HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2022

Hajaasutsuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 01. veebruar kuni 01. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 01. jaanuarist Toila vallas hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millega projektiga toetust taotletakse;
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, v.a. juhul, kui see on ajatatud;
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.10.2023;
 • Toetusprogrammi määrus.

Toetatavad tegevused:

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

(!) Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Vabade vahendite olemasolul on võimalik toetada ka juurdepääsuteid või autonoomseid elektrisüsteeme.

TAOTLEMINE

Täita tuleb ka üks alljärgnevast (vastavalt taotluse sisule):

Projektitoetuse arvutamise abimees asub SIIN! Projekti maksimaalne toetus saab olla kuni 6500 eurot ning arvestama peab olemafinantseeringuga 33%. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlused tuleb tähtaegselt (hiljemalt 01.04.2022) saata aadressile toilavv@toila.ee märksõnaga "Hajaasustuse programm taotlus". Toetusprogrammi kontaktisikuks on Toila vallas arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee.

Toetuslepingu järgsete tööde lõppemisel tuleb hiljemalt toetuslepingus märgitud tähtajal esitada Toila Vallavalitsuse aadressile toilavv@toila.ee Hajaasustuse programmi aruanne, mis on leitav lingilt https://pilv.rtk.ee/s/NEcgR5BQCrsad96

 

_______________________________________________________________________

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2021

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud 01. veebrar - 01. aprill.2021

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Programmi tingimused:

 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine,
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse,
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud,
 • projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimuse, mis taotlejalegi,
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud,
 • projekti ajalise kestvuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõpetatud 31. oktoobriks 2022,
 • toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejae ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Taotlusvormid jm dokumendid:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Taotlused tuleb tähtaegselt (hiljemalt 01. aprill) saata aadressile toilavv@toila.ee

Programmi kontaktisikuks Toila vallas on arendusnõunik (mehis.luus@toila.ee, 520 9403).

_______________________________________________________________________