Vastavalt Teeseadusele on tee maantee, tänav, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis.

Loa taotlust liiklemiseks liikluspiirangutega teedel võib esitada igaüks, kellel on põhjendatud vajadus piiranguga tee kasutamiseks. 

Teede kasutusloa taotluse võib tuua/saata aadressil Pikk tn 13a, Toila või saata elektrooniliselt aadressile  toilavv@toila.ee  Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud!

 

Teede kasutuse loa taotlus

 

Alus: lähtutakse ehitusseadustiku § 92 lõikest 7, liiklusseaduse § 12 lõikest 1, majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määruse nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord" § 6 lõikest 2.