Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 23. istung toimub kolmapäeval, 27. septembril 2023. a kell 17:00 Kukruse mõisas

 

Päevakord:

1. Ülevaade õiglase ülemineku tegevuse alustest ja väljakutsetest

2. Loa andmine laenu võtmiseks

3. Toila valla 2023. aasta 2. lisaeelarve, lisaeelarve, seletuskiri

4. Toila Vallavolikogu 30.11.2022 otsuse nr 32 "Toila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine" muutmine

5. Toila Vallavolikogu 25.06.2019 määruse nr 61 "Toila valla tunnustusavalduste andmise kord" muutmine

6. Toila Vallavolikogu 25.09.2019 otsuse nr 81 "Komisjoni moodustamine" kehtetuks tunnistamine

7. Toila valla aukodaniku nimetuse andmine


***************************************************************************************************************

 

 

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 22. istung toimub kolmapäeval, 30. augustil 2023. a kell 17:00 Kukruse mõisas

 

Päevakord:

1. Toila valla 2018-2030 arengukava ja 2022-2026 eelarvestrateegia muutmine (1. lugemine)

2. Sihtasutuse lõpetamine

 

***************************************************************************************************************

 

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 21. istung toimub kolmapäeval, 19. juulil 2023. a kell 17:00 Kukruse mõisas.

Päevakord:
1. Voka Vara OÜ enamusosaluse omandamine

 

***************************************************************************************************************

 

 

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 20. istung toimub kolmapäeval, 28. juunil 2023 kell 17:00 Kukruse mõisas.

Päevakord:
1. Sporditegevuse toetamise kord

2. Toila valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

3. Toila Vallavolikogu 26.01.2022 määruse nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine
4. Toila valla 2022. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitaminemajandusaasta aruanne

5. Maamaksumäära kehtestamine
6. Loa andmine vallavara võõrandamiseks
7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Info: revisjonikomisjoni ülevaade I kvartali tegevusest

 

***************************************************************************************************************

 

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 19. istung (erakorraline) toimub teisipäeval, 09. mail 2023. a kell 17:00 Kukruse mõisas.

 

Päevakord:

1. Toila vallavanemale umbusalduse avaldamine

2. Toila Vallavalitsuse liikmele Roland Peets umbusalduse avaldamine

3. Toila Vallavalitsuse liikmele Bruno Uustal umbusalduse avaldamine

4. Toila Vallavalitsuse liikmele Maarika Tarum umbusalduse avaldamine

5. Toila Vallavalitsuse liikmele Silja Vask umbusalduse avaldamine

6. Vallavanema valimine

 

 

**********************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 18. istung toimub kolmapäeval, 03. mail 2023. a kell 17:00 Kukruse mõisas.

Päevakord:
1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 ja tegevuskava

    arengustrateegia

    tegevuskava
2. Voka aleviku soojusmajanduse arengukava 2023-2032

    arengukava
3. SA Ida-Viru Väikesadamad asutamise põhimõtted
4. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
5. Toila valla 2023. aasta 1. lisaeelarve

    lisaeelarve

    seletuskiri
6. Lasteaiateenuse osutamise lepingu ennetähtaegne lõpetamine

 

 **********************************************************************************************************

 

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 17. istung toimub kolmapäeval, 29. märtsil 2023 kell 17:00 Kukruse mõisas.

 

Päevakord: 

 

1. Vallavara omandamine

2. Toila valla jäätmehoolduseeskiri, seletuskiri

3. Lasteaiateenuse osutamise lepingu ennetähtaegne lõpetamine

4. Arupärimisele vastamine

 

 ***********************************************************************************************************

 

 

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 16. istung toimub kolmapäeval, 01. veebruaril 2023.a. kell 17:00 Kukruse mõisas.

 

Päevakord:

 

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
2. Toila valla 2023. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine

    Toila valla 2023. aasta eelarve
3. Volituste andmine Toila ja Jõhvi valla ühinemisläbirääkimisteks
4. Ülevaade revisjonikomisjoni 2022. aasta tegevusest
5. Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani kinnitamine
6. Vallavolikogu alatistes komisjonides koosseisu muutmine
7. Esindaja nimetamine Kohtla-Nõmme Kooli hoolekogusse

 

 

 ************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 15. istung toimub kolmapäeval, 28. detsembril 2022. a kell 17:00 Kukruse mõisas.

 

Päevakord:

1. Toila valla 2023. aasta eelarve esimene lugemine, seletuskiri

2. Voka Lasteaed Naksitrallid põhimääruse kinnitamine

3. Esindaja nimetamine Toila Gümnaasiumi hoolekogusse

4.Toila valla ja Jõhvi valla ühinemise läbiviimiseks juhtkomisjoni moodustamine

5. Ülevaade valla 2022. aasta eelarvesse lülitatud sihtotstarbelistest vahenditest

*********************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 14. istung toimub kolmapäeval, 30. novembril 2022. a kell 17:00 Kukruse mõisas.


Päevakord:
1. Toila valla põhimääruse muutmine
2. Toila Vallavolikogu töökorra muutmine
3. Toila Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine, Lisa 1, Lisa 2
4. Toila valla 2022. aasta 4. lisaeelarve vastuvõtmine, lisaeelarve, seletuskiri
5. Toila valla eelarvestrateegia 2022-2026 vastuvõtmine, eelarvestrateegia, seletuskiri

 

 

***********************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 13. istung toimub kolmapäeval, 26. oktoobril 2022. a kell 17:00 Kukruse mõisas.

 

Päevakord:

1. Audiitori määramine

2. Toila valla eelarvestrateegia 2022-2026 kinnitamine

    Eelarvestrateegia 2022-2026

3. Toila valla finantsjuhtimise kord

4. Asustusjaotuse muutmise taotlemine

    Seletuskiri

    Lahkmejoonte muutmise kaart

    Lahkmejoonte kirjeldus

    Selgitus otsuse eelnõule

5. Vastus ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Jõhvi Vallavolikogule

 

**************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2.koosseisu 12. istung toimub kolmapäeval, 28. septembril 2022. a kell 17:00 Kukruse mõisas. 
 
Päevakord:
 
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 11. istung toimub kolmapäeval, 31. augustil 2022. a kell 17:00 Eesti Kaevandusmuuseumis.
 
Päevakord:
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 10. istung toimub kolmapäeval, 29. juunil 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 9. istung toimub kolmapäeval, 25. mail 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 8. istung toimub kolmapäeval, 27. aprillil 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
3. Arupärimisele vastamine: vallavolikogu liikme J. Neilandi arupärimisele „Kas Toila Vallavalitsus on täielikult või osaliselt hüvitanud kohtuotsuse nr 1-20-2050 alusel kannatanutele kahju." vastab vallavanem Eve East 
 
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 7. istung toimub kolmapäeval, 30. märtsil 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:
Enne päevakorra arutamist annab Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup informatsiooni Ukrainast saabunud ja Eestis viibivate põgenike kohta.
Üldplaneeringu ja KSH materjalid on kättesaadavad Toila valla veebilehel: https://toila.kovtp.ee/uldplaneering
 
***************************************************************************************************************
Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 6. istung toimub kolmapäeval, 23. veebruaril 2022. a kell 15.00 Kukruse mõisas
 
Päevakord:

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 5. istung toimub kolmapäeval, 26. jaanuaril 2022. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

4. Õiglase Ülemineku Fondi tutvustamine
 
Muud küsimused: 
1) informatsioon energiakulude hüvitamise kohta
2) informatsioon haridussüsteemi muutmise kohta
3) koolituspäev vallavolikogu liikmetele 
 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 4. istung toimub kolmapäeval, 29. detsembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

Muud küsimused: vallavanema vastus volikogu liikme arupärimisele
 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 3. istung toimub neljapäeval, 02. detsembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 2. istung toimub kolmapäeval, 24. novembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

 

***************************************************************************************************************

Toila Vallavolikogu 2. koosseisu 1. istung toimub neljapäeval, 11. novembril 2021. a kell 17.00 Kukruse mõisas

Päevakord:

1. Volikogu esimehe valimine
2. Volikogu aseesimehe valimine
3. Valitsuse lahkumispalve ärakuulamine

**************************************************************************************************************