KIRJELDUS

Asendushooldusteenus on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Asendushooldusteenus tagatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elavale lapsele kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kui:

  1) lapse vanem on surnud;

  2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

  3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;

  4) laps on vanemast eraldatud.

Kui asendushoolduse teenust saama õigustatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis tagab Toila vald lapsele asendushooldusteenuse:

- hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;

- õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;

- või lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

Lastekaitsespetsialist hindab lapsele ja sotsiaalvaldkonna ametnik hindab täisealisele isikule teenuse osutamise vajadust ning teeb vallavalitsusele ettepaneku teenusele suunamise kohta.

Asendushooldusteenust rahastatakse vallaeelarvest ning asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

Vallavalitsus sõlmib asendus- ja järelhooldusteenuse osutajaga lepingu enne teenuse saajale teenuse osutamise alustamist. Juhtumiplaan on lepingu lahutamatu osa. Asendushooldusteenuse osutamisel hooldusperes sõlmitakse leping hoolduspere vanemaga.

 

VASTUTAJAD

Lastekaitsespetsialist Eva Aleksandrina- Stolbova, tel 51906323

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

 

Sotsiaalhoolekande seadus