KIRJELDUS

Eluruumi on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elaval isikul, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama, kuid muus osas on võimeline iseseisvalt toime tulema.

Toila valla haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele on kehtestatud üüri piirmäär, mille minimaalne suurus on 0,50 eurot ja maksimaalne 2,50 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus. Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab Toila Vallavalitsus korraldusega arvestades eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda ja varustatust küttega, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, eluruumis teostatud remonte ja renoveerimisi ning muid asjaolusid.

Eluruumi tagamise teenust saav isik on kohustatud tasuma lisaks üürile ka eluruumiga kaasnevad kõrvalkulude (vee- ja kanalisatsiooni, elektrienergia, prügiveo, muruniitmise, lumetõrje, maja üldelektri jm) eest.

 

VASTUTAJA hoolekande spetsialist Krista Kool, tel 336 9501 või 53419885

 

ÕIGUSAKTID

Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus