Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused:

Vähekindlustatud isikuks loetakse perekonda või leibkonda, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kui kolme kordne kehtiv toimetulekupiiri määr (600 EUR) ja iga järgneva pereliikme sissetuleku piiriks on 80% pere esimese liikme sissetuleku piirist.

Toetust makstakse isiku toimetuleku tagamiseks. Toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast nende kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse. Toetuse taotlemisel on vaja esitada kuludokumendid, milleks toetust taotletakse. Toetuse määramise otsustab vastutav ametnik.
 
1. Toetust makstakse isiku toimetuleku tagamiseks:
 
 1) alla 18-aastasele lapsele ja kuni 19-aastasele (kaasa arvatud) noorele, kes õpib üldharidus- või kutseõppeasutuses kuni 350 eurot kalendriaastas;
 2) täisealisele inimesele kuni 400 eurot kalendriaastas ja iga järgnevale pereliikmele kuni 80% pere esimese liikme toetuse määrast.
 
Toetus vältimatuks sotsiaalabiks - erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks (vargus politsei või tulekahju päästeteenistuse tõendi esitamisel või muu ettenägematu juhtum) - üksikjuhtumist lähtuvalt.
 
2. Hüvitis vältimatuks sotsiaalabiks - kuni 300 eurot pereliikme kohta aastas
Toetus erakorraliste kahjude ja kulude osaliseks hüvitamiseks (vargus politsei või tulekahju päästeteenistuse tõendi esitamisel või muu ettenägematu juhtum).
 
3. Muu ühekordne sotsiaaltoetus hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks (isikut tõendavate dokumentide vormistamine jm) - toetuse suurus üksikjuhtumist lähtuvalt
 
Vältimatu sotsiaalabi hüvitise määramise otsustab vallavalitsus korraldusega. Erandkorras võib vältimatu sotsiaalabi hüvitise määrata vastutav ametnik. Sel juhul vormistatakse vallavalitsuse korraldus esimesel võimalusel pärast isikule hüvitise määramist.
 
Vallavalitsusel on erandkorras põhjendatud otsusega õigus määrata ka suurema sissetulekuga peredele hüvitist.

 

Taotlusele lisatakse vajadusel, lähtudes teenuse või toetuse iseloomust, järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) sünnitunnistuse koopia;
  3) rehabilitatsiooniplaani koopia;
  4) puude raskusastme otsuse koopia;
 5) vajadusel esindamisõigust tõendava dokumendi koopia (nt eestkoste määramise kohtulahend);
  6) pangakonto väljavõte;
  7) ülalpidamiskohuslaste andmed.

Kui taotletakse rahalist hüvitist (sotsiaaltoetust) märgitakse taotlusele ka:
  1) toetuse maksmise viis;
  2) rahamaksmisel ülekandega panga arvelduskontole arvelduskonto number ja vastava arvelduskonto omaniku nimi.

Vajadusel lisatakse taotlusele vallavalitsuse ametniku põhjendatud nõudmisel dokumendid ja tõendid, mis on vajalikud hüvitise õiguse tekkimise või hüvitise andmiseks oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale kirjaliku avalduse või digiallkirjastatuna e-posti teel aadressile kersti.tammesaar@toila.ee.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi kord ptk 3

 

Hüvitise määramisest keeldumine:
Sotsiaalhüvitise määramise keeldumise aluseks on:
1) hüvitise taotleja on hüvitise saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
2) hüvitise taotleja jätab esitamata hüvitise määramiseks vajalikke andmeid või dokumente;
3) hüvitise taotlemine ja määramine ei ole kooskõlas kehtiva korraga;
4) hüvitist on eelarveaastal eraldatud piirmäära ulatuses;
5) hüvitise taotleja ei võimalda hüvitise määramise vajadust kontrollida;
6) hüvitise vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.
 
Hüvitise andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul, arvates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
 
Hüvitise mittemääramise korral teatatakse sellest hüvitise taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, tuues välja keeldumise põhjuse.
 
 

VASTUTAJA Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar, tel 336 9855 või 53316693