Miljööväärtuslike alade määramine

____________________________________________________________

Pikk tn Toila alevikus

Toila Vallavalitsus on määratlenud Toila alevikus Pikal tänaval miljööväärtuslik ala. Vajadus seesuguse tegevuse järele tulenes juba 2005. aastal koostatud endisest (sh endiselt kuni uue üldplaneeringu valmimiseni kehtivast) Toila valla üldplaneeringust. Miljööväärtuslike alade määrtalemise vajadusele keskendub ka hetkel koostatav Toila valla üldplaneering. Miljööväärtusliku ala määratlemisest loe täpsemalt Toila valla üldplaneeringu projekti alapunktist 3.15 Miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine.

Miljööala puhul on tegu oma olemuselt selgelt ja eripäraselt eristuva kultuurikeskkonnaga, mis hõlmab inimeste loodud ja kujundatud eluasemepiirkondi. Miljööväärtuslike alade kaitse eesmärk on planeerimisel ja ehitamisel tagada ehitusajaloolise väärtusega elu- ja abihoonete, planeeringu, algse krundistruktuuri, tänavavõrgu, ajalooliste teede, haljastuse, maastikuelementide, kaug- ja lähivaadete, meeleolu ja kultuurikeskkonna säilitamine.

Osaliselt oli Pikal tänaval miljööväärtuslik uurimistöö tehtud juba 2002. aastal projekti "Toila Külarada - Toila kultuuriline ja ajalooline eksponeerimine" raames ning arhitektibüroo 4A poolt, kuid käesolevaga koostatud dokumendiga on antud miljööväärtusele konkreetsem ja järgitavam sisu. Lisaks Pikale tänavale puudutab miljööväärtusliku ala määratlemine ka Pikalt tänavalt vaadeldavatele lähialadele. Nõuete ja soovituste/suuniste seadmine on oluline kultuuriväärtusliku pärandi säilitamiseks ja arenguvõimaluste määramiseks, samuti alade kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks. Inimestele tekib seeläbi väga hea ja toetav tööriist, mille järgi oma tegevusi planeerida - olgu selleks siis piirdeaia vahetamine, fassaadide renoveerimine või olemasoleva maja lammutamise järel uue ehitamise kavandamine. Hea näitena saab tuua Pikk tn 31 maja täieliku renoveerimise, kus ilma suunisteta on omanik väga osavalt järginud miljööväärtuslikule alale iseloomulikke tunnuseid ning säilitanud nö traditsioonilise suure tänavapoolse verandaga Toila alevikule iseloomuliku hoone.

Seotud dokumendid:

Miljööala määratluse on koostanud AB Artes Terrae OÜ, kellega vald on sõlminud ka edaspidisteks konsultatsioonideks teenuslepingu. Kõikidel Pika tänava miljööalasse jäävate kinnistute omanikel on võimalus enne tööde tegemist või ehitusprojekti planeerimisel tasuta konsulteerida konsultant Mart Hiob`iga, telefonil +372 501 4767 või e-posti aadressil mart@artes.ee. Samuti kaasab vald konsultanti projekteerimistingimuste ja ehituslubade väljastamisel, aidates seega kaasa parema miljööväärtusliku avaliku ruumi tekkimisele.

Et jõuaksime ühiselt parema tulemuseni, soovitame miljööalas kõik reguleeritavad tegevused konsultandiga kooskõlastada.

Vt miljööala kaarti siit:

____________________________________________________________