Hajaasustuse programm 2016

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toila vald keskendub programmi raames vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisele hajaasustusega piirkondades.

Hajaasustuse programmi taotluste menetlemiseks ja hindamiseks on Toila Vallavalitsus moodustanud komisjoni, vt korraldust ja komisjoni liikmeid SIIT!

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot ning toetuse osakaal võib moodustada maksimaalselt 66,66% projekti kogumahust, vt Arvutamise abimeest!

Dokumendid

Toila vallale laekus kokku 11 taotlust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamiseks. Toetust otsustati eraldada 9 taotlusele ning 3 taotlust jäid hindamistulemuste ja vahendite lõppemise tõttu rahuldamata, vt Toila Vallavalitsuse korraldus 12. juuli 2016 nr 141.

Positiivse otsuse saanud taotlejatega sõlmib Toila Vallavalitsus finantseerimislepingu, kui kõik tööde alustamisega seotud tingimused (ehitusluba, ehitusteatis jm vajalik) on täidetud.

Ehituslubade ja -teatiste esitamiseks ja esitamisega seotud nõu saamiseks pöörduda Toila valla maakorraldaja Hannes Kohtring poole - hannes.kohtring@toila.ee, +372 336 9546.

Finantseerimislepingutega seotud küsimustes Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, +372 520 9403.

 

KOHTLA VALD

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016

Kohtla Vallavalitsuse 02.03.2017.a. korraldusega nr. 45 „Hajaasustuse programmi 2016 laekunud taotluse rahastamise kinnitamine"

on hajaasustuse programmi toetuse saajaks:

 1.        Toetuse saaja: Priit Soomer

Projekti nimetus Puurkaevu rajamine Laia kinnistule Valaste külas

Toetuse suurus 1186,66,00 eurot, toetuse omafinantseering 593,34 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev november 2017

Lõpparuanne kinnitatud 20.09.2017 korraldusega nr.193 mahus 1780,00 eurot, millest toetus 1186,66 eurot

Kohtla Vallavalitsuse 25.07.2016.a. korraldusega nr. 203 „Hajaasustuse programmi 2016 laekunud taotluste rahastamise kinnitamine"

on hajaasustuse programmi toetuse saajateks:

 1.        Toetuse saaja: Rande Reigo

Projekti nimetus Veesüsteemi rajamine Rande mü Kaasikvälja külas

Toetuse suurus 2624,00 eurot, toetuse omafinantseering 1312,00 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev detsember 2016

Lõpparuanne kinnitatud 19.01.2017 korraldusega nr. 11 mahus 3936,00 eurot, millest toetus 2624,00 eurot

2.         Toetuse saaja: Kiiver Aare

Projekt nimetus Kiiveri kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 1703,28 eurot, toetuse omafinantseering 851,52 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2017

Kohtla Vallavalitsuse korraldusega nr.296 01.12.2016 lõpetada hajaasustuse programmi toetuse kasutamine seose toetusest loobumisega.

3.         Toetuse saaja: Eero Maie

Projekt nimetus Puurkaevu rajamine Maie kinnistule Ontika külas

Toetuse suurus 1684,72 eurot, toetuse omafinantseering 842,36 eurot

Projekti elluviimise lõppkuupäev september 2017

Kohtla Vallavalitsuse korraldusega nr. 16 02.02.2017 lõpetada hajaasustuse programmi toetusleping.

4.         Toetuse saaja: Rande Reigo

Projekt nimetus Biopuhasti paigaldamine Rande mü Kaasikvälja külas

Toetuse suurus 2998,40 eurot (taotluses 3453,00 eurot), toetuse omafinantseering 2180,60 eurot (taotluses 1726,00 eurot)

Projekti elluviimise lõppkuupäev detsember 2016

Lõpparuanne kinnitatud 19.01.2017 korraldusega nr. 11 mahus 5179,00 eurot, millest toetus 2998,40 eurot

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

 Ida-Viru Maavalitsus teatab, et alates 08.04.2016 avatakse hajaasustuse programmi 2016. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2016.

 Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav

EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

 Lisainfo:

Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 3373348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee

Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos 3321263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee  

 

Vastavalt programmdokumendi punktile 16.2 avalikustab Kohtla Vallavalitsus oma 2016.a. hajaasustuse programmi taotluse hindamiseks moodustatud komisjoni järgmises koosseisus:

 Komisjoni esimees - Margit Juuse

 Liikmed:

  • Toomas Ilves
  • Tatjana Olesk
  • Aimi Oja
  • Kaja Konsa

Korraldus nr 124 21.04.2016

Hajaasustuse programmist 2016.a. toetavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud isikute sihtrühma määramine Kohtla vallas on järgmine:

  1. veesüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemid
  5. eelistatud sihtrühmadeks on kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised.

Korraldus nr 125 21.04.2016