Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 43. istung toimub kolmapäeval, 22. septembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

Muud küsimused: Informatsioon vallavanema poolt 
 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 42. istung toimub kolmapäeval, 25. augustil 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila Vallavolikogu 31.10.2018. a määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus" muutmine

2. Toila valla 2021. aasta 2. lisaeelarve esimene lugemine:

 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 41. istung toimub teisipäeval, 22. juunil 2021. a kell 14.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
    Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve
    Seletuskiri 1. lisaeelarve juurde
2. Toila valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
    Toila valla 2020. aasta majandusaasta aruanne
3. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine
4. Toila valla valimiskomisjoni moodustamine

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 40. istung toimub kolmapäeval, 26. mail 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2021. aasta 1. lisaeelarve esimene lugemine
    Seletuskiri 1. lisaeelarve juurde
2. Huvihariduse toetamise kord huvikoolides
3. Kinnisvara omandamine
4. Toila Vallavolikogu 25.11.2020 otsuse nr 101 „Toila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine" muutmine

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 39. istung toimub kolmapäeval, 24. märtsil 2021. a kell 17.00 veebipõhiselt Zoom keskkonnas.

Päevakord:

1. Vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine
    Vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine
    Seletuskiri otsuse eelnõule

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 38. istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Loa andmine vallavara tasuta võõrandamiseks otsustuskorras
    Asendiskeem
2. Toila valla 2021. a eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
    Toila valla 2021. a eelarve teine lugemine
    Kokkuvõte Toila valla 2021. a eelarve teise lugemise kohta
3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
    Seletuskiri määruse eelnõu juurde
4. Revisjonikomisjoni 2020. aasta töö aruanne
5. Revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaani kinnitamine
Muu: Informatsioon vallavanema poolt 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 37. istung toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Kohtla-Nõmme alevis asuva Tuhariba kinnistu võõrandamine riigile
    Tuhariba asendiskeem
 

2. Toila valla 2021. a eelarve esimene lugemine
    Eelarve seletuskiri
    Eelarve investeeringud
 

3. Toila Vallavalitsuse liikme vabastamine vallavalitsuse liikme kohustustest ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine

 

Muu: Informatsioon abivallavanema Urmas Aunap (vallavanema ülesannetes) poolt

 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 36. istung toimub kolmapäeval, 30. detsembril 2020. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 31 „Toila valla finantsjuhtimise kord" muutmine
    Seletuskiri

2. Toila Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine

3. Toila vallavanemale tulemustasu maksmine

4. Majanduskomisjoni koosseisu muutmine

5. Sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine

6. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine

Muu:
1) Ettepanek R-S OSA Service OÜle asukoha kaalumise osas Toila valla haldusterritooriumile põlevkivituha töötlemise käitise püstitamiseks
2) Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 35. istung toimub kolmapäeval, 25. novembril 2020. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2020. aasta 3. lisaeelarve esimene lugemine

    Toila valla 2020. aasta 3. lisaeelarve

    Toila valla 2020. aasta 3. lisaeelarve seletuskiri

2. Toila valla arengukava aastateks 2018-2030 läbivaatamine

    Toila valla arengukava aastateks 2018-2030

    Investeeringute kava

3. Toila valla eelarvestrateegia 2020-2024

    Toila valla eelarvestrateegia 2020-2024

4. Loa andmine vallavara tasuta võõrandamiseks otsustuskorras

5. Toila valla 2020. aasta 3. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine

6. Toila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine

    Teenistuskohtade koosseis

    Struktuur

Muu: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 34. istung toimub kolmapäeval, 28. oktoobril 2020. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla kaasav eelarve

2. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

3. Toila valla sporditegevuse toetamise kord 

Muu: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 33. istung toimub kolmapäeval, 30. septembril 2020. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2020. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine
    Toila valla 2020. aasta 2. lisaeelarve 
    Toila valla 2020. aasta 2. lisaeelarve seletuskiri

2. Toila Vallavolikogu 30.10.2019 määruse nr 67 „Toila valla kaasav eelarve" muutmine

3. Toila Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 27 „Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine

4. Toila Vallavolikogu 22.08.2019 määruse nr 21 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri" muutmine

Muu:
1. Informatsioon arengukava ülevaatamise kohta
2. Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 32. istung toimub esmaspäeval, 22. juunil 2020. a kell 13.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2020. aasta 1. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
    Toila valla 2020. aasta 1. lisaeelarve
    Toila valla 2020. aasta 1. lisaeelarve investeeringud
    Toila valla 2020. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri
2. Toila valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
    Toila valla 2019. aasta majandusaasta aruanne
    Väljavõte Toila valla 2019. aasta majandusaasta aruande heakskiitmise kohta
3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Jaama 106, Kohtla-Nõmme)
4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Kooli tn 10b, Kohtla-Nõmme)
5. Toila valla teehoiukava aastateks 2021-2025
    Teehoiukava 2021 - 2025 investeeringud
    Teehoiukava 2021 - 2025 investeeringud muudatustega
6. Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
7. Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Muu: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 31. istung toimub kolmapäeval, 27. mail 2020. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

Muu: Informatsioon vallavanema poolt
 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 30. istung toimub kolmapäeval, 29. aprillil 2020. a kell 17.00 Toila Seltsimajas.

Päevakord:
1. Toila Vallavolikogu 26.09.2018. a määruse nr 26 „Toila Vallavolikogu töökord" muutmine
2. Muu:
     1. Informatsioon vallavanema poolt
     2. Zoom keskkonna katsetamine

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 29. istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2020. a kell 17.00 Toila Seltsimajas.

Päevakord:
1. Toila valla 2020. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
    Toila valla 2020. aasta eelarve
    Eelarve seletuskiri
2. Revisjonikomisjoni 2019. aasta töö aruanne
3. Revisjonikomisjoni 2020. aasta tööplaani kinnitamine
4. Toila Vallavolikogu 20.06.2007 otsuse nr 100 „Detailplaneeringu kehtestamine„ kehtetuks tunnistamine
5. Toila Vallavolikogu 20.06.2007 otsuse nr 101 „Detailplaneeringu kehtestamine„ kehtetuks tunnistamine
6. Loa andmine vallavara võõrandamiseks

Muu: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 28. istung toimub kolmapäeval, 29. jaanuaril 2020. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2020. aasta eelarve 1. lugemine
    Eelarve 2020.a. seletuskiri
2. Kohtla-Nõme Vallavolikogu 24.09.2007 määruse nr 17 „Kohtla-Nõmme valla, Kohtla-Nõmme alevi MÜ PÕLLU detailplaneeringu kehtestamine„ kehtetuks tunnistamine
    MÜ Põllu DP ala
3. Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 07.06.2016 otsuse nr 23 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine
4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
    Kirsi 3
5. Toila Vallavolikogu 27.06.2018. a määruse nr 18 „Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord" muutmine
6. Toila vallavanemale lisatasu maksmine
Muud küsimused: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 27. istung toimub kolmapäeval, 18. detsembril 2019. a kell 17.00 vallamaja nõupidamiste ruumis.

Päevakord:

1. Omaosaluse tagamine projekti „Toila ja Voka aleviku tänavalgustuse taristu renoveerimine" elluviimiseks
2. Toila Vallavalitsuse liikmele hüvitise maksmine
Muud küsimused: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 26. istung toimub kolmapäeval, 27. novembril 2019. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2019. a 2. lisaeelarve esimene lugemine
    Toila valla 2019. a 2. lisaeelarve
    Seletuskiri 2. lisaeelarve juurde
2. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
3. Toila valla 2019. a 2. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
4. Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse maksmise kord
5. Toila Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
Muud küsimused: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 25. istung toimub kolmapäeval, 30. oktoobril 2019. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla kaasav eelarve
2. Toila valla arengukava 2018-2030
     Arengukava 2018-2030
     Investeeringute kava
3. Audiitori määramine
4. Toila valla eelarvestrateegia 2019-2023
     Eelarvestrateegia 2019-2023
5. Toila Muusika- ja Kunstikooli hoolekogusse volikogu esindaja nimetamine

Muud küsimused: Informatsioon vallavanema poolt

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 24. istung toimub kolmapäeval, 25. septembril 2019. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Komisjoni moodustamine

2. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

3. Toila valla aukodaniku nimetuse andmine

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 23. istung toimub kolmapäeval 28. augustil 2019. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2019. a 1. lisaeelarve esimene lugemine
    Seletuskiri 1. lisaeelarve juurde
2. Majanduskomisjoni koosseisu muutmine
3. Toila valla 2019. a 1. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
    Toila valla 2019.a. 1. lisaeelarve
4. Toila Vallavolikogu 29.11.2017 otsuse nr 9 „Vallavanemale töötasu määramine" muutmine
5. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine
(Toila valla teede talihooldustööd 2019-2022)
6. Välireklaami paigaldamise eeskiri Toila vallas
7. Reklaamimaksu kehtestamine 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 22. istung toimub teisipäeval 9. juulil 2019. a kell 16.00 Toila vallamajas.

Päevakord:

Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

ÜVK arendamise kava 2019-2031     

Lisad

**************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 21. istung toimub teisipäeval 25. juunil 2019. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
    Toila valla 2018. aasta majandusaasta aruanne
2. Toila valla tunnustusavalduste andmise kord
3. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
4. Majanduskomisjoni koosseisu muutmine
5. Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031
    Lisa: Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031
6. Toila Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 23 „Toila Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine" ja 31.10.2018 määruse nr 35 „Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus" muutmine
7. Toila skatepargi (pumptrack) rajamine
    Pumptrack

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 20. istung toimub kolmapäeval 29. mail 2019. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Vallavanemale töötasu määramine
2. Kohtla-Nõmme Lastekodu tegevuse lõpetamine

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 19. istung toimub kolmapäeval, 24. aprillil 2019. a algusega kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
2. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine
3. Sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
5. Loa andmine vallavara võõrandamiseks

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 18. istung toimub kolmapäeval, 27. märtsil 2019. a algusega kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2019. aasta eelarve 2. lugemine ja vastu võtmine
    Toila valla eelarve 2019
    Seletuskiri Toila valla 2019.a. eelarve juurde
2. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
3. Toila Vallavolikogu 21.03.2018. a määruse nr 12 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine
4. Majanduskomisjoni koosseisu muutmine

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 17. istung toimub kolmapäeval, 27. veebruaril 2019. a algusega kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani kinnitamine
2. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine

Muud küsimused - Informatsioon vallavanema poolt

**************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 16. istung toimub kolmapäeval, 30. jaanuaril 2019. a algusega kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
2. Määruste kehtetuks tunnistamine
3. Toila Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 35 "Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus" muutmine
4. Toila valla 2019.aasta eelarve 1. lugemine
    Seletuskiri Toila valla 2019.aasta eelarve juurde
5. Revisjonikomisjoni töö aruanne

**************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 15. istung toimub kolmapäeval, 19. detsembril 2018. a algusega kell 17.00 Toila Vallaraamatukogus.

Päevakord:

1. Toila valla valimiskomisjoni moodustamine
2. Toila valla 2018. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine
    Toila valla 2018. aasta 3. lisaeelarve
    Seletuskiri Toila valla 2018. aasta 3. lisaeelarve juurde
3. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2023+ ja tegevuskava heakskiitmine http://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia
4. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine
5. Sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
6. Toila Vallavolikogu määruste muutmine
7. Toila Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine
8. Toila vallavanemale preemia maksmine

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 14. istung toimub kolmapäeval, 28. novembril 2018. a algusega kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla jäätmekava aastateks 2019-2023
    Toila valla jäätmekava 2019-2023
2. Toila valla jäätmehoolduseeskiri
3. Toila valla arengukava 2018-2030
    Toila valla arengukava 2018 - 2030 mustandversioon
    Arengukava lisa 1 - investeeringute kava mustandversioon
    Arengukava lisa 2 - rahvastikuprognoos
4. Toila valla eelarvestrateegia 2018-2022
    Toila valla eelarvestrateegia 2018 - 2022
                      sh tabelid (.xls)
5. Toila Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse ümberkorraldamine
6. Toila Vallaraamatukogu põhimäärus
7. Toila Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri
8. Määruste kehtetuks tunnistamine
9. Tugiisikuteenus osutamise tingimused ja kord
10. Isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord
11. Riigi poolt rahastatava puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja kord
12. Asendushooldusteenuse ning järelehooldusteenuse osutamise kord
13. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
14. Võlanõustamiseteenuse osutamise kord
15. Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse korraldamine
16. Kohtla-Nõmme Lastekodu põhimäärus
17. Toila Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
      Struktuur
      Teenistuskohad
18. Toila Vallavolikogu 20.12.2017. a määruse nr 4 „Toila vallavalitsuse palgajuhend" muutmine
19. Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine
20. Toila valla liikmelisuse lõpetamine mittetulundusühingus Virumaa Koostöökogu

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 13. istung toimub kolmapäeval, 31. oktoobril 2018. a algusega kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
2. Sõidukite hankimine
3. Arvamuse andmine Vaivina uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
4. Toila valla 2018. a 2. lisaeelarve esimene lugemine
    2. lisaeelarve
    Seletuskiri 2. lisaeelarve juurde
5. Audiitori määramine
6. Toila valla finantsjuhtimise kord
7. Toila valla 2018. a 2. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
    2. lisaeelarve
    Seletuskiri 2. lisaeelarve juurde
8. Välireklaami paigaldamise eeskiri Toila vallas
9. Reklaamimaksu kehtestamine
10. Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus

Muud küsimused
1. Toila valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2022
2. Informatsioon vallavanema poolt

***********************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 12. istung toimub kolmapäeval, 26. septembril 2018. a kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava muutmine
    Joonis
2. Vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine
3. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
4. Loa andmine vallavara võõrandamiseks
5. Toila Vallavolikogu töökord
     Seletuskiri
6. Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine
    Lisa
7. Toila valla munitsipaallasteaedades lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
8. Toila Vallavolikogu 21.02.2018. a määruse nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine
9. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine
10. Toila valla noortevolikogu põhimäärus
      Seletuskiri
11.Muud küsimused

**************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 11. istung toimub kolmapäeval, 22. augustil 2018. a algusega kell 17.00 Kukruse mõisas.

Päevakord:

1. Toila valla 2018. a 1. lisaeelarve esimene lugemine
2. Määruste kehtetuks tunnistamine
3. Toila valla heakorraeeskiri
4. Koerte ja kasside pidamise eeskiri
5. Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord
6. Vallavara võõrandamine
7. Projekti sildfinantseerimiseks kohustuste võtmine
8. Toila Gümnaasiumi põhimäärus
9. Toila valla 2018. a 1. lisaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine
           1. lisaeelarve
           Seletuskiri 1. lisaeelarve juurde
10. Sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine
11. Vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ja uue vallavalitsuse liikme kinnitamine
12. Muud küsimused

          ***********************     **********************     ******************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung toimub kolmapäeval, 27. juunil 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 

1. Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valdade 2017.aasta majandusaasta aruannete kinnitamine

   Lisad: Kohtla valla 2017 aruanne, Kohtla-Nõmme valla 2017 aruanne, Toila valla 2017 aruanne
2. Revisjonikomisjoni 2018.aasta tegevuskava kinnitamine
3. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine
4. Loa andmine vallavara võõrandamiseks
5. Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord
6. Riigieelarvest rahastatava puudega lapse hooldajatoetuse vahendite kasutamise tingimused ja kord
7. Muud küsimused:
7.1. Lüganuse ja Toila valdade ühisseisukohad Nõmme tee omandiküsimuses
7.2. Tasuta ühistranspordist

            ********************   **************************   *****************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung toimub kolmapäeval, 23. mail 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 

1. Kohtla-Nõmme lasteaias lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (Toila valla tänavavalgustuse hooldustööd 2018-2020)
3. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Suuretamme kinnistu, Voka külas)
4. Toila valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
5. Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumine (SA Eesti Kaevandusmuuseum)
6. Vallavara võõrandamine (garaažid, K-Nõmmel)
7. AS Uikala Prügila aktsiate võõrandamine

   *************** **************** *************** *******************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung toimub kolmapäeval, 18. aprillil 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 

1. Määruse eelnõu "Toila vallavara valitsemise kord"
2. Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine
3. Toila valla koolide hoolekogudesse volikogu esindaja nimetamine
4. Muud küsimused

     ************** *************** ************* *****************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung toimub kolmapäeval, 21. märtsil 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 
1. Arupärimisele vastamine
2. Toila Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse ümberkorraldamine
3. Toila valla 2018 eelarve projekti II lugemine ja vastuvõtmine, eelarve, seletuskiri
4. Toila valla põhimäärus
5. Üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord
6. Täiealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord
7. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
8. Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord
9. Ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid
10. Toila Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
11. Muud küsimused 

 

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 6. istung toimub kolmapäeval, 21. veebruaril 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 
1. Toila valla uue arengukava koostamise algatamine (2018 – 2023)
2. Vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks loa andmine (valla haljasalad)
3. Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine
4. Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
5. Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine
6. Muud küsimused  

 

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 5. istung toimub kolmapäeval, 24. jaanuaril 2018.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1.  Toila Vallavalitsuse liikme kinnitamine

2. Toila valla 2018 aasta eelarve projekti I lugemineeelarveseletuskiri

3. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu  Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande vastuvõtminematerjalid    

4. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi kulude piirmäärad, võrdlustabel

5. Ühinenud kohalike omavalitsuse üksuste kehtivate ehitusmääruste kehtetuks tunnistamine (Toila, Kohtla-Nõmme) 

6. Audiitori määramine (Toila, Kohtla-Nõmme) 

7. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus

8. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikogusse

9. Toila Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

10. Muud küsimused

 

                    ***********************  *****************************  ********************************

 

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 20. detsembril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord: 
1. Maamaksumäära kehtestamine
2. Kohtla valla 2017 aasta II lisaeelarve vastuvõtmineselgitus
3. Nõusoleku andmine vee erikasutusloa taotlusele (OÜ Järve Biopuhastus)taotlus
4. Toila valla esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
5. Toila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine
6. Toila Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine
7. Muud küsimused
7.1. Informatsioon kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu  Kukruse aherainemäe ümberpaigutamiseks asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi kohta

      ***********************   ***********************  *******************************  *******************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 3. istung toimub kolmapäeval, 29. novembril 2017.a. algusega kell 14.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:
1. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord
2. Volikogu esimehele hüvituse määramine
3. Volikogu aseesimehele hüvituse määramine
4. Vallavanema valimine
5. Vallavanemale töötasu määramine
6. Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
7. Toila Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
8. Toila Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
9. Toila Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
10. Hüvitiste maksmine
11. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Elektrilevi OÜ, Toila vallale kuuluv kinnistu Kanarbiku, asukohaga Kohtla-Nõmme alev, Toila vald) Lisa 1Lisa 2
12. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Eesti Lairiba Arenduse SA, Toila vallale kuuluvad kinnistud Kohtla-Nõmme alevis Toila vallas – Pargi tn 2, Sügise tänav L1, Tähe tänav, Jaama tn 34, Kooli tn 6, Kooli tn 9, Sügise tänav)Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7.
13. Kohtla valla 2017.a. eelarve kulude ümbertõstmistest
14. Muud küsimused

 

  ************************** **************************** ************************* ***************************

Toila Vallavolikogu 1. koosseisu 2 istung toimub kolmapäeval, 08. novembril 2017.a. algusega kell 17.00 Toila vallamaja saalis.

Päevakord:

1. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
2. Toila valla ametiasutuse – Toila Vallavolikogu Kantselei – moodustamine
3. Toila Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
4. Toila Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
5. Muud küsimused