Projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes"


Juunis 2020 käivitus Tervise Arengu Instituudi ning  Norra Rahvatervise Instituudi koostöös projekt „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes". Projekti eesmärk on suurendada kohalikes omavalitsustes rahvatervise valdkonna tähtsust ja oskusi tõenduspõhise praktika kasutamiseks. Projekti eesmärgid ja tegevused aitavad vähendada ebavõrdsust tervises Eesti eri piirkondade vahel ning suurendada Eesti inimeste tervena elatud aastate arvu. Alates 2000. aastatest on Eestis elanikkonna tervisenäitajad küll paranenud, kuid piirkondlikud erinevused parimate ning halvimate näitajate vahel on suurenenud.

Üheks projekti sihtrühmaks on kohalikud omavalitsused, kes saavad projekti tegevuste kaudu regulaarselt koolitusi ja nõustamist, et süsteemsemalt (valdkondade üleselt), jätkusuutlikult (pikaajaline lähenemine) ja mitmekülgsemalt (nii keskkond, sotsiaal-majanduslikud tingimused, kui ka elanikkonna teadlikkus) koostöös kogukondadega panustada oma elanike heaolusse.
Toila vald otsustas antud projektiga liituda, kuna soov on suurendada meie KOVis rahvatervise valdkonna tähtsust, sest hea tervis on eeldus sotsiaalse heaolu kasvuks. Samuti soovime suurendada oskusi tõenduspõhise praktika kasutamiseks. Mõtestada oma tegevusi ja otsuseid pöörates tähelepanu sellele, kuidas mingi otsus või tegevus meie inimeste tervist ja heaolu mõjutab.

Projekti raames alustas sügisest 2022 tööd valla tervisedenduse meeskond, kuhu kuuluvad erivaldkondade spetsialistid ning kogukonna liikmed. Kuna inimese heaolu mõjutavad paljud erivaldkonnad (haridus, majandus, ümbritsev keskkond, transpordikorraldus, erinevate teenuste kättesaadavus jms), on oluline analüüsida võimalikke kaasnevaid positiivseid/negatiivseid mõjusid ja neid otsustamisel arvesse võtta. Selleks on meeskonnal plaanis koostada kasuliku töövahendi -  tervise- ja heaoluprofiili (THP). THP annab mitmekülgse ülevaate paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest ning aitab selgemini näha seost eri valdkondade vahel ning tulevasi otsuseid/tegevusi selle järgi planeerida.

   

 

 

KODUD TULEOHUTUKS 2022

Kodu tuleohutuks on koostööprojekt, kus päästeamet, kohalik omavalitsus ja koduomanikud tegutsevad ühise eesmärgi nimel - muuta kodu tuleohutuks.

Taotlusvooru kestvus: 21.02.2022-14.04.2022

Projekti sihtrühm:

Inimene kelle kodus hakatakse projekti raames töid teostama (va juhul kui paigaldatakse ainult seadmeid ja vahendeid):
1) peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal;
või
2) on alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt 3 aastat ning on võimelised seda kirjalikult tõendama.

Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma:

Leibkond, kellele toetus suunatakse on:

Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)

*Lastega pered, eelkõige lasterikkad;
*Puuetega inimesed;
*Eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
*Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju vmt);
*Seadmete ja vahendite osas kõik

Projekti Kodud tuleohutuks 2022 raames saavad saavad kolme leibkonna kodud tuleohutumaks

Rohkem infot

   

 

 

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. Tugisüsteemi eesmärk on toetada  noori, kes erinevate registrite andmetel ei tööta, ei õpi või ei ole muul moel Eesti tööturu mõistes hõivatud. NGTS asub kohalikus omavalituses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.
IT-süsteemi abil tehakse päring teistesse riiklikesse registritesse, tänu millele saab kohalik omavalitsus nimekirja oma piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest. Saadud kontaktide kaudu teavitatakse noort tema võimalustest. NGTS võimaluste vastuvõtmine on noortele vabatahtlik.
Noorte toetamiseks on Toila Vallavalitsus ja Marena Tugikeskus OÜ sõlminud kokkuleppe, mille eesmärgiks on mittetöötavate ja mitteõppivate 16-29-aastaste Toila valla noorte konkurentsivõime suurendamine ja tööle aitamine. Kõiki noori toetatakse nende abivajadusest tulenevalt keskendudes noorte enda soovidele ja eesmärkidele.
Kui Sina, Sinu sõber, tuttav või pereliige võiks vajada tuge, siis võta ühendust sotsiaalkaitse spetsialistiga: Kristiina Nõmmiste-Iljin e-post: kristiina.nommiste@toila.ee tel: 54400586 või noorsootööjuhiga: Maarja-Liisa Lepsalu  e-post: maarjaliisa.lepsalu@toila.ee  tel: 56 653 715

NGTS lisainfo

 

Projekti nimi "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Taotlusvoor: Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine (III voor) – 20.01.2020-30.09.2020
Projekti periood: 04.01.2021 - 31.12.2021
 
Projekti eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärgiks on tagada puudega Toila valla inimestele paremad elamistingimused nendele sobivate pesemisvõimaluste, wc ja siseukseavade kohandamiste näol. Toetuse tulemusel on kohandatud kolme inimese eluruumid, vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele. Inimeste iseseisev toimetulek paraneb ning pereliikmete hoolduskoormus oluliselt väheneb.
 
Projekti tulemus: kohandatud 3 kodu
Fondi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond

 

 

 

 

Projekt „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis"

 

 

Sotsiaalministeerium jätkab vabatahtlike kaasamise koostöö mudeli elluviimist hoolekandesüsteemis. Eesmärk on kaasata senisest enam vabatahtlikke hoolekandesüsteemi ja toetada vabatahtlike abiga eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavalt kõrvalabi, tuge või seltsi.

Sotsiaalministeeriumi hanke tulemusel viib perioodil 31.08.2021-31.10.2023 Eesti Külaliikumine Kodukant ellu projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis".

Projekti laiemaks eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse toetamine ja kaasamine hoolekande valdkonda. 

Projekti tegevused on suunatud abivajajatele:

1. vanemaealistele inimestele (vanuses 65+ eluaastat) ja/või

2. täisealistele erivajadustega inimestele (erivajadus on inimesel, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne kõrvalekalle ning kelle iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude või puude riskiga inimesed).

Vabatahtlike ja abivajajate koostöömudeli rakendamise eesmärgiks on  abivajajate elukvaliteedi säilitamine või parandamine, ühiskonnaelus osalemise tõstmine ja/või toimetulekuoskuste parandamine võimalikult iseseisvaks eluks.

Projekti eesmärgiks on pakkuda vabatahtliku seltsilise tuge vähemalt 1800-le abivajajale.

 

 

 

Toila vallas käivitus ESF Projekt nr 2014-2020.2.02.21-0349 „Koduteenuse arendamine ja pakkumine Toila vallas"

Projekti kestvus 01.10.2021-30.09.2023.

 

Koduteenus on isikule abi osutamine igapäevaeluks vajalike tegevuste läbiviimisel ja eneseteeninduses tema eluruumis ja asjaajamisel väljapool tema eluruumi, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek temale harjumuspärases keskkonnas.
Koduteenus on mõeldud lähedase isiku hooldaja toetamiseks, aidata abivajavat isikuabiga (pesemisel, söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel jm tegevustes), et hooldaja saaks osaleda tööturul.
Teenuse osutamisel abistatakse inimest toidu valmistamisel, eluruumi korrastamisel, hügieenitoimingutes, ahju kütmisel, abivahendi kasutamisel ja muudes vajalikes toimetustes. Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, näiteks poest toidu ja esmatarbekaupade toomine, saatmine arstivisiidil, abistamine dokumentide vormistamisel jms.
 
Projekti eesmärk:
Toetada tööealisi inimesi, kellel on oma pereliikme hooldamise tõttu raksendatud või takistatud tööl käimine. Vähendada hoolduskoormust tööealistel hooldajal, pakkudes koduteenust lähedase hooldatavale. Toetame abivajajat isikuabiga ja toetame tema igapäevast toimetulekut tema enda kodus. Tagame toimetulekuraskusega isiku igapäevase toimetuleku.
 
Projekti tulemus:
Aitame abivajajat koduabigaja isikuabiga see läbi toetame tema igapäevast toimetulekut tema enda kodus. Osutame isikuabiteenust, mille tulemusel on pereliikmetel või hooldajatel võimalus naasta tööle, säilitada oma senine töö või siseneda tööturule. Kvaliteetne teenus ja korralikud töövahendid ning abikõlblik veebipõhine lahendus. Loodud on teenuste kvaliteedihindamise süsteem.
Koduteenuse tulemuslikkust saab hinnata läbi tööturule tulnud hoolduskoormusega isikute arvu ning abivajavate, kuid kodusesse keskkonda jäänud isikute arvu. Soovitud sihid on piloteerimisperioodi lõpuks tööturule tulnud 10 hoolduskoormusega isikut ning 30 isikut on jäänud tavapärasesse keskkonda mitte suunatud üldhooldusteenusele asutusse.
 
Teenuse saamiseks:
Esitada vastava sisuline taotluse vorm. Koduteenuse määramise vajadus tehakse kindlaks hindamisintervjuu läbiviimisega isiku elukohas. Hoolekande spetsialist viib läbi hindamisintervjuu hooldatava ja hooldaja kodus.
Sõlmitakse tähtajaline koduteenuse leping, koostatakse hooldusplaan (koduteenuse ja/või isikuabi ostutamine tundides ja täpsem tegevuskava).
Koduteenusel oleva hooldatava abi (abistamine pesemisel, söömisel, riietumisel, mähkmete vahetamisel, jm tegevustes) osutavad hooldustöötajad.
 
Projekti ajal on teenus tasuta.
 
Projekti on oodatud kõik hoolduskoormusega lähedased või toimetulekuraskustega valla elanikud.
 
Projekti rahastavad : Euroopa Liidu struktuurifond ESF ja Toila Vallavalitsus
 
Lisateave:
Maarika Tarum abivallavanem, e-post: maarika.tarum@toila.ee, tel 57873112
Krista Kool, hoolekande spetsialist, krista.kool@toila.ee, 53419885
 

 

 

 

Alustab vanemluskoolitusprogramm „Imelised aastad"

Vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitused on aidanud käitumisprobleemidega laste peresid paljudes riikides, tegu on teaduspõhise programmiga ning koolituste tulemuslikkus on tõestatud. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.

„Imelised aastad" koolituste põhiprogramm on mõeldud 2–8 aastaste laste vanematele, kes soovivad kas ennetada võimalikke laste käitumisprobleeme, tulla toime perekriisidega või kelle peres kasvavad esmaste käitumishäiretega lapsed.

Eelkooliealiste laste vanematele mõeldud põhiprogramm pöörab tähelepanu lapse püsivusele, õpiedukusele, piiride seadmisele, vägivallatule enesekehtestamisele, probleemilahendusoskustele ning nii sotsiaalsele kui emotsionaalsele juhendamisele. Õpetatakse reeglite, tunnustamise, rutiini ja stiimulite kasutamist.

Programmis osalenud vanemate lastel paranevad sotsiaalsed- ning probleemilahendusoskused, areneb väljendus- ja enesekehtestamisoskus, samuti paraneb õpiedukus. Pikas perspektiivis väheneb laste ja noorte agressiivne ning antisotsiaalne käitumine, sõltuvusainete tarvitamine ning koolist väljalangemine.

Septembris algab eestkeelne koolitusgrupp ja veebruaris 2022 algab venekeelne grupp, kes soovivad osaleda antud programmis palume saata vastav kirjalik soov lasteheaolu spetsialistile Eva Aleksandrina Stolbova eva.aleksandrina@toila.ee eestikeelsesse gruppi palun registreeruda hiljemalt 20.augustiks 2021 kuna kohtade arv on piiratud.

Programm koosneb 16 nädala jooksul kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Ühe grupiga töötavad kaks programmi grupijuhti.

„Imelised aastad" põhiprogrammi pakutakse nii eesti kui ka vene keeles.

Rohkem infot https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/

  

 

TOILA VALD OSALEB PROJEKTIS "PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILINE KOHANDAMINE"2020-2021

Toila vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" IV taotlusvoorus, mille raames kohandatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ja vallaeelarveliste vahendite toel erivajadusega inimese eluruumid nende vajadustele vastavaks.

IV taotluvoor on avatud 07.12.2020 - 31.08.2021

Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Kohandamise periood on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest alates.

Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus.

Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste menetlemise kord

Taotlusvooru raames kehtivad tegevustele standardiseeritud ühikuhinnad

Taotluse vorm „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" osalemiseks ja eluruumi kohandamiseks.

Taotlused koos lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 30.04.2021 Toila vallavalitsuse e-posti aadressile toilavv@toila.ee (digitaalselt allkirjastatud) või postiaadressile Pikk 13a, Toila alevik, 41702 Toila. Märgusõna "Puudega inimeste elusaseme kohandamise toetus". Samuti võtavad taotlusi vastu elukohajärgsed Toila vallavalitsuse teenuspunktid Kohtla-Nõmmel ja Kohtlas.

Lisainfo Krista Kool, 5341 9885, krista.kool@toila.ee

 

 

KODUD TULEOHUTUKS 2021

Kodu tuleohutuks on koostööprojekt, kus päästeamet, päästekeskus, kohalik omavalitsus ja koduomanikud tegutsevad ühise eesmärgi nimel - muuta kodu tuleohutuks.

Taotlusvooru kestvus:

Taotlusvoor on avatud 3.01.2021–28.02.2021.

Projekti sihtrühm:

Inimene kelle kodus hakatakse projekti raames tööd teostama:

1) peab olema kinnisturaamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elama sellel pinnal;

või

2) on alaliselt pinnal elav isik, kuid kelle kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt 3 aastat ning on võimelised seda kirjalikult tõendama.

Leibkond, kes kuulub projekti sihtrühma:

* Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)

* Lastega pered, eelkõige lasterikkad

* Puuetega inimesed

* Eakad, eelkõige üksi elavad eakad

* Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on

mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

Rohkem infot Päästeameti kodulehelt: https://kodutuleohutuks.ee/koostooprojektid/kodud-tuleohutuks-2021/

 

 

Projekti nimi ja periood: "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", projekti periood 04.02.2019   - 29.04.2019

Projekti eesmärk ja tulemus: eesmärk on tagada inimestele paremad elutingimused ja võimaldada neil iseseisvalt ilma kõrvalise abita liikuda, toimetada ning osaleda kogukonna elus. Projekti tulemusena on loodud liikumispuudega isikule läbi eluruumi kohandamise (platvormtõstuki paigaldamine) võimalus iseseisvaks eluks, liikumiseks ja osalemiseks kogukonnas täisväärtusliku liikmena.

Projekti tulemus: kohandatud 1 kodu

Fondi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 2680 eur