Keskkonnamõjude hindamine (KMH) on protsess, mille käigus hinnatakse teatud projekti, tegevuse või poliitika potentsiaalset mõju keskkonnale. See hõlmab kõiki etappe alates projekti planeerimisest ja projekteerimisest kuni selle rakendamiseni ja jälgimiseni.

Keskkonnamõjude hindamise protsess hõlmab järgmisi etappe:

  1. Algatus - selles etapis otsustatakse, kas projekti, tegevuse või poliitika hindamine on vajalik.
  2. Sisu määratlemine - siin määratakse kindlaks hindamise ulatus, keskkonnategurid, mida tuleb hinnata, hindamise metoodika ja ajakava.
  3. Andmete kogumine - selles etapis kogutakse andmeid projekti, tegevuse või poliitika kohta ning keskkonna- ja sotsiaalmõjude kohta.
  4. Analüüs - andmeid analüüsitakse ning hinnatakse projekti, tegevuse või poliitika võimalikku mõju keskkonnale.
  5. Hindamisaruande koostamine - hindamistulemustest koostatakse aruanne, mis kirjeldab projekti, tegevuse või poliitika keskkonnamõjusid ning annab soovitused nende leevendamiseks.
  6. Arutelu ja konsultatsioon - aruandele järgneb arutelu ja konsultatsioon huvitatud osapooltega, et saada tagasisidet ja parandada aruannet.
  7. Otsustamine - lõplik otsus projekti, tegevuse või poliitika rakendamise kohta tehakse, võttes arvesse KMH tulemusi.
  8. Jälgimine - projekti, tegevuse või poliitika rakendamist jälgitakse, et tagada keskkonnakaitsenõuete täitmine ja vajadusel teha muudatusi.

Kokkuvõttes on keskkonnamõjude hindamine põhjalik protsess, mis tagab, et projekte, tegevusi ja poliitikaid planeeritakse ja rakendatakse nii, et need on keskkonnasäästlikud ning vähendavad negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele.

Vt ka Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käsiraamat!