Toila valla Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019 - 2031 

 

Toila vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirjad ja korrad

AS Toila V.V. liitumistasude arvutamise metoodika

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

 

1.jaanuarist 2014 on Kohtla valla vee-ettevõtjaks OÜ Järve Biopuhastus
KOHTLA-JÄRVE 30328
telefon 33 64 683
fax 33 70 241
e-mail: info@idavesi.ee
Rikked 24 h 33 44 004

Konkurentsiamet kooskõlastas 01.12.2015. a otsusega nr 9.1-3/15-015 OÜ Järve Biopuhastus uued veehinnad, mis hakkavad kehtima alates 01.01.2016. a. Veehind

 

JOOGIVEE KVALITEET

SUPLUSKOHA KVALITEET

 

 

Õigusaktid

Kohtla valla Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri  

Kohtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2027

 

Puurkaevudest

Kanalisatsioon

Kohtla vald jääb  Järve külaga Kohtla - Järve üle 2000 ie reoveekogumisalale

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPOfWg2VWVn7ZU849wqxa2zZzPls5xvQ

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste reoveekäitlus

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Kohtla vald peamiselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m3 heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest.

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise.

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate sisu purgimise võimalus on olemas Kohtla-Järve regionaalse reoveepuhasti juures.

 

KOHTLA-NÕMME

OÜ Järve Biopuhastus teavitab oma kliente muudetud veevarustusteenuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse ning põhiteenusega seotud teenuste hindadestUued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 01.12.2015 otsusega nr 9.1-3/15-015 ning hakkavad kehtima alates 01.01.2016. Hindadele lisandub käibemaks.
Vaata lähemalt SIIT

Survepesuauto teenuse, kanalisatsioonikaevude puhastamise teenuse hind_Klikka siia!


LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIGA
Liitumistingimuste väljastamiseks on vajalik esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Liitumistaotlus NÄIDIS_Liitumistaotluse vorm
2. Kinnistu plaan (soovitavalt mõõtkavas 1:500), kus võimalusel näidata rajatavate torustike paiknemine kinnistul
3. Omandiõigust tõendavad dokumendid

Liitumistaotluse menetlemise aeg on 30 kalendripäeva

Rohkem infot SIIT 

 

Kohtla-Nõmme joogiveest

Joogivee analüüside tulemustega saab lähemalt tutvuda Terviseameti kodulehel

http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=165&active_tab_id=JV

Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html