Parkimiskaart on kaart, mis lihtsustab liikumis- või nägemispuudega inimestel või nende saatjatel sõiduki parkimist. Parkimiskaardi olemasolul võib parkida avalikes tasulistes parkimiskohtades tasuta. Soodustus ei laiene eraparklatele.

Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb:
1) keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle
2) ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine. Parkimiskaarti on lubatud kasutada ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega.

Parkimiskaardi annab isikule välja kohalik omavalitsus tasuta.

 

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks. Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel. Kui kaardi kehtivusaeg on möödunud, siis kaart on kehtetu. Parkimiskaardi vajaduse korral tuleb see uuesti kohalikust omavalitsusest taotleda.

 

DOKUMENDID

Parkimiskaardi avaldus

* isikut tõendav dokument

* puude raskusastme otsus, vajadusel perearsti või eriarsti teatis

* foto mõõtmetega 3*4 cm

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

 

INFOVOLDIK

 

ÕIGUSAKTID

Liiklusseadus § 167 - Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart 

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused