Austatud Toila valla elanik!

Kui Sul endal või mõnel Su pereliikmel on toimetulekuraskusi või mureisd, mille osas pole teie pere ise lahendusi leidnud, siis pöördu kindlasti valla sotsiaalspetsialisti poole.

Sotsiaaltoetusi ja teenuseid saavad taotleda valla elanikud, kes ise või kelle pereliikmed on toimetulekuraskustes. Pöörduda ja avaldusi võib esitada vallavalitsuse sotsiaalspetsialistile. vaatame iga juhtumi eraldi läbi, sest pole olemas kahte ühesugust inimest, peret ega muret. Töötame juhtumikorraldusliku metoodika alusel. Meil on olemas informatsioon ja ülevaade ka teistest avalikest teenustest, mis saavad toetada toimetulekut ning asutustest, kus osutatakse sotsiaalteenuseid nii meie maakonnas kui ka mujal riigis.

Sotsiaaltoetused

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on abi osutamine isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord alates 01.02.2022

Toila valla eelarvest makstavate sotsiaalhüvitiste piirmäärad alates 01.02.2024

Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

 

Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused:
1) sünnitoetus
2) matusetoetus
3) lasteaia kohatasu hüvitamine
4) hooldajatoetus
5) kooli alustamise toetus
6) koolisõidutoetus

 

Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:

1) toetus toimetuleku tagamiseks;

2) hüvitis vältimatuks sotsiaalabiks;

3) muu ühekordne sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks (isikut tõendavate dokumentide vormistamine jm)

Vallavalitsusel on erandkorras põhjendatud otsusega õigus määrata ka suurema sissetulekuga peredele hüvitist.

 

Määrame ja maksame

  • Riiklikku toimetulekutoetust, mis on rahaline toetus peredele, kelle sissetulekud on alla toimetulekupiiri.
    Avaldus   ja andmed vara kohta

 

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Toimetulekutoetust, mida makstakse üksi elavale isikule või pereliikmele, kelle kuu netosissetulek jääb peale eluasemega seonduvate kulude tasumist alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri; alates 2022. aasta 01. juunist riiklik toimetuleku piir on 200 eurot esimese või ainsa leibkonnaliikme kohta ja iga järgnev täisealine pereliige 160 eurot, alaealise lapse toimetulekupiir 240 eurot. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.  Avaldusi saab esitada sotsiaaltöötaja juures.

Toimetulekutoetuse ja selle määramise kohta saab lähemalt lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehelt.