Hajaasustuse programm 2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkonades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toila vald keskendub programmi raames üksnes vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisele hajaasustusega piirkondades.

Taotluste hiliseim esitamise tähtaeg on 09.06.2017.

Dokumendid

Taotlused tuleb esitada Toila Vallavalitsusele, saates need aadressil toilavv@toila.ee või tuues paberkandjal allkirjastatud taotlusvormid aadressile Pikk 13a, 41702 Toila.

Hindamine. Nõuetele vastavaid taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud, vähemalt viiest liikmest koosnev komisjon, mille koosseis avaldatakse käesoleval lehel hiljemalt 2 nädala jooksul pärast taotlusvooru väljakuulutamist. Komisjon hindab taotlusi EAS-i poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeirume: 1) investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus, 2) kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv, 3) taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta, 4) leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks on Toila Vallavalitsus moodustanud komisjoni, vt korraldust ja komisjoni liikmeid SIIT!

Ehituslubade ja -teatiste esitamiseks ja esitamisega seotud nõu saamiseks pöörduda Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring poole - hannes.kohtring@toila.ee, +372 336 9546.

Finantseerimislepingutega seotud küsimustes Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, +372 520 9403.

Toila vallale laekus kokku 11 taotlust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks. Toetust otsustati eraldada 5 taotlusele ning 6 taotlust jäid hindamistulemuste ja vahendite lõppemise tõttu rahuldamata, vt Toila Vallavalitsuse korraldus 27. juuni 2017 nr 94Komisjon eelistas lastega peresid (majapidamisi), kus kasusaajate hulk on suurem ning otsustas eraldada täiendava summa valla eelarvest, et kõik taotluse esitanud lastega pered saaksid toetuse abil vee- ja kanalisatsioonisüsteemid välja ehitada.

6 taotlust jäi rahuldamata toetusvahendite lõppemise, madalamate hindepunktide ja Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokumendi põhimõtetele mittevastamise tõttu, vt komisjoni 27.06.2017 protokoll!

 

KOHTLA VALD

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

Kohtla Vallavalitsuse 19.07.2017.a. korraldusega nr. 162 „Hajaasustuse programmi 2017 laekunud taotluste rahastamise kinnitamine" on hajaasustuse programmi toetuse saajad toodud välja siin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSaacQjywC5s52CrEtqYb3rHp2PTnsnfD-8ZGyz_kj8/edit?usp=sharing

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades:Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2017.

 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052  „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument", mis on kättesaadav

EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programmveebilehel. 

Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

Lisainfo:

Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 3373348, 53024111, margit.juuse@toila.ee

Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos 3321263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee 

 Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Kohtla Vallavalitsus oma 2017.a. hajaasustuse programmi taotluse hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:

 Komisjoni esimees - Margit Juuse

 Liikmed:

  • Toomas Ilves
  • Tatjana Olesk
  • Aimi Oja
  • Kaja Konsa

Korraldus 88 20.04.2017

Hajaasustuse programmist 2017.a. toetavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud isikute sihtrühma määramine Kohtla vallas on järgmine:

  1. veesüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemid
  5. eelistatud sihtrühmadeks on kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised.

 

 Korraldus 87 20.04.2017