• Ehitusspetsialist

 

  • Jurist - konkursitingimustega saab tutvuda SIIN

Tagada vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja –valitsuse liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine.
Suurendada juhtkonna kindlustunnet, et asutuse juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad asutuse eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad inim- ja varaliste ressursside mõistliku kasutamise.

 

  • Vallavara- ja heakorraspetsialist - konkursitingimustega saab tutvuda SIIN

Korraldada vallavara valitsemist, et oleks tagatud vara efektiivne majandamine, säilimine ja korrashoid ning heaperemehelik kasutamine. Parandada valla üldilmet, kaitsta valla territooriumil väärtuslikke maastikke, hoida valla asumid heakorrastatud ning tagada nende järjepidev esteetiliselt sobiv haljastamine, kalmistute haldamine