« Tagasi

Toila valla korrigeeritud üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Toila valla korrigeeritud üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 16. novembrist kuni 15. detsembrini 2020.

Planeeritavaks alaks on haldusreformi tulemusena Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme valla ühinemisel moodustunud Toila valla territoorium.
Toila valla üldplaneeringu eesmärk on Toila valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Toila vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevad võimalikud strateegilised mõjud ning esitab vajalikud leevendusmeetmed. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses.

Materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Toila valla kodulehel https://toila.kovtp.ee/et/uldplaneering  ning esmaspäevast kuni neljapäevani 9.00-15.00 Toila Vallavalitsuses (Pikk 13a, Toila alevik)

Avaliku väljapaneku ajal (16.11-15.12.2020) saab esitada kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi Toila Vallavalitsuse aadressile toilavv@toila.ee  või  Pikk tn 13a, Toila alevik, Toila vald  41702.

Avalik arutelu toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2021 10.00-12.00 Toila seltsimajas (Pikk tn 41 Toila alevik )