Teenused

  • Sotsiaalnõustamine - isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks
  • Koduteenused - kodustes tingimustes osutatavad teenused, aitamaks isikul harjumuspärases keskkonnas toime tulla
  • Eluasemeteenused - isiku või perekonna eluruumiga kindlustamine juhul, kui seda ei olda võimeline ise tagama
  • Hooldamine perekonnas - isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka hooldatav ei kuulu
  • Hooldamine ja rehabilitatsioon hoolekandeasutuses
  • Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused

 

AVALDUSED

 

ÕIGUSAKTID