« Tagasi

Detailplaneeringu algatamisest

Toila Vallavalitsuse   09.06.2020 korraldusega nr 142  „Toila vallas, Pühajõe külas, Lossiplatsi tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati  Toila vallas, Pühajõe külas, Lossiplatsi tn 6 kinnistu (katastritunnus 80201:001:0660, reg nr 917408  , maa sihtotstarve ärimaa 100%,  pindala 5396 m2 )  detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on: maa sihtotstarbe muutmine, elamute  hoonestusalade määramine, krundi ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, ehitise arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse põhimõtete määramine ja haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramine,

Detailplaneeringuga ei kavandata Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega muud olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamist, sh vee, pinnase, õhu saastamist. 

Detailplaneeringu korraldaja on Toila Vallavalitsus.                                                   

Informatsioon detailplaneeringu kohta: Toila  valla veebilehel www.toila.ee ja Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring tel 3369 546, 59191117, E-post: hannes.kohtring@toila.ee.