KIRJELDUS

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenus on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Üldhooldusteenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui üldhooldusteenuse saajal on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikud, tasuvad üldhooldusteenuse eest üldhooldusteenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.

Kui üldhooldusteenuse saaja või üldhooldusteenuse saaja ja tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikud ei ole objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt ning enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist kahjustamata võimelised üldhooldusteenuse eest täies mahus tasuma, makstakse üldhooldusteenuse eest puudu jääv summa valla eelarvest.

Kohalikul omavalitsusel on õigus makstud summa hiljem ülalpidamiskohustusega lähedastelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil on olnud piisavad võimalused oma lähedast teenuse eest tasumisel abistada.
Kui sul pole võimalik ülalpidamiskohustust täita, kuid kohalik omavalitsus leiab, et pead elatist maksma, saab lõpliku otsuse ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastamise, täitmise ajalise piiramise või elatise vähendamise kohta teha kohus. Eesti elanikel, kelle keskmine brutosissetulek jääb alla 1700 euro, on võimalik kasutada tasuta õigusabi. Lisainfo: http://www.juristaitab.ee/

TEENUSE TAOTLEMINE

Üldhooldusteenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Toila Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale. Taotluse võib saata ka e-postiga digiallkirjastatuna aadressil toilavv@toila.ee või teatada teenuse vajadusest telefoni teel 336 9501 või 53419885.

Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldaja, hooldustöötaja või muud isikud. Pärast taotluse esitamist või teatamist kõrvaliste isikute poolt hinnatakse isiku abivajadust. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid, otsustab teenuse rahastamise ja sõlmib vastava lepingu.

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool

ÕIGUSAKT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

 

 

 

VIIDE

HOOLEKANDEASUTUSED Ida-Virumaal