HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2021

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud 01. veebrar - 01. aprill.2021

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Programmi tingimused:

 • taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine,
 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse,
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud,
 • projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimuse, mis taotlejalegi,
 • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud,
 • projekti ajalise kestvuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõpetatud 31. oktoobriks 2022,
 • toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejae ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Taotlusvormid jm dokumendid:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Taotlused tuleb tähtaegselt (hiljemalt 01. aprill) saata aadressile toilavv@toila.ee

Programmi kontaktisikuks Toila vallas on arendusnõunik (mehis.luus@toila.ee, 520 9403).

_______________________________________________________________________

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17.02 - 17.04.2020. Programmi kaudu on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Projektide teostaisel panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja.

Taotlemisega seotud dokumentatsioon, sh taotlusvormid, on toodud välja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Taotlused tuleb saata aadressil toilavv@toila.ee

Programmi kontaktisikuks Toila vallas on arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus(at)toila.ee, +372 520 9403.

_______________________________________________________________________

Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11.03 - 13.05.2019. Programmi kaudu on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Projektide teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

(!) Toetust saavad taotleda vaid majapidamised, kelle elamu asub hajaasustusega piirkonnas (Toila valla üldplaneeringus määratud hajaasustusega piirkonnaks). Samuti ei tohi hajaasustusega piirkond kuuluda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonda, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel.

Täpsemad taotlemise aluseks olevad andmed asuvad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Olulised dokumendid:

Programmi koordinaator Toila vallas on arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee

(!) Taotlused tuleb saata aadressile toilavv@toila.ee

TULEMUSED. Toila Vallavalitsusele esitati 2019. aastal 21 taotlust, mis vastasid Hajaasustuse programmi määrusega kehtestatud tingimustele, kogusummas 127 522.80 eurot. Veesüsteemide valdkonna tegevusteks 13 taotlust ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevusteks 8 taotlust.

Toila Vallavalitsuse 30.07.2019.a. korraldus nr 184 "Hajaasustuse programmi 2019 taotluste hindamistulemuste kinnitamine".

Toetuslepingu sõlmimise tingimuseks on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba puurkaevu rajamiseks ning kanalisatsioonisüsteemide rajamisel ehitusteatis. Puurkaevude rajamiseks ehitusloa väljastamise etappideks on: 1) asukoha kooskõlastus (vallavalitsuses aitab teid sellega Hannes Kohtring, hannes.kohtring@toila.ee), 2) projekteerimistingimuste väljastamine, 3) ehitusprojekti koostamine ning 4) ehitusloa taotlemine ja väljastamine. Ehituslikes küsimustes on vallavalitsuses teile abiks Hannes Lumiste, hannes.lumiste@toila.ee. 2019. aastal sõlmib vald taotlejatega kolmepoolsed toetuslepingud, kus toetusosa makstakse välja otse töö teostajale (välja valitud hinnapakkujale) peale taotleja poolt omafinantseeringu tasumist. Toetuslepingud valmistab ette arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee

Ühtlasi tuletame taotlejatele meelde, et ehituslike dokumentatsioonide vormistamine peab vastavalt programmi määrusele toimuma 4 kuu jooksul peale toetusotsuste avalikustamist, mis tähendab, et hiljemalt käesoleva aasta novembrikuu lõpuks peavad toetuse saajatel olema ehitusload või ehitusteatised väljastatud.

Lisainfo: Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, 520 9403

_______________________________________________________________________

Hajaasustuse programm 2018

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 09.04 - 11.06.2018. Programmi kaudu on rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Toila vald eelistab projektide hindamisel vee- ja kanalisatsiooniprojekte, kuna peab seda suurimaks kitsaskohaks valla hajaasustusega piirkondades. Projektide teostamisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine;
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud;
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2019;
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

(!) Toetust saavad taotleda vaid majapidamised/isikud, kelle elamu asub hajaasustusega piirkonnas.  Tiheasustusalal, s.o. ka asulates paiknevatele elamutele ei ole võimalik toetust taotleda.

Vajalikud dokumendid:

Täiendavad taustinfot kirjeldavad materjalid asuvad EAS-i veebilehel
https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Programmi koordinaator Toila vallas on arendusnõunik Mehis Luus, mehis.luus@toila.ee, +372 520 9403.

 

Toila vallale laekus 2018. aasta Hajaasustuse programmi 26 taotlust vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsutee rajamiseks.  Toetust otsustati eraldada 12 taotlusele ning 14 taotlust jäid hindamistulemuste ja vahendite lõppemise tõttu rahuldamata, vt Toila Vallavalitsuse korraldust 28. august 2018 nr 371. Hindamisel võeti sel aastal arvesse alaealiste lastega peresid ning kasusaajate arvu.

Toila Vallavalitsuse 28.08.2018.a. korralduse nr 371 "Hajaasustuse progammi 2018 taotluste hindamistulemuste kinnitamine" muutmine, Toila Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldus nr 37.

2019. aasta kevadel toimub järgmine taotlusvoor, kuhu kindlasti soovitame taotluse esitada neil, kes sel aastal toetusest ilma jäid. Loodetavasti on 2019. aastal suurem nii riigi kui valla enda eelarveline osa, mis võimaldaks rohkemate taotluste rahuldamist.