KIRJELDUS

Täisealise isiku hooldus on inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab järelevalvet ja abi igal ööpäeval oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. Üldjuhul abistab hooldaja inimest nendes toimingutes, milles inimene kõrvalabi vajab. Hooldaja ülesanded määratakse hooldust vajava isiku vajadusest tulenevalt.

Inimesel on võimalik valida hooldajaks inimene, keda ta usaldab, näiteks tuttav või hea naaber, kes on sobiv hooldaja ülesandeid täitma. Kui inimene ise sobivat hooldajat ei leia, peab selle tagama kohalik omavalitsus. Hoolduse ja hooldaja saab määrata ainult hooldust vajava inimese nõusolekul. Hooldajale makstakse hooldajatoetust.

Hooldus seatakse isikule, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Toila vald ja kelle tegelik elukoht on Toila vald.
Hooldust ei seata isikutele, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps või lapselaps, vanavanem).

Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine, mille tulemusena teeb sotsiaalametnik kindlaks hooldust vajava isiku abivajaduse. Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult, esitades teatises keeldumise põhjused.

DOKUMENDID

Hoolduse seadmiseks ning hooldaja ja hooldajatoetuse määramise taotlemiseks on vajalikud:
* hoolduse seadmist taotleva isiku avaldus
* sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta
* hooldaja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad
* hooldaja ja hooldatava kirjalikud nõusolekud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kohta.

VASTUTAJA 

Hoolekandespetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekandeseadus