Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

Pikaajaline hooldus on mõeldud inimestele, kes vajavad ühiskonnaelus osalemisel ja igapäevaeluga toimetulekul erisugust tuge. See hõlmab tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid, mis ennetavad inimese tervise halvenemist ja võimete vähenemist ning toetavad vajaduse korral igapäevast toimetulekut, lastele osutatakse ka hariduse tugiteenuseid. Väga suure hooldusvajadusega inimestel on sageli möödapääsmatu vajadus ööpäevaringse üldhooldusteenuse ehk hooldekodu järele.
 

1. juulist 2023 jõustunud hooldereform tähendab, et riik tuleb hoolduse eest maksmisel appi. Kui seni oli inimese katta olnud 100 protsenti hooldekodu kohatasust, siis alates 1. juulist 2023 jaguneb kohamaksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Läbi omavalitsuste katab riik edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hooldekodu hoolduspersonali kulud. Inimese omaosaluseks jääb ülejäänu - majutus ja toitlustus hooldekodus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud. Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla
636 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. 
Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada täiendava tasumisega. 
Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse tasumise piirmäär Toila vallas on 650 EUR.
 

Teenuse taotlemine

Üldhooldusteenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Toila Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale. Taotluse võib saata ka e-postiga digiallkirjastatuna aadressil toilavv@toila.ee või teatada teenuse vajadusest telefoni teel 336 9501 või 53419885.

Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldaja, hooldustöötaja või muud isikud. Pärast taotluse esitamist või teatamist kõrvaliste isikute poolt hinnatakse isiku abivajadust. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid, otsustab teenuse rahastamise ja sõlmib vastava lepingu.

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool tel 53419885  e-post krista.kool@toila.ee