KIRJELDUS

Järelhooldusteenus on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Toila vald tagab järelhooldusteenuse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes:

  1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni;

  2) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni, või

  3) isiku 25-aastaseks saamiseni.

Kohaliku omavalitsuse üksus võib tagada järelhooldusteenuse ka mitteõppivale kuni 21-aastasele asendushooldusel või eestkostel viibinud isikule või kuni 25-aastasele täisealiseks saamiseni eestkostel viibinud õppivale isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Järelhooldusteenuse osutamisel tuleb vallavalitsusel tagada täisealisele isikule eluruum tema vajadusi arvesse võttes ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused. Järelhooldusteenust rahastatakse vallaeelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest. Vallavalitsus sõlmib järelhooldusteenuse osutajaga lepingu enne teenuse saajale teenuse osutamise alustamist. Juhtumiplaan on lepingu lahutamatu osa. Järelhooldusteenuse osutamiseks sõlmitakse leping  ka järelhooldusteenuse saajaga.

 

VASTUTAJAD

Lastekaitsespetsialist Eva Aleksandrina- Stolbova, tel 51906323

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus