiseks era- ja kortermajades;
7) toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks (vargus politsei või tulekahju päästeteenistuse tõendi esitamisel või muu ettenägematu juhtum);
8) muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks (isikuttõendavate dokumentide vormistamine, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste sõidukulud, prillid jm).

Sihtgrupist sõltuvad toetused:
1) toetus koolisõiduga seotud kulutuste hüvitamiseks

 

Määrame ja maksame

  • Riiklikku toimetulekutoetust, mis on rahaline toetus peredele, kelle sissetulekud on alla toimetulekupiiri.
    Avaldus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Toimetulekutoetust, mida makstakse üksi elavale isikule või pereliikmele, kelle kuu netosissetulek jääb peale eluasemega seonduvate kulude tasumist alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri; 2021. aasta riiklik toimetuleku piir on 150 eurot esimese või ainsa leibkonnaliikme kohta ja iga järgnev täisealine pereliige 120 eurot, alaealise lapse toimetulekupiir 180 eurot. See on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks. Avaldusi saab esitada sotsiaaltöötaja juures.

Toimetulekutoetuse ja selle määramise kohta saab lähemalt lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt.