Toila valla rohevõrgustik

Toila valla haldusterritooriumil paiknevad rohevõrgustikud (allikas Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering, Maa-amet)

Toila valla roheline võrgustik oli varasemalt määratletud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, varem kehtinud üldplaneeringutega on rohelise võrgustiku piire täpsustatud ja selle sidusust parandatud täiendavate koridoride määramisega. Seejuures on arvestatud metsaribade ja vooluveekogude paiknemist ning metsloomade liikumisteid.

Keskkonnamõjude hindamise raames on teostatud Toila valla haldusterritooriumi ulatuses rohelise võrgustiku analüüs. Seejuures arvestati lisaks maakonnaplaneeringule ja varasemalt piirkonnas kehtestatud üldplaneeringutes toodud rohevõrgustiku paiknemisele ka Rohevõrgustiku planeerimisjuhendis toodud põhimõtteid. Rohevõrgustiku aluseks on põhimahus maakonnaplaneeringus toodud rohevõrgustiku paiknemine, mida on mõnevõrra lähtuvalt täpsusastmest korrigeeritud. Peamiselt lisati sidususe tagamiseks kohaliku tasandi koridore. Lisaks arvestati Eesti riigimaanteede loomaohtlikkuse 2009-2018 kaardirakenduses esitatud olulisemate loomaõnnetuste koondumiskohtade paiknemisega. Eesmärgiks võeti rohevõrgustiku ja maanteede ristumisel arvata rohevõrgustiku alade hulka vähemalt need loomaõnnetuste esinemise kohad, kus kaardirakenduses toodud klastri tugevus on vähemalt 0,5.

Enamus Toila valla rohevõrgustikust paikneb hajaasustusega piirkonnas, kus ehitamisele on üldplaneeringuga seatud rohevõrgustiku toimimisele kaasa aitavad ehitus- ja kasutustingimused. Kuivõrd ehitustegevus ja õuealade piiramine põhjustab rohevõrgustikus füüsilisi takistusi, on üldplaneeringuga seatavad kitsendused seatud eeskätt ehitustegevusele.