Lasteabi  

Lasteabi number 116111. Numbrile vastatakse 24h. 

KÕNEDELE VASTATAKSE 24H

Lasteabi nõuandetelefoni teenuse eesmärgiks on võimaldada inimestel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamine vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist.

Skype: Lasteabi_116111

https://www.facebook.com/lasteabi/
 

ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE

Tulenevalt lastekaitseseadusest § 27 ja § 31 on igal inimesel kohustus teatada
abivajavast või hädaohus olevast lapsest, kellel on selle kohta teavet. Andmekaitse
põhimõtted ei takista abivajavast lapsest pädevale asutusele teatamist! Abivajavast
lapsest võib teatada ja vajadusel edastada lapse abivajadusega seotud isikuandmeid
lastekaitsespetsialistile ja politseile ilma lapse ja/või tema seadusliku esindaja teadmise
ja nõusolekuta.

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse

Abivajavast ja hädaohus olevast lapsest teata:

Ööpäevaringne lasteabitelefon – 116 111 Lasteabi  https://www.facebook.com/lasteabi/

Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et ei olda kindel, kas kahtlus lapse
abivajaduse kohta on piisavalt põhjendatud, või kardetakse, et teatamine võib näida peret
süüdistavana või last häbimärgistavana. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse
selgitavad välja ja otsustavad juba asjakohased ametiasutused.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema
väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Abivajav laps võib näiteks
olla: erialaspetsialisti abi vajav laps, mida vanem ei tunnista; koolikohustusi mittetäitev
laps; kodust ära jooksnud laps; süüteo toime pannud laps.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps,
kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus olev laps
võib olla näiteks: üksi elav laps; vägivalla ohver; tõsiselt haige laps; enesetappu üritanud
laps; tugevas alatoitumuses olev laps; süüteo toime pannud laps.

Hädaohus olevast lapsest tuleb teatada 112

Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise kord Toila vallas

Teadmiseks lapsevanemale

 


Lapsemure - jagatud mure on pool muret


Lastekaitse Liit

 

Lastekaitseseadus

Lastekaitse ja turvalisus

Lastega peredele 

 

Ohvriabi

 

IDA-VIRUMAA LASTE JA NOORUKITE VAIMSE TERVISE KESKUS
Vaimse tervise kabineti meeskond on abiks nõustamisel kui on tegemist kriisi, stressi või muude raskustega, mis igaühel võivad elus ette tulla. Loe täpsemalt siit

IDA-VIRU NÕUSTAMISKESKUS  www.corrigo.ee