KIRJELDUS

Koduteenus on teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenus aitab vältida või lükata edasi isiku paigutamist institutsionaalsele hooldusele.

Koduteenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elavatele täisealistele inimestele, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul.

 

Koduteenus on tasuline. Teenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse lepingu alusel. Teenuse eest tasutakse arve alusel, vastavalt tegelikule teenuse osutamise mahule.
Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele inimestele, kellel ei ole perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustusega isikuid või kes ei oma piisavalt rahalisi vahendeid on teenus tasuta.

Koduabiteenused on:

1) toiduainete ja majapidamistarvete toomine lähimast poest;
2) valmistoidu kojutoomine
3) abistamine toidu valmistamisel (sh soojendamine), toidunõude pesemine;
4) eluruumi korrastamine kooskõlastatud sagedusel;
5) kütmisabi (keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist)veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine eluruumist;
6) arstiabi korraldamine, ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine;
7) asjaajamine erinevates ametiasutustes, kommunaal- ja muude maksete tasumine;
8) riiete- ja pesuhoolduse teenuse korraldamine;
 
Isikuabiteenused on:
1) hügieenitoimingute korraldamine;
2) abistamine riietumisel;
3) abistamine söömisel;
4) abistamine liikumisel eluruumis
 

Koduteenuse hinnakiri alates 01.01.2024

Isikuabiteenuse hinnakiri alates 01.01.2022

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale kirjaliku avalduse. Sotsiaaltöötaja ja hooldustöötaja külastavad 10 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest teenuse taotlejat tema kodus, et selgitada välja teenuse vajadus ja konkreetne sisu kasutades selleks koduteenuse vajaduse hindamise akti. Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne või kolmepoolne leping, mis sisaldab muuhulgas teenuse saajale osutatavate teenuse tegevuste täpset nimekirja.
 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

Toila vallas toimus ESF Projekt nr 2014-2020.2.02.21-0349Koduteenuse arendamine ja pakkumine Toila vallas". Projekti kestvus 01.10.2021-30.09.2023 

ÕIGUSAKT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekandeseadus