Hääletamisviisid

Hääletamistulemuste kindlakstegemiseks Toila vallas toimub häältelugemiskomisjoni poolt häälte ülelugemine 4.märtsil kell 10.00 Toila vallamajas (Pikk 13a Toila).

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale, 2019. aastal on valimise päev 3. märts 2019.
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ning kellelt ei ole seadusega hääletamise õigust piiratud (valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust).
Valijate nimekirja koostab Siseministeerium rahvastikuregistri andmete põhjal ning valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga (1. veebruar 2019). Aadressiandmetes pärast valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei võeta.

Hiljemalt 20. päeval (11. veebruar 2019) enne valimispäeva saadab Siseministeerium valijale valijakaardi. Valija, kes 15. päeval enne valimispäeva (16. veebruaril 2019) ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.

Oma valiku saab igaüks teha alates 21. veebruarist 2019, kui algab e-hääletamine ja eelhääletamine. Elektrooniliselt saab sobiva kandidaadi poolt hääletada ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini 2019. Ajavahemikul 21.–24. veebruar 2019 toimub eelhääletamine maakonnakeskustes ning ajavahemikul 25.–27. veebruar 2019 kõigis valimisjaoskondades.


Toila Vallavalitsuse 18.12.2018.a. määrusega nr 11 on Toila vallas moodustatud hääletamise läbiviimiseks neli valimisjaoskonda:
valimisjaoskond nr 1 asub Toila seltsimajas aadressil Pikk tn 41 (varem Toila vallamajas), Toila;

valimisjaoskond nr 2 asub Voka raamatukogus aadressil Narva mnt 2, Voka;

valimisjaoskond nr 3 asub Järve noortekeskuses aadressil Järve küla 10, Järve küla ja

valimisjaoskond nr 4 asub Kohtla-Nõmme rahvamajas aadressil Kooli 9, Kohtla-Nõmme.

Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Isikut tõendavad dokumendid on näiteks:
• isikutunnistus (ID-kaart)
• Eesti kodaniku pass
• diplomaatiline pass
• meremehe teenistusraamat
• juhiluba

Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.
Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile valijate nimekirja alusel hääletamissedeli. Hääletamissedeli saamise kohta annate Te allkirja valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Te täidate hääletamissedeli ise, tehes seda hääletamiskabiinis.
Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit täitma, võib seda Teie palvel ja juuresolekul teha teine valija, kuid mitte kandidaat.
Hääletamissedelile tuleb Teil selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi, kelle poolt Te hääletate, registreerimisnumber.  Registreerimisnumbrit kirjutades olge tähelepanelikud ja veenduge, et hääletamissedelile olete registreerimisnumbri õigesti ja arusaadavalt kirjutanud. 
Kui Te hääletamissedeli rikute, on Teil õigus saada jaoskonnakomisjonilt uus sedel. Rikutud või defektiga hääletamissedel tuleb tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab teile uue sedeli. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.
Valija ei või hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia.
Pärast hääletamissedeli täitmist murdke sedel kokku ning andke see jaoskonnakomisjoni liikmele, kes lööb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi.
Hääletamissedel tuleb Teil lasta hääletamiskasti ise. Kui Te ei ole füüsilise puude tõttu ise võimeline hääletamissedelit hääletamiskasti laskma, võib seda Teie palvel teha mõni teine valija Teie juuresolekul.

Valijatel, kellel ei ole võimalik ise külastada valimisjaoskonda tervisliku seisundi, kõrge ea või muul põhjusel, mis takistavad valijat kodust lahkumast, kutsuda valimiskast koju. Selleks tuleb esitada vabas vormis avaldus, kus tuleb ära näidata koju kutsuja nimi, elukoht, isikukood, sidevahendi(te) number (numbrid) ning põhjendus. Taotlusele tuleb märkida selle koostamise aeg ning allkirjastada esitaja poolt.
Taotluse võib esitada ka telefoni teel (numbrid avaldatakse hiljem) elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile.
Taotlus kodus hääletamiseks tuleb esitada hiljemalt 3. märtsil 2019 kell 14:00.

Rohkem infot valimiste lehelt.