Miljööväärtuslike alade määramine

____________________________________________________________

Pikk tn Toila alevikus

Toila Vallavalitsus on algatanud Toila alevikus Pikal tänaval miljööväärtusliku ala määratlemise. Vajadus seesuguse tegevuse järele tuleneb juba 2005. aastal koostatud endisest (sh endiselt kuni uue üldplaneeringu valmimiseni kehtivast) Toila valla üldplaneeringust. Miljööväärtuslike alade määrtalemise vajadusele keskendub ka hetkel koostatav Toila valla üldplaneering. Miljööväärtusliku ala määratlemisest loe täpsemalt Toila valla üldplaneeringu projekti alapunktist 3.15 Miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmine.

Miljööala puhul on tegu oma olemuselt selgelt ja eripäraselt eristuva kultuurikeskkonnaga, mis hõlmab inimeste loodud ja kujundatud eluasemepiirkondi. Miljööväärtuslike alade kaitse eesmärk on planeerimisel ja ehitamisel tagada ehitusajaloolise väärtusega elu- ja abihoonete, planeeringu, algse krundistruktuuri, tänavavõrgu, ajalooliste teede, haljastuse, maastikuelementide, kaug- ja lähivaadete, meeleolu ja kultuurikeskkonna säilitamine.

Osaliselt on Pikal tänaval miljööväärtuslik uurimistöö tehtud juba 2002. aastal projekti "Toila Külarada - Toila kultuuriline ja ajalooline eksponeerimine" raames ning arhitektibüroo 4A poolt, kuid käsilevõetud algatusega soovitakse anda miljööväärtusele konkreetsem ja järgitavam sisu. Lisaks Pikale tänavale puudutab miljööväärtusliku ala määratlemine ja Pikalt tänavalt vaadeldavatele lähialadele. Nõuete ja soovituste/suuniste seadmine on oluline kultuuriväärtusliku pärandi säilitamiseks ja arenguvõimaluste määramiseks, samuti alade kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks. Inimestele tekib seeläbi väga hea ja toetav tööriist, mille järgi oma tegevusi planeerida - olgu selleks siis piirdeaia vahetamine, fassaadide renoveerimine või olemasoleva maja lammutamise järel uue ehitamise kavandamine. Hea näitena saab tuua Pikk tn 31 maja täieliku renoveerimise, kus ilma suunisteta on omanik väga osavalt järginud miljööväärtuslikule alale iseloomulikke tunnuseid ning säilitanud nö traditsioonilise suure tänavapoolse verandaga Toila alevikule iseloomuliku hoone.

Kõik teemaga seotud ettepanekud on oodatud e-posti aadressil mehis.luus@toila.ee. Viime protsessi läbi võimalikult laia kaasamisega, et kõik seotud majapidamised saaksid kõikidele oma küsimustele vastused. Töid teostab Artes Terrae maastikuarhitektide büroo.

Seotud dokumendid:

 

____________________________________________________________