KALMISTUD

Toila valla territooriumil on 2 tegutsevat kalmistut – Toila kalmistu ja Pühajõe kalmistu.

Mõlemad kalmistud on ajaloomälestistena riikliku kaitse all. Kalmistute haldajaks on Toila vald.

Toila alevikus, Oru pargi maastikukaitsealal asub Saksa sõdurite kalmistu.

 

Toila kalmistu

aadress: Toila kalmistu, Toila vald, Toila alevik

kalmistukorraldaja: Selma Kullamäe, telefon: 5593 1403

NB! Toila Vallavalitsus ei osuta hauakaevamise ja matmise teenust.

 

Pühajõe kalmistu

aadress: Pühajõe kalmistu, Pühajõe küla, Toila vald

kalmistukorraldaja: Selma Kullamäe, telefon: 5593 1403

NB! Toila Vallavalitsus ei osuta hauakaevamise ja matmise teenust.

 

Eesti kalmistute portaal

Kalmistute veebilehe abil on Teil võimalik otsida informatsiooni Teid huvitava kalmulise ning tema viimse puhkepaiga kohta. Samuti saate siin suhelda kiirelt ja mugavalt kalmistutega ning leiate iga kalmistu kohta andmed ja e-teenused, mida konkreetne kalmistu on pidanud vajalikuks Teile avada.

Alustamiseks vali link Eesti kalmistute portaal ning leia kaardilt otsitava kalmistu piirkond.

Kalmistutel on kalmistukaart, kus saate leida Teid huvitava hauaplatsi. Võite täita ankeedi, kui Teil on õigus saada platsi kasutajaks valitud kalmistul. Lisaks avaldatakse portaalis infot lähiajal toimuvate matuste kohta.

Platsi kasutajaks registreerinud inimestel on võimalus kasutada konkreetsel kalmistul paljusid e-teenuseid, kasutades ID-kaardiga sisselogimist. Oma hauaplatsil saab anda volitust matmiseks, panna üles infot oma kalmuliste kohta, parandada andmeid, teostada platsi kasutaja vahetuse, loobuda platsist jne.

 

 

HAUAPLATSIDE KASUTUSLEPINGUTE SÕLMIMISEST


Vastavalt Toila Vallavolikogu 23. mai 2012.a määrusega nr 33 Toila valla kalmistute kasutamise eeskirjale tuleb hauaplatsi hooldajal sõlmida Toila vallavalitsusega hauaplatsi kasutusleping.

Kasutuslepingusse kantakse hauaplatsi kasutaja andmed, hauaplatsi asukoht ja suurus, määratakse kindlaks kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja kohustused, lepingu kehtivuse tähtaeg (hauaplats antakse kasutamiseks ja kasutusleping sõlmitakse tähtajaga 20 a), selle muutmise, lõpetamise jakolmandale isikule üleandmise kord, hauaplatsi kujundamise ja hooldamise nõuded, poolte vastutus ja vaidluste lahendamise kord ning kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

Hauaplatsid, mis on olnud pikemat aega hooldamata, tähistatakse vastava sildiga. Kui senine hauaplatsi kasutaja ei ole vähemalt 2 aasta jooksul hauaplatsi hooldanud ega kalmistu haldajaga ühendust võtnud, võetakse hauaplats arvele hooldamata hauaplatsina!

 

Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimine:

1. Täida ära TAOTLUS;

Taotluse täitmisel palun pööra tähelepanu alljärgnevale:

- Kui andmed hauaplatsile maetute kohta ei mahu etteantud ridadele ära, kirjutage ülejäänud andmed taotluse pöördele- ei pea täitma uut taotlust!

- Märkige kindlasti, kas soovite lepingut digitaalselt allkirjastatuna või paberkandjal;

- Hauaplatsi suurus (mõõtmed) märkige vähemalt ligilähedaseltki- selleks piisab ka sammudega platsi mõõtmisest, ei pea mõõdulindiga kohale minema!

- Hauaplatsi kirjeldamisel palun loetlege need  tähised ja haljastus, mida peate oluliseks, näit hauakivi/ hauaplaadid, piirded. 

2. Kalmistuandmete kontrollimiseks vii täidetud taotlus kalmistukorraldaja kätte või too Toila Vallavalitsusse, aadressil Pikk tn 13a, Toila või saada digitaalselt allkirjastatuna e- posti aadressile toilavv@toila.ee.

3. Peale andmete kontrollimist allkirjastatakse hauaplatsi kasutusleping vastavalt taotluse esitaja soovile kas paberkandjal või digitaalselt.

 

Abi ja selgitusi taotluse täitmisel annab  kalmistukorraldaja (tel + 372 5593 1403)

 

NB! Hauaplatside kasutuslepingute menetlemine võib võtta aega kuni 1 aasta!

 

Toila valla kalmistute kasutamise eeskiri