Toila valla Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019 - 2031 

 

Toila vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirjad ja korrad

AS Toila V.V. liitumistasude arvutamise metoodika

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Toila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

 

Vastavalt Toila Vallavolikogu 24.03.2021 otsusele nr 111 "Vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine" osutab alates 01.04.2021 AS Vekanor (end. AS Toila V.V.) veeteenust järgmistes piirkondades:

1. Kohtla-Nõmme alevis, Roodu- ja Kohtla külas
2. Vitsiku külas
3. Kabelimetsa- ja Kukruse külas
4. Saka külas

Hinnakiri

 

Vastavalt Toila Vallavolikogu 24.03.2021 otsusele nr 112 "Vee-ettevõtja ja tema tegevuspiirkonna määramine" osutab alates 01.04.2021 OÜ Järve Biopuhastus veeteenust järgmistes piirkondades:

1. Järve külas
2. Paate külas
3. Peeri külas
4. Täkumetsa külas
5. Mõisamaa külas

 

OÜ Järve Biopuhastus teavitab oma kliente muudetud veevarustusteenuse, reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse ning põhiteenusega seotud teenuste hindadestUued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti 29.05.2019 otsusega nr 9-3/ 2019-005 ning hakkavad kehtima alates 02.07.2019. Hindadele lisandub käibemaks.

Vaata lähemalt SIIT

 

Survepesuauto teenuse, kanalisatsioonikaevude puhastamise teenuse hind_Klikka siia!

 

JOOGIVEE KVALITEET

JOOGIVEE KVALITEET Kohtla-Nõmme 

Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/vesi.html

 

SUPLUSKOHA KVALITEET

 

 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnast välja jäävate majapidamiste reoveekäitlus

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Kohtla vald peamiselt kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alade hulka, mille tõttu peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Samuti võib kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aledel pinnasesse immutada 10-50 m3 heitvett pärast reovee süvapuhastust, mille korral heitvesi vastab üle 100 000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladele kehtestatud nõuetele. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada kuni 5 m3 mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi) ööpäevas. Heitvee pinnasesse juhtimisel on oluline silmas pidada, et heitvee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest.

Piirkondades, mis paiknevad reoveekogumisaladel, kuid kus puudub ühiskanalisatsioonisüsteem, peavad reovee kogumiseks olema veetihedad kogumisakaevud. Kogumiskaevude tühjendamist teostatakse äravedamisteenust pakkuva paakautoga. Kaevude tühjendamist tellivad kohalikud elanikud ise.

Kogumiskaevude ja –mahutite tühjendamise ning samuti septiku sette ja kuivkäimlate sisu purgimise võimalus on olemas Kohtla-Järve regionaalse reoveepuhasti juures.

 


LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI- JA KANALISATSIOONIGA
Liitumistingimuste väljastamiseks on vajalik esitada alljärgnevad dokumendid:
1. Liitumistaotlus NÄIDIS_Liitumistaotluse vorm
2. Kinnistu plaan (soovitavalt mõõtkavas 1:500), kus võimalusel näidata rajatavate torustike paiknemine kinnistul
3. Omandiõigust tõendavad dokumendid

Liitumistaotluse menetlemise aeg on 30 kalendripäeva

Rohkem infot SIIT