Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:

Lastega pere hüvitised:
1) toetus lasteaia kulude (kohamaks, osalustasu, toidupäev) osaliseks hüvitamiseks - kuni 50 eurot lapse kohta kuus  avaldus

2) toetus kooliaasta alustamisega seotud kulutuste (koolitarbed, spordiriided ja -jalanõud jm) osaliseks hüvitamiseks õpilastele kuni 19. eluaastani (k.a.) - kuni 50 eurot lapse kohta aastas. 
Toetuse avaldusi võetakse vastu kuni 31. oktoobrini; 

3)toetus laste- ja spordilaagri kulutuste osaliseks hüvitamiseks – kuni 70 eurot lapse kohta aastas avaldus

Tervisega seotud hüvitised:
1) toetus retseptiravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks - kuni 120 eurot isiku kohta aastas avaldus

2) toetus ravi-, sotsiaal- või tervishoiuteenuste (visiiditasud, voodipäeva maksumus, hambaravi, sõidukulud) osaliseks hüvitamiseks - kuni 120 eurot isiku kohta aastas avaldus

3) toetus prillide ja/või invaabivahendite ostmise või laenutuse osaliseks hüvitamiseks - kuni 100 eurot isiku kohta aastas avaldus

Eluruumiga seotud hüvitised:
1) toetus küttematerjali ostmise osaliseks hüvitamiseks era- ja/või kortermajades - kuni 250 eurot leibkonna kohta aastas avaldus

2) toetus gaasiballooni ostmise osaliseks hüvitamiseks era- ja/või kortermajades - kuni 50 eurot leibkonna kohta aastas avaldus

Hüvitis vältimatuks sotsiaalabiks:
1) toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks (vargus politsei või tulekahju päästeteenistuse tõendi esitamisel või muu ettenägematu juhtum) - üksikjuhtumist lähtuvalt avaldus

Muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks:

1) muu sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks - kuni 100 eurot isiku kohta aastas  avaldus

 

 

Toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul peale sündmust, millega seoses toetust taotletakse. Toetus määratakse reeglina isikutele, kelle leibkonna sissetulek iga pereliikme kohta on väiksem kui kahe ja poole kordne kehtiv toimetulekupiiri määr (2021.aastal on see 375 eurot).

Taotlusele lisatakse vajadusel, lähtudes teenuse või toetuse iseloomust, järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) sünnitunnistuse koopia;
  3) rehabilitatsiooniplaani koopia;
  4) puude raskusastme otsuse koopia;
 5) vajadusel esindamisõigust tõendava dokumendi koopia (nt eestkoste määramise kohtulahend);
  6) pangakonto väljavõte;
  7) ülalpidamiskohuslaste andmed.

Kui taotletakse rahalist hüvitist (sotsiaaltoetust) märgitakse taotlusele ka:
  1) toetuse maksmise viis;
  2) rahamaksmisel ülekandega panga arvelduskontole arvelduskonto number ja vastava arvelduskonto omaniku nimi.

Vajadusel lisatakse taotlusele vallavalitsuse ametniku põhjendatud nõudmisel dokumendid ja tõendid, mis on vajalikud hüvitise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale kirjaliku avalduse või digiallkirjastatuna e-posti teel aadressile kersti.tammesaar@toila.ee.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi kord ptk 3

 

VASTUTAJA Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar, tel 336 9501 või 53316693

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Toila Vallavalitsuse määrus 23.03.2021 nr 2 "Toila valla eelarvest makstavate sotsiaalhüvitiste piirmäärad"