Toila Vallavalitsus kuulutas välja avaliku rendikonkursi kahe müügiplatsi kasutamiseks aadressil Oru tn 21a, Toila alevik. Ühe müügiplatsi osas oli konkurss edukas. Teisele müügiplatsile kasutaja leidmiseks on konkursi tähtaega pikendatud. 

Toila Vallavalitsus pakub avaliku rendikonkursi korraldamise teel välja ühe müügiplatsi suveperioodiks või aastaringseks kasutamiseks, s.o. toitlustus või muu teenuse pakkumiseks. Müügiplatsid asuvad aadressil Oru tn 21a, Toila alevik.

Konkursil osalemise tagatisraha on 20% müügiplatsi minimaalsest aasta maksumusest ehk 240 eurot, mis tasutakse konkursi tähtajaks Toila Vallavalitsuse arvelduskontole EE272200001120230979 (Swedbank) selgitusega "Rendikonkursi tagatisraha, pakkuja nimi". Pakkumusi hindab vallavalitsus.

Pakkumused esitada hiljemalt 30.04.2024 aadressile toilavv@toila.ee märksõnaga "Toila müügiplatsi pakkumus". Info ja kontakt: Signe Müür, vallavara- ja heakorraspetsialist, signe.myyr@toila.ee

 

 

________________________________________

Avalik konkurss üürielamu rajamiseks Toila valda - Konkurss on lõppenud!

Toila Vallavalitsus valmistab ette projekttaotlust Kredex`i toetusmeetmesse "Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele", mille eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.

Toetusmeetme info ja seotud tingimused on kättesaadavad veebilingil: https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/elamufondi-arendamise-investeeringutoetus-kohalikele

Käesolevaga kuulutab vald välja avaliku konkursi partneri leidmiseks, kes:

 • pakub välja sobiva arendusprojekti, mis vastab Kredex`i toetusmeetme tingimustele;
 • osaleb projekti finantseerimises toetusmääruses sätestatud omafinantseeringuga 50% abikõlblike kulude maksumusest;
 • arvestab, et üürielamus paikneva korteriomandi võõrandamine on keelatud uusehitisena valmiva hoone puhul 20 aasta jooksul ja ümberehitatud hoone puhul 15 aasta jooksul alates hoone ümberehitamisest. Keelatud on ka üürielamu korteriomandi koormamine hüpoteegiga, välja arvatud juhul, kui see seatakse üürielamu rajamiseks või ümberehitamiseks võetava pangalaenu tagamiseks;
 • on valmis asutama vallaga ühisettevõtte, kus valla osalus moodustab 51%. Samuti arvestama, et hilisem halduskoormus ja üürielamu täituvuse tagamine jääb pakkuja kanda;
 • arvestab asjaoluga, et vallal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui konkursiga ei leita sobivat arendusprojekti või kui valitud pakkujaga ei jõuta läbirääkimiste käigus osapooli rahuldava kokkuleppeni.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 10.05.2023 kell 16:00 aadressile toilavv@toila.ee märksõnaga "Üürielamu rajamine Toila valda".

Pakkumisega tuleb esitada:

 • arendusprojekt kirjeldus koos ajalise tegevuskavaga. Välja tuleb tuua ka arendusprojekti elluviimine koos tegevustega üürieluamu haldamise ja täituvuse tagamiseks, lisaks parkimise korraldamine, jäätmekäitlus, haljastus ja puhkealad jm lisavõimalused (nt varjumiskoha rajamine);
 • arendusprojekti eelarve;
 • uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel vähemalt eskiisprojekt (hoone arhitektuurne idee ja ruumiplaneeringuline lahendus);
 • objekti kinnistusraamatu väljavõte;
 • projekti elluviimise eeltingimuste (nt ehitusluba, maa omandiga seotud küsimused jms) loetelu.
 • kinnituskiri toetusmeetme "Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele" määruses sätestatud tingimustega nõusoleku kohta;
 • kinnituskiri, et pakkujal puuduvad Riigihangete seaduses § 95 sätestatud asjaolud (kõrvaldamise alused);
 • kinnituskiri tulenevalt projekti eelarvest 50% omafinantseeringu olemasolu kohta või teiste isikute nimekiri, kelle vahenditele pakkuja tugineb või finantsasutuse kinnitus vajalike vahendite kaasamise võimalikkuse kohta.

Toila Vallavalitsus hindab korrektselt esitatud pakkumusi peale pakkuja taustakontrolli teostamist (RHS § 95). Pakkumuste hindamisel arvestatakse:

 • rajatava üürielamu sobituvust ümbritsevasse keskkonda (asukohta) ja võimalikkust arvestades Toila vallas kehtivate planeeringutega (50%);
 • arendusprojekti kirjeldusega (30%);
 • arendusprojektiga rajatavate üürieluruumide kogumahtu (20%).

Pakkuja peab arvestama, et vald võib projekti arendusfaasis kaasata arhitektuurialast kompetentsi veendumaks, et rajatav või rekonstrueeritav hoone sobitub ümbritsevasse keskkonda ning loob sellele lisandväärtust. Projekttaotluse esitamise tähtaeg Kredex`ile on 02.06.2023.

Kõik seotud küsimused palume esitada kirjalikult aadressil toilavv@toila.ee. Esitatud küsimused ja vastused lisatakse avalikult kättesaadavaks Toila valla veebilehele https://toila.kovtp.ee/konkursid1.

 

Konkursi tulemused:
Konkursile esitati 1 pakkumus, mis
Toila Vallavalitsuse 23. mai 2023 korraldusega nr 118 vastavaks ja konkursi võitjaks tunnistati. Toila Vallavalitsus esitab Kredex`i Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele taotlusvooru projekttaotluse, millega soovitakse rajada kaasaegsed üürieluruumid Voka alevikus Tiigi 5 aadressile.

___________________________________________________________

Kukruse mõisa avalik rendikonkurss - Konkurss on lõppenud!

Toila Vallavalitsus kuulutab välja avatud rendikonkursi Toila vallas aadressil Kukruse küla Mõisa kinnistul asuva Kukruse mõisa rendile andmiseks. Alates 2011. aastast on Kukruse mõisa hallanud SA Kukruse Polaarmõis, mille tegevuse plaanib Toila vald 2023. aastal lõpetada.

Kukruse mõisa omanikuna on Toila vald huvitatud avaliku rendikonkursi läbiviimise teel leidma mõisale funktsioon, mis teenib nii avalikkuse kui teenuse enda pakkuja majanduslikke huve. Avalikkuse huvi seisneb piirkonna ettevõtlus- ja külastuskeskkonnale lisaväärtuse pakkumises mõne toote müügi või teenuse pakkumise läbi.

 • Rendikonkursi tingimused on toodud SIIN!

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.06.2023. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile toilavv@toila.ee, pealkirjas märkida "Kukruse mõisa rendikonkurss". Pakkumusi hinnatakse lähtuvalt äriplaani kirjeldusest ja selle realiseeritavusest, investeeringutest ja ajaplaanist, pakutud renditasu suurusest. Konkursi korraldajal on õigus mitte arvestada ebareaalsete pakkumustega ja need tagasi lükata.

Täiendav info ja hoone plaanid Toila Vallavalitsuse vallavara- ja heakorraspetsialistilt Signe Müür, signe.myyr@toila.ee

 

Kukruse mõis on kultuurimälestis, reg. number 13892

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=13892