KIRJELDUS

Tugiisikuteenus on inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisik ei ole hooldaja ja hooldustoimingud puhtalt hooldamise eesmärgil ei kuulu tugiisiku töö hulka. Tugiisik töötab inimese igapäevases elukeskkonnas (milleks võib olla ka hoolekandeasutus), kuid võib inimesega kohtuda ka mujal, ning olla talle saatjaks ametiasutustes.

Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele vastavasisulise taotluse koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega. Teenuse osutamiseks viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusena teeb sotsiaalametnik kindlaks teenuse vajaduse.

Teenust osutatakse isikutele ja peredele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Toila vald. Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping. Tugiisikuteenust finantseeritakse Toila eelarvest ning on teenuse saajale lepingus kokkulepitud mahus tasuta.

TEENUSE SISU
lapse puhul :
1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
2) toetamine suhtlemisel pereliikmete, eakaaslaste ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
3) abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
4) lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
5) lapse seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
6) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
7) vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
8) lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
9) lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
10) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
11) Toila vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnike teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest;
12) koostöö tegemine lapse haridusasutuse õpetajate ja tugipersonaliga.

täiskasvanud isiku puhul :
1) isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
2) isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
3) isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
4) vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
5) isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
6) isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
7) isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
8) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
9) last kasvatava isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
10) spetsialisti teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest.

VASTUTAJAD 

Lastekaitsespetsialist Eva Aleksandrina- Stolbova, tel 51906323

Sotsiaaltöö spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus