Toila Vallavalitsuse hallatav asutus Toila Sadam kuulutab välja avatud rendikonkurssi Toila alevikus Mere pst 20 kinnistul asuva hoone (ehitise alune pind 14,43m2) rendile andmiseks 10. aastaks teenusmajanduse arendamiseks. Toila Vallavalitsuse 24.05.2022 korraldus nr 132.

 

Konkursitingimused

Toila Sadam kuulutab välja avaliku rendikonkursi Toila sadama "vetelpääste torni" rendile andmiseks. Rendile andmise eesmärgiks on Toila sadamas teenusmajanduse arendamine ning kasutusest väljalangenud hoone rendist tulu teenimine.

Hoone asub aadressil Mere pst 20, 41702 Toila alevik, Toila vald. Hoone alune pind on 14,43m2 (3,7*3,9m), kõrgus 8m, maht 55m3.

Avalikust konkursist hoone rendile andmisel võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat kasutuslepingut ning kelle osavõtt pakkumusest ei ole vastuolus seadusega või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi. Konkursil osaleja peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. Pakkuja äritegevus ei ole peatatud või ei ole muus sellesarnases seisukorras tema asukohamaa seaduse kohaselt. Konkursil osaleja või konkursil osaleja seaduslik esindaja ei või olla kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või kelmuse või ametialase või rahapesualase süütegude toimepanemise eest ja kelle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv. Konkursil osaleja on täitnud kõik õigusaktidest tulenevad riiklike maksude, tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Konkursil osaleja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab registrikaardi väljatrüki. Konkursi korraldajal on õigus ülalnimetatud tingimustele vastavust kontrollida vastavatest registritest ilma pakkuja täiendava nõusolekuta.
 
Rendikonkursil osalemiseks:
 • esitab rentnik vabas vormis visiooni hoonele kasutuse andmisest ja teenuse arendamisest;
 • ideekavandi hoone rekonstrueerimisest koos sinna juurde kuuluva ajakava ning eelarvega;
  • kui hoone rekonstrueerimine toimub etapiliselt, siis tuua välja iga etapi ajakava koos kirjeldusega, kuidas etappide vahel hoonet kasutatakse;
  • kui hoone rekonstrueerimiseks on plaanis kaasata välisvahendeid, esitada rahastusprogrammi info ning taotlusvooru ja rahastamisotsuse saamise võimalik aeg.
 • rentniku vastutava esindaja CV;
 • dokumendid esitada hiljemalt 20.06.2022 Toila sadama e-postile sadam@toila.ee ning koopia Toila Vallavalitsuse e-postile toilavv@toila.ee, märksõnaga "Toila sadama rendikonkurss";
 • täiendav info ja hoonega tutvumiseks leppida kokku sadamakapteniga Veiko Simm, tel 5666 3590 või e-post sadam@toila.ee;

Rendikonkursi tingimused:

 • rendiperioodi pikkus 10 aastat;
  • rendiperioodi lõppedes on rentnikul eelisõigus rendilepingut 5 aasta võrra pikendada.
 • renditasu 150 eurot kuus;
  • renditasu suurust võib iga-aastaselt üle vaadata, kuid mitte rohkem kui 5% aastas.
 • rentnik peab arvestama, et hoone asub aktiivsel sadamaalal, kus navigatsioonihooajal, s.o. kalapüügi kõrgperioodil võib sadamas tegevus alata päikesetõusul või isegi varem;
 • rentnik peab arvestama kõikide sadamas kehtivate heakorraeeskirjade ja käitumisnormidega, millised kehtestatakse rendilepingu lisaga;
 • hoonel puudub rendileandmise hetkel vee- ja kanalisatsiooniühendus;
 • rentnikul tuleb hoonesse paigaldada elektrienergia arvesti, mille alusel tasub rentnik igakuiselt kasutatud elektrienergia eest sadamale;
 • hoone juurde ei kuulu parkimiskoht sadama nö suletud tsoonis. Sõiduautoga saab tsooni siseneda vaid hoone teenindamise eesmärgil;
 • rentnik võib anda rendile antud vara allrendile ainult rendileandja kirjalikul nõusolekul, kusjuures rentnik jääb rendileandja eest vastutavaks lepingu tingimuste täitmise ees;
 • rentnikul on õigus paigaldada hoonele rentniku tegevusega seotud reklaami, silte, sümboolikat kooskõlastades selle eelnevalt kirjalikult rendileandjaga;
 • rentnik kohustub:
  • teostama investeeringuid vastavalt esitatud ideekavandile;
  • tagama renditud vara valve (Toila sadam ei võta vastutust kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest);
  • tegema rendiperioodi ajal hoones omal kulul jooksvat remonti vähemalt üks kord kahe aasta jooksul;
  • tegema rendiperioodi ajal hoones kapitaalremonti juhul, kui selle tegemise vajadus tekib rentniku süü läbi;
  • kindlustama vara omal kulul rendileandja kasuks;
  • lubama rendileandja esindajaid takistamatult kõikidesse rendile antud hoonesse lepingutingimuste täitmise kontrollimiseks ning elektrinäitude võtmiseks.
 • rendiperioodi lõppemisel tagastatakse hoone rendileandjale ilma sellesse tehtud parenduse eest hüvitist saamata. Rendilepingu ennetähtaegsel lõpetamisel, mille põhjuseks on rentniku mistahes süü, hoonesse tehtud parendusi ei hüvitata. Rendileandja soovil lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt, hüvitatakse hoonesse tehtud kulutused lähtuvalt järelejäänud aastad * 10% (nt 8 aastat = 80%). Seda vaid juhul, kui hoone seisund võimaldab seda sadama tegevusest lähtuvat kasutusele võtta.
Konkursi korraldajal on õigus mitte arvestada ebareaalsete pakkumistega ja need tagasi lükata. Konkursi korraldajal on õigus pidada läbirääkimisi. Pakkumuste hindamisel arvestatakse esitatud visiooni realistlikkust ning hoone kasutusotstarbe sobivust Toila sadamaalale. Samuti idee esitaja tausta ning suutlikkust visiooni elluviimisel.