Toila vallavolikogu poolt kehtestatud eeskirjad ja korrad

Eeskiri kehtestab nõuded jäätmehoolduse korraldamiseks, korraldatud jäätmeveo rakendamise nõuded, ehitus- ja lammutusjäätmete ning tervishoiu- ja veterinaarjäätmete käitlemise nõuded Toila valla haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

 

Heakorraeeskirja eesmärk:

  • koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas heakord ja puhtus
  • eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Toila valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

Eeskirjas on välja toodud:   valla kohustused, avaliku koha heakorra nõuded, kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel, mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused, nõuded küttekoldevälise tule tegemisel, nõuded loomapidamisel, müügikoha omaniku kohustused, ehitus-,remondi-ja kaevetöö tegija kohustused, põllumajandus-, metsandus-ja veoettevõtja kohustused, tehnovõrgu omaniku kohustused, heakorranõuete täitmist tagavad keelud

 

Koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab lemmiklooma pidamise korra

  • eeskiri on täitmiseks kõigile valla territooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom.

  • lemmiklooma pidamisel lähtutakse headest tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

Eeskirjas on välja toodud: lemmikloomade pidamise üldnõuded, lemmiklooma omaniku kohustused, keelatud tegevused, järelvalveta, hulkuva või omanikuta lemmikloomad ning nende suhtes rakendatavad meetmed

 

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord käsitleb:

Toila valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) sätestab Toila valla omandis olevate Toila ja Pühajõe kalmistute haldamise ja kasutamise korra.

Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.