JÄÄTMEINFO

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik - tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. Näiteks paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlussevõtt aitab neid ressursse kokku hoida.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.


Koduses majapidamises ülejäävad terved ja kasutuskõlblikud esemed (toimiv tehnika, aksessuaarid, hobivahendid, raamatud, mänguasjad, nõud jne) saab annetada Jõhvis Pargi keskuses (Puru tee 1, Jõhvi) asuvasse Uuskasutuskeskuse kauplusesse.

MTÜ Uuskasutuskeskus tegeleb uuskasutuse edendamisega, eelkõige kahel viisil: puhaste ja kasutuskõlblike asjade suunamisega uuesti ringlusesse ning võimaluste otsimisega kuidas vanale asjale anda uus elu.
Rohkem informatsiooni (asukoht, lahtiolekuajad, vastuvõetavad esemed jne) MTÜ Uuskasutuskeskuse koduleheküljel.

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU

Korraldatud jäätmevedu Toila vallas

Korraldatud jäätmeveo puhul kogub ja veab jäätmeid jäätmevedaja, kelle vald on konkursi korras välja valinud.

Haldusreformi järgselt on tekkinud olukord, kus alates 01.01.2018 on Toila vallas on 2 korraldatud jäätmeveo piirkonda:

1. Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkond ( endine Kohtla valla ja Kohtla- Nõmme valla haldusterritoorium)

2. Toila piirkond ( endine Toila valla haldusterritoorium)

 

Piirkondade jäätmeveost täpsemalt:

1. Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkond- korraldatud jäätmevedu rakendus alates 01.05.2018

2017. aasta oktoobris-novembris viis Kohtla Vallavalitsus läbi ühishanke „Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks" Kohtla valla ja Kohtla –Nõmme valla territooriumil. Hanke tulemusena tunnistati edukaks OÜ EKOVIR pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid on:

  • segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01)
  • paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01)
  • suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07)

Teiste jäätmeliikide puhul (pakendijäätmed, ehitusjäätmed jne) on võimalus kasutada  teiste jäätmevedajate teenuseid ka peale 01.05.2018.

Kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad, loetakse Jäätmeseaduse alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

Korraldatud jäätmeveo hinnad ( koos käibemaksuga) perioodil 01.05.2018- 31.12.2020 Kohtla ja Kohtla- Nõmme piirkonnas

 

Alates 01.12.2018 on Toila vallas Toila jäätmeveopiirkonnas jäätmevedajaks AS RAGN-SELLS

2018. aasta juunis-augustis viis Toila Vallavalitsus läbi hanke "Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Toila vallas Toila jäätmeveopiirkonnas". Toila jäätmeveopiirkond hõlmab Toila ja Voka alevikke ning Altküla, Konju, Martsa, Metsamägara, Päite, Pühajõe, Uikala, Vaivina, Voka külasid. Hanke tulemusena tunnistati edukaks RAGN-SELLS AS pakkumus, kui madalaima hinnaga pakkumus.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid ja hinnad (käibemaksuga) on alljärgnevad:

  • segaolmejäätmed (jäätmekood 20 03 01)  14,70 eurot/ m³
  • paber ja kartong (jäätmekood 20 01 01) 0,01 eurot/m³
  • suurjäätmed (jäätmekood 20 03 07)  0,01 eurot /m³

Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 01.12.2018 Toila piirkonnas


Jäätmeveo peatamine, ühise konteineri kasutamine

Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.

Täidetud taotlus/ avaldus tuleb esitada vallavalitsusele, kes  kontrollib esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja vallavalitsuse korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale ( naabrid) kasutada ühist jäätmemahutit, esitades vallavalitsusele vastavasisulise kirjaliku avalduse.

Jäätmeveo sagedus

Jäätmevedu ei saa toimuda harvemini kui see on sätestatud Jäätmeseaduses, st tiheasustusalaladel üks kord vähemalt nelja nädala jooksul ning hajaasustuses vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Tiheasustuspiirkonnad on:
Järve küla (Kohtla), Kohtla- Nõmme alevik, Toila alevik, Voka alevik- jäätmevedu vähemalt 1 x 4 nädala jooksul.

Küsimused- vastused

1. Miks jäätmeveohinnad piirkonniti erinevad?
Sest Toila vallas kehtib KJV ( korraldatud jäätmeveo) leping alates 15.10.2013 kuni 15.10.2018.

Kohtla ja Kohtla- Nõmme vallad korraldasi jäätmevedaja leidmiseks riigihanke välja 2017. a oktoobris.

Kuna tegemist on eraldi riigihangetega siis võivadki hinnad piirkonniti erineda.

2. Midagi ei räägita pakendite veost. Miks?
Pakendite vedu ei kuulu korraldatud jäätmeveo alla. Nende kogumine jätkub nii nagu siiani on toimunud-avalike kogumiskohtade/ konteineritega.

3. Kas ma saan looduba korraldatud jäätmeveost?

Korraldatud jäätmeveost saate loobuda, kui antud aadressil puudub elu- või äritegevus. Lisaks on suvila puhul võimalik loobuda jäätmeveost hooajati. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemiseks palun pöörduge omavalitsuse poole.

5. Mitu konteinerit peab olema kortermajade juures?
Lisaks segaolmejäätmete konteinerile peab olema eraldi konteiner paberi ja papi jaoks kui kortermajas on vähemalt 5 korterit .

6. Mitu konteinerit peab eramaja omanikul olema?
Eramaja omanikul peab olema 1 segaolmejäätmete konteiner, rohkem konteinereid pole tarvis. Et vedaja saaks selle konteineri tühjendada, ei tohi seal olla ohtlike jäätmeid, probleemtooteid, aia- ja pargijäätmeid ega vanapaberit.  Samuti tuleb eraldi koguda pakendijäätmed, mille äraandmiseks on loodud võimalused avalike kogumiskonteinerite näol.


Infot korradatud jäätmeveo kohta jm jäätmealaste küsimustega palume pöörduda valla keskkonnaspetsialisti poole:

- Vladimir Tužilkin, tel 33 60 0061, 53 024 111; e- post: vladimir.tuzilkin@toila.ee.

 

 

Jäätmevedaja Ekovir OÜ kontaktandmed:

Kaasiku 28, 41541, JÕHVI
Tööaeg E-R: 08.00- 17.00 (lõuna 12.00- 13.00)
Telefon: 33 66 726
E-post: ekovir@ekovir.ee
http://www.ekovir.ee/et/

 

Jäätmevedaja Ragn-Sells AS kontaktandmed:

Ragn-Sells AS
Reg. 10306958
Kliendiinfo: 60 60 439  E-R 8.00-17.00.
Postiaadress: Suur-Sõjamäe 50a, 11415 Tallinn
E-mail: info@ragnsells.ee

 

Teadmiseks jäätmevaldajatele!

-  Jäätmevedaja (edaspidi vedaja) kohustub tagama eestikeelse klienditeeninduse selliselt, et jäätmevaldajal on võimalik pöörduda korraldatud jäätmeveo teenusega seonduvates küsimustes vedaja poole tel ja e- posti teel tööpäevadel 8.00- 17.00, sealjuures ei tohi jäätmevaldaja e-kirjale vastamise aeg ületada 2 tööpäeva.

-  Vedajal on õigus jätta jäätmemahuti tühjendamata ja rakendada tasu tühisõidu eest, kui mahutisse on pandud jäätmeid, mida sinna panna ei tohi (ohtlikud jäätmed, vedelad jäätmed, tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed jms) või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud juurdepääsu mahutile. Juhul kui vedaja rakendab tasu tühisõidu eest, peab vedaja tegema jäätmemahuti asukohast ja sisust või juurdepääsu takistavatest asjaoludest fotod ning edastama koos vastava pretensiooniga hiljemalt 3 tööpäeva jooksul jäätmevaldajale.

-  Vedajal on õigus küsida lisatasu jäätmekäitluslepingu või veograafiku paberkandjal postitamise eest. Vedajal ei ole õigust küsida tasu jäätmekäitluslepingu, arve, kordusarve või veograafiku väljastamise eest e- posti teel.

-  Kui jäätmevaldaja ei saa vedaja poolt kokkulepitud ajal kvaliteetset teenust, kaasa arvatud asendusteenuse pakkumine 3 tööpäeva jooksul pärast korralise teenuse ärajäämist, on jäätmevaldajal õigus nõuda vedaja süül saamata jäänud teenuse korvamist järgmise korralise teenuse null (0) hinnaga saamise teel koos saamata jäänud teenuse täitmisega.

 

Blanketid

Õigusaktid