KIRJELDUS

Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut, töötamist või lapse erivajadusest tuleneva hoolduskoormuse vähendamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

Lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapse hooldusõigust omaval või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kus laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et raske ja sügava puudega lapse hooldusteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis ning lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega.

Sotsiaalvaldkonna ametnik hindab lapsehoiuteenuse osutamise vajadust ning teeb vallavalitsusele ettepaneku teenusele määramise või määramisest keeldumise kohta

Puudega lapse hooldusteenuse toetus on abivajadusest sõltuv toetus. Lapsehoiuteenusele õigustatud isikule osutatavat lapsehoiuteenust rahastatakse riigieelarvest vallaeelarvesse eraldatud vahenditest.

DOKUMENDID

Lapsehoiuteenuse taotlemiseks esitab raske või sügava puudega lapse vanem või eestkostja järgmised dokumendid:

*Taotlus

*Taotleja ja lapse isikut tõendav dokument

*Arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme kohta

*Lapse rehabilitatsiooniplaan

 

VASTUTAJA Lastekaitsespetsialist Eva Aleksandrina- Stolbova, tel 51906323

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus