Nõustamisteenus on isikute vaheliste konfliktide lahendamisele kaasaaitamine nende elukorraldust puudutavates küsimustes, samuti lapse huvisid arvestavate kokkulepete sõlmimine lapsevanemate vahel.

Nõustamisteenust osutatakse lapsevanematele, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks.

Nõustamisteenuse määramise otsuses märgitakse teenuse maht ning teenuse osutamise tähtaeg ja teenuse eest tasumise põhimõtted.

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885


ÕIGUSAKT

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord