KIRJELDUS

Turvakoduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele ja lapsega perele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut, ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. Teenus peab olema kättesaadav ka neile, kes on langenud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks lähisuhtes ning kellel ei ole kasutada muud turvalist kohta. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Esmase abi all mõeldakse inimesele toidu, riiete, peavarju ja hoolitsuse ning vajaduse korral esmase meditsiinilise või kriisiabi võimaldamist.

Vallavalitsus korraldab teenuse osutamise isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Toila vallas. Vältimatu abi korras osutatakse teenust isikule, kelle viibimiskoht on Toila vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises kohaliku omavalitsuse üksuses.

Teenust osutatakse isikule sotsiaalametniku otsusega, teiste isikute poolt viiduna või teenust vajava isiku pöördumisel. Lapse või täisealise isiku turvakoduteenuse osutaja juurde toonud isik on kohustatud andma teenuseosutajale talle teadaolevat teenuse osutamiseks vajalikku teavet.

Teenuse osutamise vajaduse üle otsustatakse üldise abivajaduse hindamise raames. Teenuse võimaldamisel lähtutakse kehtivast juhtumiplaanist.

VASTUTAJAD

Hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

Lastekaitsespetsialist Eva Aleksandrina- Stolbova, tel 51906323

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus

 

VIITED

Ohvriabi

Lasteabi

Eluliin

Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus MTÜ tel. 336 4777  

Virumaa Naiste Tugikeskus

Usaldustelefonid

Nõustamine

Nõuanded