Projektid

Projekti nimetus: Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projektimaksumus: 950 714,40 eurot
Toetussumma: 541 907,21 eurot
Omafinantseering: 408 807,19 eurot

Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimisprojekti koostaja on Leonhard Weiss OÜ, projektijuht Janek Lõhmus, e-post j.lohmus@leonhard-weiss.com

Toila valla pojektijuht arendusnõunik Mehis Luus, e-post mehis.luus@toila.ee

Tänavavalgustuse taristu renoveerija (töövõtja) Virtel Grupp OÜ, Vaido Lahtmaa, vaido@virtel.ee

Omanikujärelvalve teostaja Infragate Eesti AS, Leino Lootus, leino.lootus@infragate.ee

Projekti peamiseks eesmärgiks on Toila valla tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine. Projekti läbiviimise tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustehnoloogia kasutamisele.

Kui täna (seni) on Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse kogu energiakulu 346 MWh aastas, siis projekti järgselt peaks see olema kuni 113 MWh aastas. Projekti tulemuseks on vähemalt 688 renoveeritud valgustuspunkti, vähendatud elektrienergia tarbimist tänavavalgustuses arvestuslikult 233 MWH aastas ning seeläbi jätnud õhku paiskamata arvestuslikult 254 tCO2 ekv aastas.

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Projekti nimi: Voka aleviku mänguväljaku rekonstrueerimine

Projekti maksumus: 72 691,51 eurot
Toetussumma: 49 999,12 eurot
Omafinantseering: 22 692,39 eurot
Projektiga seotatud vahendite tarnija ja paigaldaja: Lars Laj Eesti OÜ (info@larslaj.ee)

Projekti eesmärk: Voka aleviku avaliku ruumi mitmekesistamine ja lokaalse identiteedi tugevdamine, laste ja noorte vaba aja veetmise võimaluste parandamine erinevatele vanusegruppidele mõeldud kaasaegse ja ohutu mänguväljaku rajamisega.

Lisainfo projektijuhilt: Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Projekti nimi: Harrastuskalapüüki toetava betoonujukitega paadisilla rajamine Pühajõe suudmealale

Projekti maksumus: 20 784.36 eurot
Toetussumma: 18 705.92 eurot
Omafinantseering: 2 078.44 eurot

Töid teostas: Vibur OÜ, Blue Shark Invest OÜ

Projekti käigus soetati betoonujukitega 20-meetrine paadisilla komplekt koos kaivendtega.

Lisainfo: Toila Sadam, sadam@toila.ee

__________________________________________________________________________________

Projekti nimi: Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamine

Projekti maksumus: 435 632.00 eurot
Toetussumma: 339 539.70 eurot
Omafinantseering: 96 092.30 eurot
Töid teostas: Nordpont OÜ

Projekti lühikirjeldus: Projektiga lammutati olemasolev Valaste vaateplatvorm, mille asemele rajati trepistik, mis viib külastajad kalda pealt alla mere äärde, kus lookleb peamiselt puidust matka-õpperada koos pangaalust tutvustavate infotahvlitega.

Projekti strateegiline eesmärk: Ida-Virumaa ja Kohtla valla konkurentsivõime on tõusnud läbi piirkonna ettevõtjate, investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks atraktiivsemaks muutmise.Strateegilise eesmärgi saavutamisele aitab kaasa mitmekülgse ja huvitava Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja väljaarendamine, mis aitab kaasa piirkonna tööstusele orienteeritud majandusstruktuuri mitmekesistamisel turismimajanduse arendamise näol. Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja väljaarendamine toob piirkonda suure hulga turiste, tõstab oluliselt Kohtla valla ja Ida-Virumaa konkurentsivõimet ja mainet ning intensiivistab turismimajanduse arengut antud piirkonnas, tuues piirkonda täiendavat rahalist ressurssi, mida on nii ettevõtetel kui omavalitsustel võimalik kaasata regiooni arengusse. Tulemused: - Piirkonda on lisandunud 1 atraktiivne turismiobjekt;- Valaste joa trepistiku ja matka- õpperaja väljaarendamine on aidanud kaasa erasektori turismitulu kasvatamisele üle 605 000 euro ;- Projekti tulemused on aidanud kaasa umbes 7 kaudse töökohta loomisele;- Projekti tulemused on kaasa aidanud piirkonna turismitoodete sesoonsuse vähendamisele;- Teistel turismiettevõtetel avaneb võimalus lisada Valaste joa trepistik ja matka -õpperada enda turismipakettidesse (nt SPA-d, majutus ja toitlustusettevõtted)Projekti otsene eesmärk: säilitada ja eksponeerida märkimisväärset Eesti loodust -Balti klindi üht esinduslikumat osa piirkonnale iseloomulikku klindiplatood, pangametsa ja võimaldada tutvuda metsaökosüsteemi looduslikku protsessiga; rajada Valaste trepistik ning matka-õpperada koos infostendide ja infotahvlitega. Valaste joa trepistiku ja matka -õpperaja arendustegevuse tulemusena suurendatakse kvaliteetse vaba aja veetmise võimalusi ja turismitoodete valikut piirkonnas. Arendustööde tulemusena kujuneb Valaste joast atraktiivne turismi tõmbekeskus.

Lisainformatsioon: Mehis Luus, arendusnõunik, mehis.luus@toila.ee

__________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Projekti nimi: Toila vallas toimuvate avalike ürituste uudsuse ja jätkusuutlikkuse tagamine läbi välikino inventari soetamise

Projekti maksumus: 22 069,28 eurot
Toetussumma: 13 241,56 eurot
Omafinantseering: 8 827,72 eurot
Projektiga seotatud vahendite tarnijateks: RGB Baltic OÜ, Esmanton OÜ, The AIRSCREEN Company GmbH Co. KG

Projekti eesmärk: Projekti üldeesmärgiks on Toila vallas kvaliteetse välikino teenuse pakkumine ja seeläbi uue väliteenuse loomine ning kogukonnale suunatud kultuuri- ja spordisündmuste jätkusuutlikkuse tagamine.

Lisainfo projektijuhilt: Kaisa Pukk, kaisa.pukk@toila.ee

__________________________________________________________________________________

Projekti nimi: Toila rannavõrkpalli väljakute rekonstrueerimine

Projekti maksumus: 33 600,00 eurot
Toetussumma: 30 240,00 eurot
Omafinantseering: 3 360,00 eurot
Töid teostas: AS TREV-2 Grupp

Projekti eesmärk: Toila avaliku rannaala sportimis- ja vaba aja veetmise teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Kvaliteet tagatakse põhjaliku eelprojekti ja teostusega, kus on arvestatud rannavõrkpalli väljakutele kehtivate nõuetega selliselt, et need vastaksid ka võistluste läbiviimiseks seatud tingimustele ning kättesaadavus paraneb läbi täiendava väljaku rajamise - kui esialgu oli 1 väljak, siis projekti järgselt on neid 2.

Projekti tulemuseks on 2 täismõõtmes ja kõikidele rannavõrkpalli väljakutele esitatud tingimustele vastavat spordiväljakut ning kus kasutajate ring saab kõigi eelduste kohaselt olema suur.

Lisainformatsioon: Mehis Luus, arendusnõunik, mehis.luus@toila.ee

__________________________________________________________________________________

Projekti nimi:  Toila aleviku noorteväljaku rajamine

projekti maksumus: 29 860,80 eurot
toetussumma: 26 874,72 eurot
omafinantseering 2 986,08
elemendid tarnis ja paigaldas Tommi Play OÜ.

Projekti eesmärk: mitmekülgsete võimalustega noorteväljaku rajamine erinevas vanuses laste ja noorte kehalise aktiivsuse soodustamiseks ning kvaliteetsema elukeskkonna loomine sportimise ja vaba- aja veetmise tingimuste parandamisega.

Projekti elluviimise tulemus:  rajatud on kaasaegne noorteväljak, mida iseloomustab aastaringne vaba ja tasuta kasutamise võimalus, mitmekülgsus ning madala kulu ja töömahuga järelhooldust vajavad kõikidele ohtusnormidele vastavad elemendid.

Rajatud noorteväljakust on kujunenud populaarne vaba- aja veetmise koht, mis soodustab kehalist aktiivsust, värskes õhus viibimist ja mugavat võimalust veeta aktiivselt vaba aega oma kodu lähedal.

Lisainformatsioon:

Piret Aller, Toila Vallavalitsus, heakorraspetsialist

telefon 518 2845, e- post:  piret.aller@toila.ee

__________________________________________________________________________________

Projekti nimi: Toila vallas toimuvate avalike ürituste jätkusuutlikkuse tagamine läbi valla omandis oleva inventari soetamise
projekti maksumus: 10 680,00 eurot
toetussumma 9 612 eurot
omafinantseering 1 068 eurot
inventari tarnija(d): V&V Invest OÜ, Evelekt Hulgi OÜ, Culflex Production OÜ

Projekti eesmärk: Toila valla poolt pakutavate kogukonnale mõeldud kultuuriteenuste toimumise jätkusuutlikuse tagamine, kvaliteedi parandamine, läbi välitingimustes kasutatavate pinkide, multifunktsionaalsete valguskettide, välimööbli ja pop-up telgi soetamise. Toila vallavalitsusele on oluline pakutava teenuse kvaliteet ja selle tõstmine, et kasu erinevate külastajate huvigruppide (näiteks lastega pered, eakad, noored) osas oleks tagatud.

Projekti elluviimise tulemus: Toila vallas paraneb kultuuri- ja spordisündmuste kvaliteet, suureneb Toila valla panus vallas tegutsevate MTÜ-de ja seltsingute tegevusse.

Lisainformatsioon:

Peeter Sööt, Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskuse juhataja

telefon: 5306 8323, e- post: peeter.soot@toila.ee

 

 

 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetamine                         

  Projekti nimetus:  Valaste joa trepistiku ja matka-õpperaja rajamine

 Projekti toetuse suurus           339 539,70 EUR

Projekti lühikirjeldus:

Antud projekti eesmärgiks on Valaste joa trepistiku ja matkaõpperaja rajamine, mille käigus luuakse inimestele pääs klindilt mereni ning vaatluskohtadega matkarada läbi pangametsa Ontikani. Õpperada tutvustab klindiplatood (Ontika ja Valaste pank, paljandid, rusukalle, Valaste juga, klindi teke, paljandite geoloogiline struktuur) ning pangametsa (puud, rinne, põõsasrinne, alustaimestik, samblad, samblikud).

Projekti otsene eesmärk: säilitada ja eksponeerida märkimisväärset Eesti loodust -Balti klindi üht esinduslikumat osa piirkonnale iseloomulikku klindiplatood, pangametsa ja võimaldada tutvuda metsaökosüsteemi looduslikku protsessiga; rajada Valaste trepistik ning matka-õpperada koos infostendide ja infotahvlitega. Valaste joa trepistiku ja matka -õpperaja arendustegevuse tulemusena suurendatakse kvaliteetse vaba aja veetmise võimalusi ja turismitoodete valikut piirkonnas. Arendustööde tulemusena kujuneb Valaste joast atraktiivne turismi tõmbekeskus.

Tulemused:

-         Aastaks 2018 on Valaste joa külastajate arv suurenenud 30 000 inimest

-         Aastaks 2018 on giidiga matkarada kasutanud vähemalt 1200 matkajat

-         Aastaks 2018 on loodud 2 uut töökohta ning suurenenud on valla tulubaas

-         On loodud kvaliteetne vaba aja veetmise võimalus, mis suurendab külastaja haritust ja teadvustab looduspärandi- klindiplatoo ja pangametsa unikaalsust ja annab võimaluse looduspärandiga tutvuda.

-         Vastavalt ehitusprojektile on rajatud Valaste trepistik ja matka -õpperada koos infostendite ja tahvlitega - Turistide piirkonnas viibimise aeg on pikenenud 2 - 3 tunni võrra Otsese eesmärgi saavutamiseks on vajalik vastavalt ehitusprojektile rajada Valaste joa trepistik ja matka-õpperada koos infostendide ja tahvlitega. )

 

__________________________________________________________________________________

 

                        Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Projekti nimetus: Järve küla jalg- ja jalgrattatee rajamine

Toetuse suurus 176 815,35 EUR

Projekti lühikirjeldus:

Projektiga rajatakse 960 m pikkune kergliiklustee Järve külasse Kohtla vald ühendades Kohtla valla Järve küla, Kohtla-Järve linna Põhja mikrorajooni olemasoleva Jõhvi – Kohtla-Järve kergliiklusteega.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Linnapiirkonna strateegia eesmärgiks on aktiivselt kasutatav rekreatiivne ressurss. Antud projekt tagab parema Kohtla-Järve- Jõhvi vahelise kergliiklustee kasutamise elanikele ning laiendab oluliselt rekreatsiooniala, aitab kaasa tervislike eluviiside parendamisse, samuti parandab nii saavutus- kui harrastussportlaste tervislike ja kvaliteetseid liikumisvõimalusi. Rajatava kergliiklustee pikkus on 960 meetrit. Strateegia p4.4 alaeesmärk on Linnapiirkonna kergliiklusteede võrgustik ühendab linnapiirkonna suuremaid asumeid ja linnapiirkonnas paiknevaid rekreatsioonialasid. Projektiga rajatav kergliiklustee täidab selle eesmärgi, ühendades Kohtla valla Järve küla, Kohtla-Järve linna Põhja mikrorajooni olemasoleva Jõhvi – Kohtla-Järve kergliiklusteega.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Projekti nimetus: Saka Rahvamaja põrandate soojustamine ja rekonstrueerimine

Toetuse suurus:

32 000,00  EUR

 

Projekti lühikirjeldus:

Projekti käigus rekonstrueeritakse ja soojustatakse Saka rahvamaja ja eesruumide põrand.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

Parandada Saka rahvamaja üldist ehituslikku seisundit, luua paremad tingimused inimestele, kes osalevad rahvamajas tegutsevates ringides ja üritustel ning kasutavad muid huvitegevusi oma vaba aja sisustamiseks. Toob rohkem rahvast osalema erinevates ringides, tõuseb üldine elukvaliteet.